Årsmøte 2013/Styrets beretning

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt

Årsberetning 2012-2013 for Wikimedia Norge

Foreningen gjennomførte den norske delen av Wiki Loves Monuments i 2012, i samarbeid med Riksantikvaren. Bildet viser Simen Wright sitt vinnerbilde av Lindesnes fyr.
Årsmøtet 7. april 2013 i Oslo markerte avslutningen av styreperioden.

Styre, styremøter og overordnede mål

Styret i Wikimedia Norge har i perioden 2012-2013 bestått av Jarle Vines (leder), Erlend Bjørtvedt (nestleder), Kjetil Ree (kasserer), Knut Hjelleset, Marianne Wiig, Trond Trosterud, og Kristian Vangen - samt varamedlemmene Harald Groven, Anne Martens, og Erik Fløan.

Erlend Bjørtvedt har i praksis fungert i lederstillingen siden sent i 2012, mens Kristian Vangen trakk seg fra styret i februar 2012 da han reiste til Australia for studier.

Styret har avholdt elleve styremøter siden årsmøtet i 2012, det samme antallet som i 2011. Flertallet av disse har vært via telefonkonferanse (Skype), men styret har også avholdt fysiske møter i Oslo. Alle møtereferatene er offentlig tilgjengelige på foreningens nettsider.

I 2012 arbeidet styret videre med målene i den Strategi 2011-2015 som ble til etter diskusjoner blant medlemmene og på Wikipedia, og vedtatt i november 2011. Arbeidet har holdt fast ved strategiens overordnede målsetning for Wikimedia Norge:

Wikimedia Norge skal være den ledende norske organisasjonen for mennesker som tror at kunnskapsdeling og åpen kunnskap bringer samfunnet framover. Vi skal være en synlig forkjemper for åpen og uavhengig kunnskapsdeling. Vi skal bidra til at norsk informasjon og offentlige data åpnes for et globalt publikum i fri lisens.

Målene i strategiplanen er knyttet opp i mot Wikimedia Foundations mål i samme periode. Ved siden av kvalitative og kvantitative mål for Wikipedia-prosjektene med spesiell interesse for Norge inneholder strategiplanen blant annet mål om økt andel kvinnelige bidragsytere, økt tilfang av bilder, og økt brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

Medlemskap, sponsing og bedriftsmedlemmer

Pr. 1. januar 2013 hadde Wikimedia Norge 52-53 betalende enkeltmedlemmer, mot 98 på samme tid i 2012. Foreningen opplevde en kraftig medlemsvekst fra 2010 til 2011 der medlemstallet økte fra ca. 30 (rundt årsmøtet 2010) til 97 (pr. 1. januar 2011), og Wikimedia Norge holdt på den økte medlemsmassen et stykke inn i 2012. Derimot led foreningen sterkt under langvarig kronisk sykdom i styret utover høsten og vinteren 2012-13, som rammet styrearbeidet en periode og krevde fokus på grunnleggende rutiner og drift. Dette har i første rekke gått ut over mediearbeidet og arbeidet med å følge opp kontingent og verving.

Nyinnmeldte medlemmer har fått en t-skjorte som velkomstgave. Styret har også videreført praksisen med at nye medlemmer som melder seg inn mot slutten av året (fra slutten av september) får medlemskap for neste kalenderår inkludert når de har betalt kontingent.

Wikimedia Norge er også i 2012-2013 medlem av bransjeorganisasjonen IKT-Norge, nettverket Movation, og av studieorganisasjonen Studieforbundet næring og samfunn (tidligere Populus). Vi har hatt fire sponsorer som profileres på foreningens nettsider: Opera Software (akademiet), Norwegian (konkurranse), Melings (effekter, butikk), og Canon Norge (konkurranse).

