Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 3. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Norsk Lokalhistorisk Institutt v/UB, Observatorie gt 1b
Dato 3. mai 2012
Forrige: Styremøte 2012 - 26. april (Oslo)
Neste: Styremøte 2012 - 30. mai (Skype)

Dagsorden

Dagsorden er pga sykdom og ferieavvikling utdelt først 2.mai 2012, kl 18:20


1) Innkalling og referat


2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Grunnlag: Framlegges i møtet


3) Arbeidsprogram for perioden
 • Grunnlag: Strategien 2011-15


4) Praktisk orgaanisering i styret
 • Grunnlag: Sluttføreoknstitueringen og diskutere ønsker for arbeidsfelt i styret


5) Oppfølgingspunkter
 • Visittkort, mailkontoer, nettsidene, styrelister, internwiki


6) Årsmøte 2012
 • Grunnlag: Status for protokoll, mm.


7) Wikipedia academy
 • Oppsummering og status: Erlend


8) Prosjekter
 • Søknad Sametinget Fase 1: Jarle
 • Søknad Sametinget Fase 2: Kristian og Knut
 • Wiki loves monuments: Harald
 • Wikimania microgrants:
 • Søknader off støtte: Jarle / Harald
 • Søknader priv fond: Erlend


9) Eventuelt


10) Neste styremøte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen v/ Hogne Neteland x

Referat

Referent: Knut Hjelleset

Sted Norsk Lokalhistorisk Institutt v/UB, Observatorie gt 1b
Dato 3. mai 2012

Dagsorden

Dagsorden er pga sykdom og ferieavvikling utdelt først 2.mai 2012, kl 18:20

1) Innkalling og referat

Ingen kommentarer.

På dette tidspunktet ble det tatt en improvisert presentasjonsrunde av de tilstedeværende (referent så ikke ikke behov for referatføring på dette punktet)

2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Grunnlag: Framlegges i møtet

Regnskapet ble gjenutsendt til alle styremedlemmer, og raskt gjennomgått av Erlend. Ingen hadde umiddelbare kommentarer.

3) Arbeidsprogram for perioden
 • Grunnlag: Strategien 2011-15

Erlend innledet, og ba alle fokusere på de ti målene. Med bakgrunn i dette var ordet fritt, og dette som kom fram var hovedsaklig:

 • Målene virker ganske ambisiøse. Til dette kom det en påpekning; dette ikke mål for oss men for Wikipediamiljøet.
 • Kursvirksomhet er et grep vi bør fortsette med. Dette ble tatt opp igjen senere i møtet.
 • Få andre miljøer til å bruke Wikipedia på eget initiativ, som speiderbevegelsen, 4H eller folkehøyskolemiljøet for å nevne noen mulige kandidater.
 • Diverse informasjonskontorer og tyngre miljø som akademia og statsforvaltningen, de "profesjonelle", vi må klare å tenne disse aktørene.
 • Kunne det vært en ide å finne ut hvem som bidrar av disse tyngre miljøene, en spørreundersøkelse eller en questback? Både introdusere ønsket om bidrag, og samt en kartlegging av hvor dette ligger nå. har vært gjort noe slikt fra Wikimedia Foundation, men ikke i Norge og ikke på hvem som ikke bidrag. Fokus kan også ligge på hvem som faktisk bidrar og hvorfor disse gjør det.
 • Påpekning fra Erlend; GLAM-satsningen bør vektlegges og ikke nedprioriteres. Ellers kan vi tenke bredt. Vi bør finne ut mer om hvilke barrierer som hindrer folk og aktører i å bidra.
 • Viktig å holde mulighetne åpen for at en del ting fra større aktører ikke passer best inn på selve Wikipedia, men kanskje andre plasser i Wiki-systemet.
 • Få frem at WP er beste kanal for kunnskapsformidling for akademikere, og at det er mulig å kvalitetssikre og kontrollere artikler. Fremholde arbeid med å publiseringspoeng.

Erlend avsluttet samtalen med å si at dette er en debatt vi vil ta opp igjen senere, og som kan ligge og modne litt enn så lenge.

