Hopp til innhold

Årsmelding 2021

Fra Wikimedia Norge
Oversett denne siden; Denne siden inneholder endringer som ikke har blitt markert for oversettelse.

Wikimedia Norge sitt arbeid i 2021

Innledning

I 2021 har Wikimedia Norge arbeidet videre med å gi støtte til alle som bidrar på Wikimedia-prosjektene: frivillige bidragsytere, ansatte i kulturinstitusjoner, ansatte i utdanningsinstitusjoner og studenter, skoleelever, og ulike interesseforeninger. Dette er eksempler på noen av de gruppene Wikimedia Norge jobber sammen med.

De frivillige bidragsyterne er langt ifra en ensartet gruppe. De kan bidra fra hele verden og fra Norge, bidra intensivt i en periode, ingenting i andre perioder, være opptatt av å redigere Wikipedia-artikler eller utelukkende av å laste opp bilder til Wikimedia Commons, de kan være opptatt av de mange kunnskapshullene på Wikipedia eller være opptatt av svært avgrensede temaområder på Wikipedia, de kan redigere på Wikidata eller jobbe med skript- og botkjøring. Wikimedia Norges ambisiøse mål er å støtte alle som bidrar direkte eller indirekte til økt tilfang av fri kunnskap.

Wikimedia Norges visjon er å være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Administrasjonens oppdrag er å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som ønsker å bidra på Wikimedia-prosjektene eller til fri kunnskap generelt.

Wikimedia Norges strategi lister opp disse fire målene for organisasjonens arbeid:

  • Wikimedia Norge vil støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
  • Wikimedia Norge vil øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på prosjektene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
  • Wikimedia Norge vil øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
  • Wikimedia Norge vil øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

Disse målene var gjenspeilet i handlingsplanen og budsjettet de ansatte i Wikimedia Norge jobbet etter i 2021. Handlingsplanen til organisasjonen innledes med dette avsnittet:

Wikimedia Norge har som mål å gjøre kunnskap fri og tilgjengelig for alle gjennom å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene, ved institusjonssamarbeid og kursvirksomhet. Men blant bidragsytere til Wikimedia-prosjektene er det flere underrepresenterte grupper, og dermed mangler også disse gruppenes kunnskap og perspektiver på Wikimedia-prosjektene. Vårt arbeid omfatter å arrangere wikitreff, skriveverksteder, skrive- og fotokonkurranser og andre arrangementer, ofte sammen med samarbeidspartnere. For å øke mangfoldet på Wikimedia-prosjektene jobber vi med å bedre kjønnsbalansen på Wikimedia-prosjektene, med å øke tilfanget av samisk kunnskap på nett og med å sette fokus på minoritetsspråk og Wikimedia-prosjektene. Dette arbeidet gjør vi i samarbeid med samarbeidspartnere i inn- og utland og i regi av markeringer som Skeivt kulturår 2022 og Unesco Decade of Indigenous Languages 2022-2032. Det er også en viktig del av arbeidet vårt gjennom året å fortelle om de frivilliges og Wikimedia Norge sitt arbeid på bloggen vår og i sosiale medier. For en detaljert oversikt over aktivitetene til organisasjonen, se denne siden for Aktiviter for kunnskapsmangfold/Knowledge Equity og denne siden for Administrasjonsarbeidet til Wikimedia Norge.

Administrasjonen har arbeidet for å forankre organisasjonens mål om å inkludere kunnskap og stemmer som ennå ikke er representert på Wikimedia-prosjektene. Mangfoldstenkning har ligget til grunn for valg av prosjekter og søknader om finansiell støtte, valg av samarbeidspartnere, tilbudet av støtteordninger til frivillige og prioriteringen av ressursene som Wikimedia Norge rår over. Dette arbeidet var i tråd med Wikimedia Norges strategi, og i tråd med det internasjonale strategiarbeidet blant alle aktører i Wikimedia-miljøet. I 2020 startet organisasjonens arbeid med å prioritere og implementere anbefalinger fra den internasjonale Wikimedia 2030-strategien, som styret i Wikimedia Norge tidligere har besluttet at organisasjonen skal samkjøre arbeidet sitt med.