Økonomi og fundraising

Foreningens økonomi har vært solid igjennom perioden. Etter en turbulent økonomisk periode i 2010var økonomien igjen god ved årsmøtet 2011, og har siden blitt enda sterkere, både likviditetsmessig og aktivitetsmessig. Wikimedia Norges drift gikk med et overskudd på kr. 10.620,25- i regnskapsåret 2012, men styret foreslo en avskriving av tap på fordringer som netto skaper et underskudd på kr. 9.554,89-.

I mars 2012 ble et større samarbeid med Kulturrådet igangsatt, og Wikimedia Norge fikk i 2012 godkjent i alt tre prosjekter for støtte fra Wikimedia Foundation som har bevilget ialt kr. 125,609,- i prosjektstøtte. Det er tildelt prosjektstøtte til foreningens arbeid med Wikipedia Academy, nordisk samarbeid, og WLM-seremonien.

Wikimedia Norge har dermed et solid økonomisk fundament inn i neste styreperiode, med en fri, likvid egenkapital på omlag 80.000 kroner.

I løpet av vinteren 2012-2013 har Wikimedia Norge arbeidet målrettet med å styrke rutiner med budsjettering, planlegging og økonomisk oppfølging og kontroll. Dette har resultert i at foreningen ved inngangen til 2013 kvalifiserte seg blant chaptere som er berettiget til å søke støtte fra fundraising gjennom Wikimedia foundation (FDC). Denne mekanismen avvløser ordningen med nasjonal fundraising, som det tidligere var adgang til. De nye søknadsberettigede chapterene er Frankrike, Hong Kong, Norge og Tsjekkia. Dette er søkt innen fristen 1.mars, etter forespørsler til Wikipedia-samfunnet om innspill til søknaden, og en rekke diskusjoner i styret gjennom vinteren 2012-13 om hvilke prosjekter som skal prioriteres det neste året. I løpet av april-mai 2013 vil det avgjøres hvorvidt Wikimedia Norge innvilges støtte fra WMF for 2013-2014. Det er søkt om 1,3 millioner kroner til bemanning av et sekretariat omkring større prosjekter.

Omtale i media

Wikimedia Norge var svært synlige i media i 2011, men har ikke maktet å videreføre denne sterke synligheten i 2012. Langvarig sykdom i ledelsen har medført at foreningen har valgt å prioritere ned mediearbeidet betydelig.

I forbindelse med Wikipedia Academy 2012 omkring årsmøtet i april, fikk foreningen god pressenedkning omkring besøket fra grunnlegger Jimmy Wales, og den påfølgende oppmerksomheten rundt redigiering, partuljering og låsing av artikler knyttet til terroranslag og høyreekstremisme. Det ble også i disse dagene i slutten av april god dekning av Wikipedia Zero-avtalen som ble markert under foreningens arrangement i Oslo.

I juni hadde foreningen gode oppslag som bidro til å forklare hvordan Wikipedia fungerer, med oppslag på NRK om botter og patruljering, og det var også et oppslag på NRK om kildekritikk og kilder.

Wiki Loves Monuments fikk endel medieoppmerksomhet høsten og vinteren 2012-2013, ikke minst i forbindelse med offentliggjøringen av vinnerne i desember. Det ga oppslag om lokale vinnere i Fosna-folket, Hardanger Folkeblad, og hos Riksantikvaren.

Aktiviteter

Wikipedia Academy 2012 var foreningens største løft i perioden, med stor deltakelse av frivillige of samarbeidspartnere.
Foto fra WLM 2012-seremonien og julebordet i desenber 2012.

Samiskprosjektet

Wikimedia Norge fikk i 2009 en bevilgning på totalt kr. 350.000 fra Sametinget for å styrke Wikipedia på nordsamisk. Det var først i april 2011 at prosjektet kom igang for alvor, med prosjektbruk av en Fase 1-bevilgning på kroner 175.000. Kursene for samiskspråklige studenter i 2011 førte i 2011-2012 til betydelig aktivitet på Nordsamisk wikipedia fra disse skribentene. Utover 2012 ble også en annen bruker svært aktiv, og i desember 2012 ble denne brukeren honorert gjennom donasjon av brukerutstyr (Mac datamaskin) med overrekkelse i Tromsø. Artikklelproduksjonen på nordsamisk WIkipedia har vært meget høy.