4) Praktisk orgaanisering i styret
 • Grunnlag: Sluttføre konstitueringen og diskutere ønsker for arbeidsfelt i styret
 • Angående Wikipedia Loves Monuments (WLM), dette prosjektet kunne bedres hvis Wikipedianettsamfunnet ble dratt bedre inn. Noen må holde en viss kontakt med de strukturene i andre (internasjonale) wikimedia som driver WLM, men ellers kan vi gjerne få andre til å gjøre dette på eget initiativ. Men noen må holde i dette fra styret.
 • Kurs, kunne noen lagd en plan eller en oppskrift for wikipediakurs? Kurs er veldig heterogene greier, må skreddersys. Kanskje noen kunne lagd et oppsett for hvem i hvilke fylker som kan holde kurs, og lagd en struktur på dette?

Erlend ba her om en åpen runde rundt bordet over hva hver enkelt kunne tenkt seg å jobbe med i det kommende året. Her er en punktvis gjengivelse fra etherpad'en:

 • Knut : Kursvirksomhet, Samisk Wikipedia (prosjektet med sametinget) samt en analyse over hvorfor Wikimedia mener Wikipedia er en bra sak.
 • Kristian: Kurs, Samisk Wikipedia.
 • Trond: Kurs, formidlingspoeng, Samisk Wikipedia
 • Harald: IKT-politikk/høringer, Systemintegrasjon mellom Wikimediaprosjekter og offentlige systemer, være "lyttepost" i utdanningsektoren for forskning, bevilgnigner som kan forbedre Wikipedia.
 • Anne: GLAM-temaene og institusjonene der. Bidra til å aktualisere Wikipedia overfor eksterne målgrupper. Bidra til effektmåling sammen med andre.
 • Erlend: Media/PR sammen med Jarle. Kontakt med Foundation, regnskap. Programmet til WA . Ønsker å jobbe med ABM og Kulturrådet, og naturvitenskap når/hvis det fases inn som satsningsfelt.
 • Kjetil: Internasjonalt samarbeid. Administrasjon (regninger, medlemslister) hjelper til i andresprosjekter. Oppfølging av Chapters International.
 • Marianne: Kobling mellom ulike systemer og wikier. Har mye møter med Kulturrådet og vil gjerne bidra i GLAM-prosjektet. Offentlige foto. Samarbeid WIkipedia og fagwikier (som Lokahostoriewiki) WLM.
5) Oppfølgingspunkter
 • Visittkort, mailkontoer, nettsidene, styrelister, internwiki
 • Visitkort kommer.
 • Styrets epostliste skal alle være på nå, de gamle ute og de nye inne.
 • Internwikien samme, de gamle ute og de nye inne.
 • Wikimedia-epostkontoene er oppe, vil bli brukt på visitkortene.
 • På de internasjonale mailinglistene er det mulig med to plasser pr liste pr Chapter. EN kort introduksjon til disse ble gitt; de er litt blandet gods synes å være oppsummeringen.
 • Oppfordring til alle om å skrive fire-fem setninger på Wikimedias presentasjon over styremedlemmene for foreningen.
6) Årsmøte 2012
 • Grunnlag: Status for protokoll, mm.

Protokollen fra Årsmøtet 2012 er sluttført og undersrevet elektronisk, og vil snarlig bli signert i papirs form. Ett eller annet system burde blitt opprettet for hvor slike dokumenter oppbevares, men det får ligge enn så lenge.

7) Wikipedia academy
 • Oppsummering og status: Erlend

Meget velykket arrangement, særlig stas at så prominente gjester som Jimmy Wales, kronprinsen, utviklingsministeren og toppledelsen fra Telenor var tilstede. Svært sterk gjennomføring. Noe økonomisk oppfølging må ferdigstilles, særlig purring på betalende deltagere. Sannsynligvis har arrangementet gått i overskudd!