Wikimedia Norge har i 2021 vært en synlig støttespiller for arbeidet med mangfold på Wikimedia-prosjektene, spesielt i arbeidet knyttet til små språk og Wikimedia-prosjektene. I juni 2021 ble den vellykkede Arctic Knot Wikimedia Language Conference arrangert av organisasjonen, med ca 200 deltakere fra hele verden. Dette arbeidet la et nødvendig og solid grunnlag for Wikimedia Norges muligheter for å søke om flerårig finansiering fra Wikimedia Foundation i 2023. Wikimedia Foundations finansieringsordninger ble lagt om i 2021. Administrasjonen har jobbet iherdig i 2021 med å tilpasse seg den nye ordningen, slik at Wikimedia Norge fortsatt kvalifiserer til å motta støtte fra Wikimedia Foundation i 2021 og påfølgende år.

Wikimedia Norges arbeid i 2021 skjedde i skjæringsfeltet mellom frivillige bidragsyteres ønsker og innspill, organisasjonens strategiske føringer, de internasjonale strategiske føringene, tilgjengelige finansieringsordninger, samt mål og forventninger som avklares med organisasjonens samarbeidsinstitusjoner. Under paraplyen «mangfoldsarbeid» kan Wikimedia Norge som organisasjon forene disse ulike innfallsvinklene og føringene.

Organisasjonen har en liten administrasjon, og har fortsatt å jobbe etter tankegangen om at vi oppnår gode resultater utelukkende i samarbeid med frivillige og ulike institusjoner, eller ved å knytte oss til allerede eksisterende initiativ i samfunnet ellers. Det kan for eksempel være Giellavakkhu, samisk språkuke, UNESCOs Internasjonale tiår for urfolksspråk, markering av Skeivt kulturår osv. Nøkkelen til Wikimedia Norges gode prosjekter og finansiering av disse er å finne samarbeidspartnere som deler våre interesser for å dekke ulike kunnskapshull på Wikimedia-prosjektene.

Lenker til all rapportering gjort av organisasjonen gjennom året finnes på denne siden siden.

Støtteordninger for frivillige bidragsytere

Wikimedia Norge har tilbudt en rekke støtteordninger for frivillige bidragsytere i løpet av 2021. Disse støtteordningene omfattet wikistipend (stipend tildelt frivillige bidragsytere og arrangører), dekking av reiseutgifter (reiseutgifter til wikitreff, workshops og årsmøte), søking om presseakkreditering (til Wikimedia Commons-fotografer), fordeling av tilganger gitt gjennom Wikipedia-biblioteket, sponsing av premier ved skrivekonkurranser og organisering av wikitreff og workshops. Wikimedia Norge bistår mer enn gjerne med å legge til rette for arrangement utenfor Oslo om frivillige bidragsytere eller samarbeidspartnere tar kontakt om det. En mer uoffisiell støtte har også blitt gitt per e-post eller i møter når frivillige bidragsytere ville ha innspill, drøfte noe eller diskutere konfliktsituasjoner. De ansatte har satt stor pris på å bli kontaktet gjennom hele året!

Her følger en oppsummering av et utvalg av administrasjonenes aktiviteter gjennom 2021 som kan tallfestes: I gjennomsnitt sendte administrasjonen ut nyhetsbrev hver annen måned til medlemmer, publiserte en bloggpost i måneden på wikimedia.no, postet to ganger i måneden på Torget/Samfunnshuset, og det ble arrangert virtuelle wikitreff av ulike typer annenhver måned av administrasjonen. Til sammen 14 tilganger til lukkede kilder er blitt tildelt gjennom 2021 av administrasjonen gjennom initiativet Wikipedia-biblioteket. Månedens konkurranse på Wikipedia-versjonene nordsamisk, nynorsk og bokmål har hatt premier sponset av Wikimedia Norge, og noen konkurranser har blitt arrangert av administrasjonen gjennom året.

I 2021 ble det opprettet en Telegram-gruppe for frivillige bidragsytere. Dette er ei uoffisiell Telegram-gruppe for bidragsytere på Wikipedia på bokmål og nynorsk som har 16 medlemmer. De virtuelle wikitreffene har blitt holdt digitalt med ulike tema. Og etter innspill fra frivillige vil administrasjonen i 2022 heller avholde færre wiktreff, men legge dem opp som workshops for felles læringsutbytte, for eksempel i botkjøring eller søk i Nasjonalbibliotekets samlinger.