Samiskprosjektet har i styret hovedsakelig vært håndtert av Trond Trosterud i denne perioden. ved utløpet av styreperioden 2011-12 er det igjen kr 22.666 av den opprinnelige bevilgningen på kr 175.000. Prosjektets første fase anses dermed som avsluttet og restbevilgningen vil returneres, samtidig som styret vurderer et nytt samisk-prosjekt med større innretning mot grunnskole og lærere, potensielt i samarbeid med Wikimedia Sverige.

Samarbeid med Norsk kulturråd

Våren 2012 kom samarbeidet med Norsk kulturråd for alvor i gang. Samarbeidet ble signert medNorsk kulturråds Anne Åsheim og lansert i Aftenposten 19.april, ettefulgt av en større ABM-sesjon under Wikipedia Academy 2012 den 23. april 2012, hvor noen titalls ABM-ansatte deltok. Målet var at innholdet på nettsider som Arkivportalen.no, digitaltmuseum.no, digitaltfortalt.no og Europeana.eu skal lenkes opp mot gode faktaartiklar på Wikipedia.

Sommeren 2012 planla samarbeidspartnerne en større mengde kurs for ansatte i ABM-sektoren i hele Norge. Disse ble avholdt i oktober og november 2012, i alt 35 kurs i hele landet med lokal og regional deltaking. Kursholdere har vært både ansatte i ABM-sektoren, Norsk kulturråd, og medlemmer av Wikimedia Norge.

Prosjektet Kunst og kultur i Wikipedia har hatt to dedikerte prosjektsekretærer i Kulturrådet, og vært ledet av henholdsvis Gunnar Urtegård (første halvår) og Tom Klev (andre halvår). Det er etablert en prosjektsideWikimedia Norge samt en prosjektside på Wikipedia med oversikter, kursmateriell og evalueringer for institusjoner og kurs. Det er tre faggrupper (museum, kunst, arkiv) som alle har en kontaktperson i Norsk kulturråd og medlemmer fra aktuelle institusjoner.

Styret er i dialog med Norsk kulturråd om et nytt prosjektår, og vil da satse på en kombinasjon av videregående kurs, dyptgående faglig utvikling, digital tjenesteutvikling, og utvikling av konseptet Wikipedian-in-Residence.

Annen kursvirksomhet

Wikimedia Norge har i tillegg til de 35 kursene med Norsk kulturråd, arrangert anslagsvis 50 kurs andre steder i perioden. Dette inkluderer departementer, frivillige organisasjoner, statlige etater, høyskoler, offentlige biblioteker, stortinget, seniorklubber og skoler.

Konkurranser på de norske Wikipedia-utgavene

Wikimedia Norge har i perioden innført en praksis med fast premiering av Ukens konkurranse på Wikipedia på Bokmål. Vinnerne tildeles gavekort og filisofien bak er at dette skal skape ekstra motivasjon for å delta i konkurranser. Tildeling av slike gevinster har fortsatt gjennom hele 2012.

Wiki Loves Monuments

Rune Halvorsens bilde fra Bjugn i Trøndelag, som ble blant de femten beste bildene globalt.

Søndag 30.september ble Wiki Loves Monuments 2012 avsluttet. Mens konkurranse i 2011 brakte inn 1.176 bilder fra Norge, kom det i 2012 inn 2.000 foto fra de norske deltakerne. Det ble utstedt en pressemelding ved avslutningen og igangsatt juryarbeid. I november kåret juryen - Kjersti Lie, Einar Spetz, Rolf Groven og Erlend Bjørtvedt - ialt ti finalister til den internasjonale konkurransen, hvor et norsk foto tok en 14. plass. Et stort antall helt nye fotografer meldte i 2012 inn bilder til årets fotokonkurranse.

