Hopp til innhold

Årsplan 2022–2023/Styrets årshjul

Fra Wikimedia Norge

Sist oppdatert: 11. oktober 2022.

Styrets årshjul 2022–2023

Måned Møter Andre aktiviteter
Juli
August
September 6. september
Oktober 28.-29. oktober
November
Desember
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni

Rutine for oppgavefordeling i styret til Wikimedia Norge

Ansvarlig for at denne rutinen følges og holdes oppdatert er styreleder Marie.

1. Styremøter

 • Ansvar for å påse at styremøter planlegges, innkalles til og å fordele oppgaver om det er frafall
 • Møteleder på styremøtene

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Sende møteinnkalling minst 1 mnd før møte
 • Ferdigstille saksliste senest 1 uke før styremøte

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Gjøre sakspapirer hun er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte
 • Sette opp forslag til dagsorden for styremøte og dele med styrets leder
 • Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet.

Ansvarlig: daglig leder Elisabeth

 • Skrive møtereferat på wiki
 • Legge ut notater fra styremøtet på Wikimedia Norges Google Disk

Ansvarlig: styremedlem Sigrun

 • Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet

Ansvarlig: Den som melder inn eller har ansvar for saken


Faste punker på hver styremøteagenda

 • gjennomgang regnskapsrapport for siste kvartal
 • rapportering mot handlingsplan og strategi fra de ansatte
 • bekrefte dato for neste møte, sted, tidspunkt og om møtet er fysisk eller per skype
 • eventuelt

2. Årsmøte

 • Lage årsmøteinnkalling på wiki
 • Behandle innsendte saker: bekrefte mottatt, lage forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer i samråd med de ansatte
 • Publisere forslag til vedtak på innsendte saker fra medlemmer

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Få styrets medlemmer til å signere årsregnskap med bankid
 • Publisere årsregnskap senest én uke før årsmøte
 • Publisere revisors beretning senest én uke før årsmøte

Ansvarlig: daglig leder Elisabeth

 • Publisere innstilling til valgkomite
 • Sørge for kandidater til møteleder og referent
 • Oppdatere epostlisten styre@wikimedia.no etter nytt styre er valgt
 • Oppdatere tilganger til bank i tråd med årsmøtes valg av styreleder, nestleder og fordeling av rollen som kasserer

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Utkast årsberetning

Ansvarlig: styrets sekretær, for styrets arbeid, og daglig leder Elisabeth, for ansattes arbeid

 • Utkast handlingsplan for året
 • Utkast budsjettforslag

Ansvarlig: daglig leder Elisabeth

 • Oppdatere Brønnøysundregisteret etter årsmøte
 • Oppdatere Wikimedia Norge sin wiki og Metawiki-siden etter årsmøte med info om styrets medlemmer

Ansvarlig: daglig leder Elisabeth

3. Styringsdokumenter som skal holdes oppdaterte

Disse styringsdokumentene skal gjennomgås én gang i året:

Ansvarlig: styrets leder Marie

Ansvarlig: oppdateres etter årsmøte 26. mars 2022

Ansvarlig: daglig leder Elisabeth

Ansvarlig: styrets leder Marie

4. Økonomi

 • Godkjenne bankoverføringer månedlig

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Forhandle lønn med daglig leder
 • Bli orientert av daglig leder om lønnsoppgjør for de ansatte

Ansvarlig: styrets leder Marie

 • Gjennomgå transaksjoner i Visma eaccounting

Ansvarlig: kasserer Trond