Samarbeid med kultur- og utdanningsinstitusjoner

Wikimedia Norge fikk i 2021 innvilget et tilskudd fra Wikimedia Foundation til å gjennomføre konferansen Arctic Knot i juni 2021. Dette er en konferanse som fokuserer på små språk og Wikipedia og er en videreføring av konferanserekken Celtic Knot, arrangert av Wikimedia UK mfl. tidligere år. Denne konferansen har vært administrasjonens hovedoppgave i 2021, og er grunnlaget for initiativet vi har tatt i etterkant sammen med en rekke frivillige og internasjonale Wikimedia kolleger for en Wikimedia Language Diversity Hub.

6 workshops har blitt avholdt for frivillige, organisasjoner eller institusjoner i 2021, det vil si én annenhver måned. I prosjektet Kvinner i Rødt har administrasjonen holdt et undervisningsopplegg for OsloMet-studenter. Dette undervisningsopplegget vil fra og med 2022 bli tilbudt en langt større studentgruppe.

Vi har en rekke samarbeidspartnere innen både ABM- og utdanningssektoren. Eksempler på nasjonale samarbeidspartnere er OsloMet, UiT Norges Arktiske Universitet, Nasjonalbiblioteket, Arkivverket (ved Riksarkivet og Samisk arkiv). Eksempler på internasjonale samarbeidspartnere er Wikitongues og Art+Feminism. Et mål er å alltid sikre delt eierskap i arbeidet slik at Wikimedia Norge ikke alene skal sikre fremdriften av prosjekter. Til sammen har de ulike prosjektene administrasjonen har jobbet med i 2021 ført til 39 770 endrede eller nye innholdssider på Wikimedia-prosjektene.

Informasjonsarbeid

Organisasjonen arbeider etter en egen kommunikasjonsplan som er publisert her. De ansatte foretar en enkel måling av kommunikasjonsarbeidet i forkant av hvert ordinære styremøte (kvartalsvis, som kan leses her). Kommunikasjonsplanen lister opp disse tre målene:

  • Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia
  • Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere
  • Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement

I 2021 har vi prioritert skriving av bloggposter og deling av lenker til disse i sosiale medier. Av de ulike sosiale medier-kanalene organisasjonen har, har administrasjonen prioritert å å dele innhold på Instagram. Der har vi i løpet av 2021 fått 200 nye følgere. I gjennomsnitt har vi publisert én bloggpost per måned, og sendt ut et nyhetsbrev til medlemmer annenhver måned.

Både i nyhetsbrev og bloggposter har vi lagt om kommunikasjonen fra å handle utelukkende om annonsering av aktiviteter, til å gi leserne og medlemmene videre innsikt i arbeidet Wikimedia Norge og andre gjør. Forhåpentligvis gir dette leserne relevant informasjon som kan inspirere til fortsatt aktivitet. Vi ønsker å tilby relevant kontekst og informasjon om de mange spennende prosjektene som skjer i Wikimedia-bevegelsen. Dette informasjonsarbeidet var spesielt viktig ved arrangeringen av Arctic Knot Wikimedia Language Conference, og innsatsen gjenspeilet seg i at antall deltakere på konferansen var mer enn doblet fra tidligere års konferanser (Celtic Knot Wikimedia Language Conference-rekken). De ansatte mottar en rekke e-poster hver uke fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Tema for de fleste henvendelsene er hovedsakelig hvordan man bidrar på Wikipedia og hvordan innholdet kan gjenbrukes. Det er en prioritert oppgave for de ansatte å svare raskt på alle henvendelser.

Her er lenker til Wikimedia Norge sine informasjonskanaler: nettside, wiki, blogg, Facebook, Instagram, YouTube og Twitter.

Organisasjonen

Frivillige og medlemmer

Wikimedia Norge hadde i 2021 72 medlemmer (119 i 2020, 112 i 2019, 103 i 2018, 81 i 2017 og 68 i 2016) og skiller i hovedsak ikke mellom støtte organisasjonen gir til medlemmer og til andre frivillige bidragsytere. I 2021 gikk vi over til et nytt medlemssystem og nye oppdaterte betalingsmuligheter, det vil si Vipps gjentakende betaling og autogiro, i tillegg til de tidligere betalingsmulighetene. Dette var et stort arbeid å få på plass.