De norske vinnerne ble premiert og feiret under et større arrangement i Oslo 14. desember 2012. Under et kombinert julebord og premieseremoni for Wiki Loves Monuments 2012, deltok 4 av de 5 vinnerne som fikk premiering av Wikimedia Norge og Riksantikvaren, unntaket var en vinner bosatt i Nederland. Simen Wright, Helge Hognerud, Guo Junjun, Rune Halvorsen og Atle Abelsen tok imot gavekort, fotoapparater og flotte bokpremier. Premieringen ble annonsert med en egen pressemelding.

For første gang tok styret initiativ til å tildele en folkepris eller Wikipediaprisen, som ble tildelt Atle Abelsen etter utvelgelse og avstemning blant frivillige på Wikipedia.

Andre aktiviteter for medlemmer

Anne-Sophie Ofrim er en av de hardest arbeidende wikipedianerne i Norge, og gjorde en stor innsats i arbeidet med å arangere Wiki Loves Monuments 2012. Under julebordet ble hun hedret med det sjeldne Wikipedia-glasset i krystall.

Styret har arrangert Wikipedia Academy i april 2012, med omlag 120 deltakere fra Wikipedia-samfunnet, kultursektoren og Drømtorp videregående skole. Under akademiet tildelte styret for første gang utnevnelsen Årets wikipedianer, som ble tildelt Claes Tande. Frivillige gjorde en stor innsats med å arrangere akademiet, og det ble arrangert ulike faglige bolker samt en avsluttende middag for alle frivillige.

I desember arrangerte styret Julebord 2012 som samlet 35 frammøtte, de aller fleste fra det norske Wikipedia-samfunnet. Under dette arrangementet ble det også premiert vinnere av Wiki Loves Munuments, og den erfarne brukeren [[Anne-Sophie Ofrim ble tildelt stor heder og et Wikipedia-vinglass i krystall, utformet av en dansk kunstner.

I begynnelsen av april 2013 tillyste styret edit-a-thon på Nobels fredssenter i Oslo, i samarbeid med fredssenteret.

Høringsuttalelser

Wikimedia Norge har ikke avgitt nye høringsuttalelser i løpet av perioden.

I 2013 sendte Kulturdepartementet til Stortinget forslag om endringer i Åndsverksloven, som berører Wikipedia og annet sosialt produsert innhold. Styret diskuterte i februar 2013 hvordan dette skal følges opp politisk.

Nettbutikk

Høsten 2011 fikk Wikimedia Norge sin egen nettbutikk igjennom samarbeidspartneren Melings; nettbutikken finnes på adresse nettbutikk.wikimedia.no. Her kan man kjøpe pins, t-skjorter, gensere og andre effekter for å vise sin støtte til de norske Wikipedia-prosjektene. Man kan også betale medlemskontingent og donere penger til foreningen.

På tross av eksponering på portalen www.wikipedia.no har omsetningen i nettbutikken vært under forventet. Gjennom en gunstig avtale med Melings har imidlertid Wikimedia Norge langt større fortjeneste på solgte effekter enn hva man normalt har ved slike nettbutikker.

Nasjonalt utviklingsarbeid

Styret har i perioden innledet dialoger med hnhv Nasjonalbiblioteket, og Riksantikvaren, om utvidet samarbeid.

Det er avholdt møte med Nasjonalbiblioteket om mulighetene for å utvide samarbeidet om lenking, databasetilgang, og ulik distribusjon av innhold.

Det er avholdt møte med Riksantikvaren om utvidet samarbeid om Wiki Loves Monuments, og om muligheten for å samarbeide om innplassering av wikipedians-in-residence.

Internasjonalt arbeid

Representanter for Wikimedia Norge møtte i april representanter for chapterne i Sverige, Finland og Danmark i Oslo. Her ble tidligere prosjektdiskusjonervidereført omkring samisk Wikipedia, nordisk samarbeid om Wiki Loves Monuments, og ABM-samarbeid. Det ble avtalt arbeid med en felles brosjyre, som ble produsert i løpet av perioden.