8) Prosjekter
 • Søknad Sametinget Fase 1: Jarle
 • Søknad Sametinget Fase 2: Kristian og Knut
 • Wiki loves monuments: Harald
 • Wikimania microgrants:
 • Søknader off støtte: Jarle / Harald
 • Søknader priv fond: Erlend
 • Kort regjørelse om Sametinget fase 1. Jarle og/eller Erlend sender søknad på siste del av fase 1.
 • Kristian redgjorde kort for ståa for fase 2. Det ble reist et spørsmål om hvorvidt dette prosjektet, altså Samisk wikipedia, er liv laga, og i så fall om vi fra Wikimedia Norge skal legge inn betydelig med ressurser og energi på dette. Flere poeng ble nevnt, blant annet at samene i dag er språkmektige og kan orientere seg på andre språk, både norsk og engelsk for manges vedkommende. Det ble også innvendt på positiv side at dette samarbeidet med Sametinget har vært nyttig og ført til en positiv utvikling for det samiske wikipedia. Et tanke som ble fremmet var at i utarbeidelsen av søknad for fase 2 bør vi samarbeide og samtale med Sametinget og/eller andre relevante aktører om hvilken vei dette prosjektet bør gå. Her ble det innvendet at kanskje er det nettopp andre akøter Sametinget som bør inkluderes, som forfatterforeninger og andre organisasjoner.
 • Redegjørelse for Wiki Loves Monuments (WLM) av Harald. Sommeren 2011 ble det gjort et uttrekk av 10 000 av de 110 000 kulturminnene registrert i Riksantikvarens kulturminnedatabase, kulturminnesok.no. Disse kulturminnene ble lagt ut som lister på Wikipedia på bokmål. Bilder av kulturminnene på disse listene tagget med Riksantikvarens id-nummer på Commons kunne delta i fotokonkurransen i september 2011. Siden det bare har vært et mindre tilfang av nyregistrerte kulturminner siste år, kan listene fra WLM2011 gjenbrukes i årets konkurranse. For WLM12 er de organisatoriske er hovedutfordringene å få med flere bidragsytere. Dette er i stor grad en markedsføringsjobb, kombinert med å verve jury og holde litt kontakt med WLM sentralt. Harald bidrar teknisk tilrettelegging av kulturminnelistene som er grunnlag for konkurransen samt kommunikasjonen med Riksantikvaren. Marianne bidrar gjerne med å opprette kontakt med lokale historielag. Deretter må vi finne organistorer i Wikipedia-nettsamfunnet, og at hvis det er lite interesse må vi vurdere prosjektets prioritering fra Wikimedias hold. Konklusjon: Vi tar dette opp igjen på neste styremøte. Harald starter med den tekniske jobben og kommunikasjonen med Rikaantikvaren. Kjetil starter sonderingen for å finne noen som kan ta det organisatoriske frem til neste møte.
 • Søknad om offentlig støtte. Regjeringen har i sitt program å bidra til leksikon på nynorsk og det bevilges årlig penger til dette formålet. På grunn av konkurransehensyn må tildelinger til alle nettleksika likebehandles. Ettersom Wikipedia på nynorsk ikke mottar støtte, bør det undersøkes om Wikipedia på nynorsk er støtteberettiget til prosjektmidler. Vedtak: Harald og Erlend skriver forslag til neste møte.
 • Angående søknader private fond; her foreslo Erlend å sende en søknad til Fritt ord. Dette ble bifalt.
 • Det er kommet inn ønske om Wikipedian in Residence fra flere hold, dette bør vi ikke la sende ut i sanden.
9) Eventuelt
 • Fellesprosjekt med Wikimedia Norge, Sverige og Danmark. Blant flere forslag var en årbok over hva som har skjedd fra år til år. Et annet prosjekt var et fellesarrangement i november, og en mulig felles innsats på WLM. Gøteborg seiler opp som et mulig sted å legge møter.
 • Knut vil ta initiativ til et samarbeid med folkehøyskolebevegelsen, og kommer tilbake med et notat på dette. Bifalt av styret.


10) Neste styremøte

30. mai, med mindre tunge årsaker taler mot det.