Hopp til innhold

Styremøte 2021 - tirsdag 24. august

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 24. august 2021 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Styremøte tirsdag 8. juni
Neste: Styremøte mandag 25. oktober

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Endring i styresammensetningen

Andrea trekker seg fra styret. Vi orienterer og diskuter hva vi skal gjøre videre.
Ved styreleder og styrets nestleder.

3. Arctic Knot-konferansen i lys av WMNO sin strategi

Ved daglig leder

4. Revisjon av WMNO sin strategi

Strategien for Wikimedia Norge ble vedtatt i styremøte 3. september 2018. Strategien dekker 2018-2022, og det er på tide å revidere denne og tenke på å få på plass en ny strategi.
Ved styreleder

5. Økonomi

Gjennomgang av siste kvartalsrapport.
Ved daglig leder

6. Informasjon fra de ansatte lenke

Ved ansattrepresentant

7. Utrede ny community plattform

WMNO har som formål å styrke Wikimedias norske prosjekter. Formålet sier imidlertid lite om hvordan vi støtter opp de som utgjør prosjektene; brukere, bidragsytere og administratorer. Strategien 2018-2022 har imidlertid uttalt mål om å styrke det store og entusiastiske samfunnet. Styret diskuterer og ber eventuelt administrasjonen utrede muligheten for å sette opp en community plattform.
Ved Fredrik / styreleder

8. Nøkkeltall

Styret diskuterer hvordan vi kan bruke nøkkeltall til å sette oss konkrete målsettinger og vite om vi når dem eller ikke, samt justere aktivitetene slik at vi ser fremdrift.
Ved Fredrik / styreleder

9. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Endring i styresammensetningen

Nestleder Andrea trekker seg fra styret. Styret diskuterte nestledervervet, og vedtok at Hilde går inn som nestleder. Styret diskuterte også om det er ønskelig å supplere styret med et varamedlem, men tok ingen avgjørelser vedrørende dette på møtet.

3. Daglig leder oppsummerte Arctic Knot-konferansen i lys av WMNO sin strategi og den internasjonale strategien. Det er laget en evalueringsrapport fra konferansen som konkluderer med at målene med konferansene ble oppnådd, og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positiv.
4. Revisjon av WMNOs strategi

Styreleder innleder diskusjon om Strategien for Wikimedia Norge som ble vedtatt i styremøte 3. september 2018. Strategien gjelder for perioden 2018–2022, og styret ønsker å sette i gang arbeidet med revisjon og utarbeidelse av strategi for neste periode. Daglig leder informerte om et arbeid de ansatte har hatt om ønskelige retninger WMNO kan ta. Styreleder foreslår å lage en spørreundersøkelse til styret og frivillige som har som mål å samle inn forslag og meninger om strategi 2022–2025. Leder og nestleder følger opp.

5. Økonomi

Daglig leder tok styret gjennom siste kvartalsrapport. Styret tar rapporten til etterretning.

6. Informasjon fra de ansatte

Daglig leder orienterte styret om de ansattes arbeid siden forrige styremøte lenke

7. Utrede ny community plattform

WMNO ønsker å støtte opp de som utgjør prosjektene; brukere, bidragsytere og administratorer. Strategien 2018-2022 har uttalt mål å styrke det store og entusiastiske samfunnet. Styret diskuterte community plattforms og ber administrasjonen å utrede muligheten for at WMNO organiserer en form for møtepunkter i en mer formell struktur.

8. Nøkkeltall

Styret diskuterte hvordan vi kan bruke nøkkeltall/måltall til å sette konkrete målsettinger og vite om vi når disse.

9. Eventuelt

Stian ønsker at møtet i november ikke blir for tidlig på ettermiddagen. Trond informerer om nasjonal forskerskole under oppseiling, og han ønsker å foreslå en hospiteringsordning i samarbeid med WMNO.