Wikimedia Norge har prinsipielt sluttet seg til arbeidet med å danne et Wikimedia Chapters Association. Under møte med de nordiske chaptrene har det derimot blitt klart at støtten i de nordiske chapter-styrene er forbeholden. Vinteren 2012-2013 utviklet det seg en konflikt mellom de europeiske chaptrene, og Wikimedia Foundation, i forbindelse med at de europeiske chaptrene tillyste ansettelse av en generalsekretær for Wikimedia Chapters Association i Europa. I mars 2013 vedtok styret i Wikimedia Foundation en uttalelse hvor styret går imot opprettelsen av den nye organisasjonen på det nåværende tidspunkt. Styret vil følge nøye med den videre prosessen.

Kjetil Ree representerte Wikimedia Norge under Wikimania 2012 i Washington, DC.

Status i strategien

Wikimedia Norges styre vedtok i november 2011 en Strategi 2011-15, etter å ha innhentet innspill fra medlemmene og Wikipedia-samfunnet i Norge. Strategien har fungert som et måldokument for virksomheten, med fokus på prioritering av strategiske mål, og målbare parametre for vekst og kvalitet i prosjektene.

Tabellen nedenfor viser hvordan utviklingen har vært i antall artikler og aktive skribenter på de norske språkversjonene av Wikipedia siden 2005, og hvordan status er per 15. mars 2013 sammenliknet med målet for fireårs-perioden 2011-2015.

Status per januar 2013 er 1,5 år etter startpunktet i august 2011, og 2,5 år før målpunktet i august 2015 i strategien. Det er dermed satt opp et måltall for januar 2013 bestemt av 3/8 progresjon (1,5 år av totalt 4 år), og status følger etter dette:

Parameter 1.august 2005 2011 Mål: 2015 Mål jan 2013 Status jan 2013
(snitt 3 mnd)
Avvik per jan 2013
Wikpiedia bokmål
Aktive skribenter 157 491 1.000 680 500-630 - 50-180
Årlig vekst + 117 - 17 + 125 + 125
Artikler 31.000 310.000 500.000 381.250 355.000 - 25.000
Årlig vekst + 23.000 + 41.000 + 47.500 + 47.500
Utmerkede artikler 0 206 400 279 226 - 53
Anbefalte artikler + Gode lister 71 632 1.200 845 715 - 130
Wikipedia nynorsk
Aktive skribenter 38 55 100 72 47-55 - 18-25
Årlig vekst + 38 + 11 + 11 + 11
Artikler 9.000 72.000 120.000 90.000 95.000 + 5.000
Årlig vekst + 9.000 + 14.000 + 12.000 + 12.000
Wikpiedia nordsamisk
Aktive skribenter 1 4 8 5,5 4-7 + 1
Årlig vekst + 1 + 0 + 1 + 1
Artikler 676 3.750 5.000 4.220 6.800 + 2.580
Årlig vekst + 676 + 750 + 315 + 315

Status er at progresjonen for Bokmål Wikipedia ligger bak de kvantitative målene, mens det er god progresjon i måloppnåelsfor Nynorsk og Nordsamisk Wikipedia. Arbeidet for å nå de kvantitative målene har vært kosnentrert om tiltak for å øke antallet nye, og aktive, skribenter. Kurs og propotering overfor kultursektoren er hovedvirkemidlet, og under den intense kursperioden oktober-november 2012 opplevde vi en sterk vekst i antall nye skribenter. Det har vært krevende å rekruttere og holde på aktive skribenter på Bokmål, fremgangene i samband med kurs har vært relativt kortvarige og må tilsynelatende gjentas jevnlig for å gi mer varige resultater. Andre tiltak ble diskutert vinteren 2012-13, og styret vil i neste periode revurdere hvordan det kan skapes økt aktivitet på de ulike prosjektene.

Det ble også satt opp kvalitative mål for fireårs-perioden 2011-2015, og nedenfor framgår kort oppsummert status for alle de 10 målområdene:

1. Wikipedia tilbyr bokmålsbrukere 500.000 artikler

  • Status: Målet for antall artikler er ikke nådd, og veksten per år er omtrent uendret siden tiden 2009-2012.