De ulike støtteordningene Wikimedia Norge har, brukes av både av frivillige og medlemmer.

Ansatte

Organisasjonen hadde i 2020 3 ansatte, fordelt på 2,5 stillinger frem til august 2021, og 2,8 stillinger fra og med august 2021. 3 frilansere med svært ulik kompetanse har vært tilknyttet organisasjonen i 2021. En frilanser har gjennom 2021 fått opplæring og trening i å holde workshops i Wikipedia-redigering og kan avlaste fast ansatt i dette arbeidet.

En kontorplass til en ansatt fra Wikimedia Sverige ble leid ut fra januar til august 2021. På grunn innføring av hjemmekontor for Oslo, har kontoret til Wikimedia Norge for det meste stått tomt siden mars 2020.

Arbeidsmiljøet i Wikimedia Norge var godt i 2021. I en liten administrasjon er man avhengig av et nært og godt samarbeid med styret basert på tillit og tydelig ansvarsfordeling.

Styrets arbeid

I perioden har styret hatt sju styremøter, og møteagendaer og -referat kan leses her. Alle møtene i 2021 har vært gjennomført digitalt på grunn av pandemirelaterte reiserestriksjoner og at styret i Wikimedia Norge har representanter fra hele landet. Digitale møter har ført til mindre reising og har gjort det enklere å få med alle styremedlemmene på møter, men dette har også vært utfordrende for samkjøringen av styret at flere av styremedlemmene rent faktisk aldri har møtt hverandre fysisk.

Styremedlem Andrea H. Tiltnes trakk seg fra styret i august 2021, og Hilde S. Blix gikk inn i hennes sted som nestleder. Styret er svært godt fornøyd med arbeidet som blir utført av administrasjonen. Styret mener at samarbeidet mellom styret, administrasjonen, de frivillige og valg- og kontrollkomiteene har fungert greit i perioden.

Styret startet høsten 2021 en prosess med revisjon av Wikimedia Norge sin strategi, et arbeidet som måtte utsettes på grunn av pandemirestriksjoner. Planene for arbeidet er klare til å iverksettes straks nytt styre er på plass.

Økonomi

Budsjett for 2021 og kvartalsvise regnskapsrapporter for 2021 er publisert her. Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på kr 425 513 (for 2020 var overskuddet 432 253). Totale inntekter var 3 109 833 i 2021. (for 2021 var totale inntekter 2 589 353). Via disse lenkene kan årsregnskap for 2021 og revisors beretning for 2021 leses. Økonomien til Wikimedia Norge er stabil, og inntektene har over flere år økt.

Finansieringen av Wikimedia Norge kom i 2021 fra ulike støtteordninger vi søkte (hovedsakelig prosjektstøtte, prosjektstøtte betyr at midlene er knyttet til kun det omsøkte prosjektet), donasjoner og medlemsavgifter, utleie av kontorplass, og betaling for konsulentoppdrag og kurs de ansatte gjorde for samarbeidspartnere.

Inntekter ute nom Annual Plan Grant fra Wikimedia Foundation var i 2021 511 000 høyere enn i 2020. Avrundet var 36 % prosent av inntektene til organisasjonen i 2021 fra andre kilder enn Annual Plan Grant fra Wikimedia Foundation. Dette gjenspeiler et målrettet arbeid fra administrasjonens side om å ikke være avhengig av kun én finansieringskilde.

Wikimedia Norge ble også støttet en del indirekte ved å få låne lokaler gratis, delta gratis på konferanser, få sponset premier til konkurranser på Wikipedia osv. På grunn av den pågående pandemien har den indirekte støtten til Wikimedia Norge vært lavere i 2021 enn tidligere år.

Kjønnsbalanse i Wikimedia Norge

Blant ansatte (inkludert frilansere), styrets, valgkomiteens og konrollkomiteens medlemmer var det i 2021:

  • 9 kvinner og 10 menn

Kjønnsbalanse per nå i styret er 2 kvinner og 4 menn, når ansattes representant inkluderes er det 3 kvinner og 4 menn. Valgkomiteen vil jobbe for å utjevne denne kjønnsubalansen.