Hopp til innhold

Styremøte 2021 - tirsdag 8. juni

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 8. juni 2021 klokken 19.30-21.00.

Forrige: Styremøte tirsdag 27. april
Neste: Styremøte tirsdag 24. august

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Strategi

2030 Wikimedia-strategien og delegering av makt innenfor Wikimedia-bevegelsen

Ved daglig leder

3. Økonomi - Omlegging av Wikimedia Foundation sin tildeling av midler

Styret bes om å oppdatere seg om det som står på denne siden før møte: Grants Strategy Relaunch 2020-2021

Diskusjon

4. Økonomi - Gjennomgang av et eksempel på prosjektregnskap

Dokumenter sendes ut per e-post. Ved daglig leder

5. Orientering om Arctic Knot Wikimedia Language Conference 24-25 juni 2021

Ved daglig leder

6. Informasjon fra de ansatte (lenke)

Ved ansatterepresentant

7. Universal Code of Conduct

Dette er retningslinjer vedtatt av styret i Wikimedia Foundation som skal sikre et felles utgangsunkt når det gjelder hva som er akseptabel adferd, og de gjelder for hele Wikimedia-bevegelsen og alle Wikimedia-prosjektene. Vi bør lenke til Universal Code of Conduct fra våre Retningslinjer for inkluderende møter.

Ved daglig leder

8. Begrepsavklaring - prosjekter og aktiviteter i Wikimedia Norge

For å sikre best mulig kommunikasjon mellom de ansatte og styret går vi gjennom begrepsbruk og blir enige om hvilke ord som bli brukt om hva. Ved styreleder/daglig leder

9. Eventuelt


Referat

1. Styret godkjente innkalling og referat
2. Strategi

Daglig leder informerte om 2030 Wikimedia-strategien og delegering av makt innenfor Wikimedia-bevegelsen. Daglig leder informerte om hvordan Wikimedia Norge er organisert, og styremedlemmene fikk anledning til å stille spørsmål for å bli bedre kjent med organisasjonen. Styret diskuterte også arbeidet Wikimedia Norge gjør og de prioriteringene som gjøres og er gjort.

3. Økonomi - Omlegging av Wikimedia Foundation sin tildeling av midler

Daglig leder informerte kort om omleggingen. Det skal opprettes regionale komiteer som skal vurdere søknadene fra kapitlene som et ledd i desentraliseringen av makt beskrevet i sak 2. Grants Strategy Relaunch 2020-2021


4. Økonomi - Gjennomgang av et eksempel på prosjektregnskap

Daglig leder gjennomgikk et eksempel på et prosjektregnskap. Erfaringer: Det er vanskelig å få midler hvis en søker alene. Det er viktig å stille med egenkapital, for eksempel i form av frivilliges arbeidstimer. Vi søker vanligvis om å få dekket administrasjons- og reiseutgifter. Eksemplet viser hvordan regnskapet for denne typen prosjekter ser ut på detaljnivå, og som ligger bak tallene i hovedregnskapet til Wikimedia Norge.

5. Daglig leder orienterte om Arctic Knot Wikimedia Language Conference 24-25 juni 2021.

Dette er den første konferansen Wikimedia Norge arrangerer, og her har de ansatte gjort en formidabel innsats i forberedelsen av konferansen. Det er åtte personer i konferanseteamet fra fem organisasjoner, tre chaptere og to user groups. Totalt 20 nasjonaliteter deltar med til sammen ca. 40 innlegg, og alle verdensdeler er representert. Det er meget god kjønnsbalanse blant de som skal presentere.

6. Informasjon fra de ansatte

Ansattrepresentant Jon Harald Søby orienterte om arbeidet i staben: (lenke)

7. Universal Code of Conduct

Daglig leder informerte om nye retningslinjer vedtatt av styret i Wikimedia Foundation som skal sikre et felles utgangspunkt når det gjelder hva som er akseptabel adferd i hele Wikimedia-bevegelsen og alle Wikimedia-prosjektene. Det opprettes lenke til Universal Code of Conduct fra Wikimedia Norge sine Retningslinjer for inkluderende møter.

8. Begrepsavklaring - prosjekter og aktiviteter i Wikimedia Norge

Styreleder innleder med en oversikt over begrepsbruk om de forskjellige deler av Wikimedia-organisasjonen. Styret diskuterte prosjektbegrepet som både brukes både om Wikimedia Foundations overordnede prosjekter (Wikipedia, Wikidata, Commons etc.) og enkeltprosjekter som Wikimedia Norge driver (for eksempel Reinebeitekommisjonen av 1913, Art+Feminism).

9. Eventuelt

Det kom inn forslag om faglige innlegg på styremøter eller Wikitreffene, og å bruke samarbeidspartnerne våre som innledere på Wikitreffene. I tillegg kunne vi invitert sentrale personer i Foundation til å innlede.