Styremøte 2021 - mandag 25. oktober

  Fra Wikimedia Norge
  Sted digitalt
  Dato 25. oktober 2021 klokken 19.30-21.30.

  Forrige: Styremøte tirsdag 24. august
  Neste: Styremøte fredag 19. november

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Strategi

  Ny finansieringsordning fra Wikimedia Foundation, nye strategiske betingelser for denne, og hva det betyr for Wikimedia Norge.
  Ved styreleder

  3. Økonomi (lenke)

  Gjennomgang av siste kvartalsrapport. Ved daglig leder

  4. Informasjon fra de ansatte (lenke)

  Ved ansatterepresentant

  5. Ny frivillighetsplattform

  Presentasjon og forslag. Notat sendt ut per epost til styre.
  Ved styreleder og daglig leder

  6. Revisjon av Kommunikasjonsplan

  Ved daglig leder

  7. Dato for årsmøte 2022 i Bergen

  Forslag 26. mars 2022.
  Ved styreleder

  8. Orientering om strategiprosessen vidare

  Ved styreleder

  9.Eventuelt


  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Styret godkjente innkallingen og referatet

  2. Strategi

  Styreleder informerte kort om Ny finansieringsordning fra Wikimedia Foundation, nye strategiske betingelser for denne, og hva det betyr for Wikimedia Norge. Det er nylig opprettet regionale komiteer som et ledd i desentralisering av makt i Wikimedia Foundation, og det er disse komiteene som skal tildele støtte framover


  3. Økonomi (lenke)

  Daglig leder orienterer om siste kvartalsrapport. Ingen avvik å melde.

  4. Informasjon fra de ansatte (lenke)

  Ansattrepresentant Mali oppsummerte de ansattes arbeid siden siste styremøte. Det er høy aktivitet på søknadsfronten, noe som også medfører mer rapportering. Wikimedia bruker Phabricator som prosjektstyringsverktøy, noe som gjør administrering av prosjektene veldig transparent. Styret gir de ansatte honnør for godt arbeid med prosjekter og arbeidet med synliggjøring og kursing.

  5. Ny frivillighetsplattform

  De ansatte har laget en utredning om muligheten for å sette opp en community plattform etter diskusjon fra forrige styremøte. Konklusjonen i utredningen er at det foreløpig er mest formålstjenlig å fortsette å bruke ressursene vi allerede har på å følge opp frivillige på de ulike plattformene som alt er i bruk. Styret diskuterer utfordringer/dilemmaer med mange kommunikasjonskanaler og hensynet til brukernes behov og vaner. Styret er enig om å se strategi og kommunikasjonsarbeid i sammenheng framover.

  6. Revisjon av Kommunikasjonsplan

  Daglig leder orienterer om behovet for å revidere kommunikasjonsplanen. Blant annet er det behov for å tydeliggjøre målene med planen tydeligere. Det er også behov for å definere målgrupper og måten vi bruker bloggen og andre kanaler på. De ansatte får i oppdrag å forberede et utkast til plan for kommunikasjon til styremøtet i november. Det er ønskelig med en tydelig tidshorisont for planen og noen måltall for arbeidet.

  7. Dato for årsmøte 2022 i Bergen

  Årsmøtet avholdes i Bergen 26. mars 2022. Planen er å samarbeide med Skeivt Arkiv i Bergen og lokale frivillige.

  8. Orientering om strategiprosessen videre

  Styreleder forteller om planene for strategiarbeidet til styret framover. Første ledd i arbeidet blir styremøte/-seminar 19. november 2021 i Oslo. Vi har invitert Ulrika Eklund til å fasilitere denne prosessen. Astrid minnet om invitasjonen til middag som avslutning på møtet på fredag 19. nov.

  9. Eventuelt

  Ingen saker under eventuelt.