2. Dobbelt så mange artikler og lister av høy kvalitet

  • Status: Målet for kvalitetsartikler er ikke nådd, tiltak har vært konsentrert om samarbeidet med kultursektoren og premieringen av Ukens konkurranse.

3. Wikipedia mobiliserer minst 2.000 skribenter og 1.000 aktive skribenter (> 5 / mnd) på bokmål

  • Status: Målet for antall skribenter er ikke nådd, men den intense kursvirksomheten høsten 2012 ga en merkbar vekst. Det er gjort en god del arbeid for å nå ut til også øvrige potensielle skribentmiljøer.

4. Wikipedia mobiliserer minst 300 skribenter og 100 aktive skribenter (> 5 / mnd) på nynorsk

  • Status: Målet for antall aktive skribenter er ikke nådd, men produksjonen av nye artikler er høy.

5. Wikipedia på samisk skal tilby 5.000 artikler'

  • Status: Nordsamisk Wikipedia har allerede mer enn 7.000 artikler, og veksten har vært meget rask.

6. Bistå et levedyktig skribentmiljø på nordsamisk Wikipedia

  • Status: Det er foretatt honorering og tiltak for å beholde de mest aktive bidragsytere. Skribentmiljøet har jevnt over 4-7 akive skribenter og dette anses fortsatt som for lavt til å være levedyktig på sikt. Styret vurderer videreføring av samiske prosjekter.

7. Wikipedia mobiliserer flere kvinnelige bidagsytere enn i dag i alle språkversjoner

  • Status: Arbeidet overfor samiske skribentmiljøer er videreført gjennom første halvdel av perioden, og samarbeidet med Norsk kulturråd har et meget høyt innslag av kvinnelig deltaking. Det er ikke gjort mer systematiske tiltak for å rekruttere flere kvinner. Det er ikke gjort norske undersøkelser av andel kvinnelige skribenter.

8. Norske språkversjoner av Wikipedia og andre Wikimedia-prosjekt får merkbart økt tilfang av bilder, spesielt gjennom å sørge for frigivelse av offentlige billedsamlinger.

  • Status: Det har vært utstrakt samarbeid med kulturinstitusjoner, og frigivelsen av bilder fra Oslo Museum og Norsk Folkemuseum har vært omfattende, med bistand fra Wikipedia-samfunnet og Wikimedia Norge. Det er i 2012 donert anslagsvis 350.000 bilder, men dugnaden overfor Commons har ennå ikke omfattet innlasting av mer enn et fåtall tusen av disse bildene.

9. Wikipedia tilbyr bokmåls- og nynorskbrukere det kvantitativt og kvalitativt beste norske leksikon på alle vesentlige fagfelt, også på fagfelt som er satsingsområder for konkurrerende breddeleksikon.

  • Status: Styret har ennå ikke tatt opp arbeidet med kvalitetsfremme og -måling. I perioden har kvalitetsarbeidet begrenset seg til premiering av Ukens konkurranse og premiering av Årets wikipedianer. Arbeidet med kultur-tema har vært omfattende, mens arbeidet med natur-, miljø- og teknologi-tema fortsatt ikke har kommet i gang.

10. De norske språkversjonene av Wikipedia har til enhver tid størst mulig brukervennlighet og tilgjengelighet på mobile og faste plattformer.

  • Status: Det er gjort noe utviklingsarbeid på den norske plattformen i forrige styreperiode, mens utviklingsarbeidet i inneværende periode har begrenset seg til det arbeidet som gjøres globalt.

Alt i alt har inneværende styreperiode vært krevende, og styret har særlig behov for å styrke innsatsen innenfor verving, kontingent-oppfølging, rekruttering av skribenter, kvalitetsarbeid, og utvidelse av fokus fra kulturtema til å gjelde også natur-, miljø- og teknologitema.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo