Styremøte 2012 - 15. april

Fra Wikimedia Norge
Hjem   Om oss   Bli medlem   Kontakt
Sted Skype
Dato 15. april, kl. 17.00
Forrige: Styremøte 2012 - 27. februar
Forrige: Styremøte 2012 - 10. april
Neste: Styremøte 2012 - 26. april


Arbeidsmøte 15.april

Dagsorden er sendt på mail 8. april Styret er ikke vedtaksdyktig, og organiserer derfor møtet som et arbeidsmøte.


Dagsorden

0) Referat og innkalling
1) Økonomi - status og regnskap
2) Prosjekter - status og orientering
3) Wiki Loves Monuments 2011- 2012
4) Kulturrådet
5) Wikipedia Academy 2012 - Status
6) Nordisk samarbeid
7) Årsmøte 2012 - oppgaver
8) Chaptermøte Berlin - Orientering


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Jørund Leknes x
Lars Roede x
Vara Harald Groven x
Kontrollkomiteen v/ leder x


Referat

0) Referat og innkalling
 • Innkallingen er kun sendt styret, i form av arbeidsmøte uten formelle vedtak.


1) Økonomi - status og regnskap
 • Erlend orienterte om at arbeidet med 2011-regnskap sluttføres i kveld, og sendes revisorene, styret og kontrollkomiteen med de endringene som nå er godtatt av styret og Sametinget. Returfrist 19.april fra revisorer.
 • Det er ikke ført regnskap for våren, regnskapet sendes ut på mail til styre, revisorer og kontrollkomite denne uken og i god tid før årsmøtet 2012.


2) Prosjekter - status og orientering
 • Sametinget godtar regnskap for fase 1 og tillater videreføring av restmidlene forutsatt en plan for dette senest 15.mai. Det er kommet en konkret henvendelse om skriving fra eksterne, som er villige til å forestå skriving. Dette aktualiserer å søke om Fase 2, og videreføre evt sammen med Wikimedia Sverige og Wikimedia Finland. Dette diskuteres med chapterne på nordisk møte søndag 22.april. Neste styre følger opp dette innen fristen 15.mai.
 • Årets wikipedianer:
 • Styret diskuterte kandidatene og var enstemmige om kåringen - i tråd med diskusjoner på to foregående styremøter og de mange innspillene fra wiki-samfunnet. Jarle tar kontakt mhp deltakelse i premieringen under Wikipedia Academy. Foreningen har fått midler til gavekort til bruk ved premieringen.
 • Jarle lager utkast til pressemelding som kan sendes ut sammen med sponsoren for premiering, og inviterer sponsoren til akademiet.


3) Wiki Loves Monuments 2011- 2012
 • Jarle har vært i kontakt med Canon Norge, om premieringen under akademiet. Jarle følger dem opp og avtaler deltakelsen ved premieringen.
 • Det nye styret må utnevne egen ansvarlig for WLM 2012. Inntil videre er Jarle kontaktperson over WMF. Prosjektet må synliggjøres i budsjettet for 2012 med et litt åpent prosjektbudsjett som prosjektansvarlig i 2012 kan disponere.


4) Kulturrådet - status
 • Det må avtales møte med Kulturrådet i mai om videre samarbeid utover ABM-avtalen. Erlend sender ledige datoer til Jarle, og de to tar møtet i mai forutsatt at de gjenvelges til styret. Hele det sittende styret oppfordres til å gi innspill til videre samarbeidstema i løpet av inneværende uke.


5) Wikipedia Academy 2012 - Status
 • Det ligger an til mer enn 60 påmeldte, pluss styre, KK, bidragsytere, innledere, andre chapters og arrangører og de som måtte melde seg på den neste uken. Det ligger da an til et meget godt besøkt akademi, og det er ti frivillige og 15-20 skoleelever som arbeider med arrangementet.
 • Jarle er arrangementseier og konferansier. han tar iniviativ til evt annen debattleder til debatten.
 • Erlend kjøper inn IKEA glassrammer i A4-størrelse, til 10 foto og 30 diplomer.
 • Det legges opp til mediearbeid denne uken, etter møtet med Go Open tirsdag.
 • Finn Bjørklid lager ny festivalavis som skal utdeles på standen, som bemannes.
 • Diplom til de frivillige lages også av Finn, prøve å få Jimmy Wales til å signere det.
 • Jarle forsøker å få de to øverste finalebildene blåst opp i plakatstørrelse.
 • Juryformann Lars Roede signerer diplomene til WLM-vinnerne.


6) Nordisk samarbeid
 • Representanter fra Wikimedia Danmark og Wikimedia Sverige kommer til Oslo i forbindelse med Wikipedia Academy. Wikimedia Finland invteres også. WMSE sponser reisene, WMNO sponser hotell med søknad til WMF.

Jarle lager en endelig liste over folk som kommer, og organiserer innkvartering. Søndag 22.april settes av til nordiske arbeidsmøter.

 • Jarle satte opp en liste i Berlin med de nordiske chapterne, om samarbeidsfelt, som er agendapunkter for møtet 22.april:
 • Felles Nordisk årbok for chapternes arbeid (WMSE).
 • Samisk prosjekt for Norge, Sverige og Finland (Jarle).
 • Nordic Wikimedia FSCONS i Göteborg (WMSE).
 • Jarle har bestilt Comfort Express Hotell i Oslo.
 • Vi må treffes sosialt lørdag kveld 21.april.
 • Det blir forøvrig sosialt treff på Lorry kl 1900.
 • Fra WMSE og WNDK: Lennart, Holger, Sten og Bengt deltar på akademiet, Jakob deltar bare på det nordiske møtet.
 • Erlend skriver søknad til WMF for utgiftene.
 • Jarle har totalansvaret for arrangementet.


7) Årsmøte 2012
 • Møtet starter kl 1800.
 • Jarle finner lokaler til erstatning for Oslo Bymuseum, som har måttet trekkes som arrangementssted pga møtekollisjon der.
 • Sakspapirene til årsmøtet må publiseres på websiden senest 19. april.
 • Kjetil gir valgkomiteen listen over medlemmer med stemmerett.
 • Erlend har ansvar for regnskap og budsjett, regnskap sendes til revisorene med returfrist 19.april.
 • Kjetil har ansvar for styrets årsberetning. Han skriver et utkast, og sender deretter ut til medlemmene senest onsdag 19.april.
 • Jarle og Erlend legger i kveld inn oversikt over kurs og medlemsutsendinger i googledoc.
 • Kjetil forbereder innstilling til årsmøtet om Wikimedia Chapters Association. Styret legger opp til at årsmøtet bestemmer om Wikimedia Norge skal slutte seg til denne.
 • Jarle rekrutterer møteledere - spørre primært fjorårets ordstyrere.


8) Chaptermøte Berlin - Orientering
 • Mye av tiden gikk til Wikimedia Chapters Association, som virket dårlig forberedt. Det ble enighet om å lage en chapter-forening, men det er usikkert hva det skal koste for chapterne, men det skal avgjøres senere hvor mye chapterne skal betale. Flere delegasjoner var kritiske til å tilslutte seg uten styrevedtak så lenge den finansielle forpliktelsen var uviss. Av denne grunnen avventet både WMSE og WMNO sin tilknytning til etter årsmøtebehandling.
 • Kjetil legger fram et dokument om dette til årsmøtet. Det må settes av noe kostnader i budsjettet, det ble antydet 5% av årsregnskapet i medlemsavgift.
 • VEDTAK: Arbeidsmøtet anbefaler styret å foreslå for årsmøtet at vi slutter oss til chapter-foreningen.


9) Neste styremøte
 • Samles 26. april kl 1600, og årsmøtet 1800.


Møtet var ferdig kl 20:10.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo