Hopp til innhold

Styremøte 2012 - 30. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype-konferanse
Dato 30. mai 2012
Forrige: Styremøte 2012 - 3. mai (Oslo)
Neste: Styremøte 2012 - 4. juli (Skype)

Dagsorden

Dagsorden er pga sykdom og diverse årsaker utdelt først 29.mai 2012, kl 21.35


1) Innkalling og referat


2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Grunnlag: Framlegges i møtet


3) Prosjektet med Sametinget, hva vil vi videre?
 • En samtale og diskusjonsrunde, koblet til den mulige videreføringen av dette prosjektet.


4) Oppsummering og konklusjoner fra Wikipedia Academy.
 • Grunnlag: Nå som vi har fått fordøyd arrangementet, hva står igjen som de mest sentrale elementene vi vil ta med videre?


6) Samarbeidsprosjekt Norge - Danmark - Sverige
 • Status og framtidsmuligheter


7) Wiki Loves Monuments
 • Orientering om status, åpen runde.


8) Søknad Kulturrådet
 • Orientering om status, spørsmål og innspill


9) Eventuelt


10) Neste styremøte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree X
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x til stades til ca 17.30
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan
Kontrollkomiteen v/ Ole Anders Flatmo XReferat

1) Innkalling og referat
 • Dagsorden ble pga sykdom og diverse årsaker utdelt først 29.mai 2012, kl 21.35. Dette ble beklaget.
 • Det ble påpekt at innkallingene og dagsorden bør katalogiseres/kategoriseres, noe det ikke gjort enda. Påpekningen ble bifalt.

Med disse anmerkningene ble referatet fra forrige styremøte og innkalling godkjent.


2) Økonomi og regnskapsoversikt
 • Fremlagt av Erlend.

På økonomifronten ellers ble det redegjort kort, situasjonen er grei som normalt.


3) Prosjektet med Sametinget, hva vil vi videre?
 • Fremlagt av Jarle og Trond.

Det er søkt om å bruke opp de siste midlene tilgjengelig fra fase 1 til videreføring av fase 1-prosjektet, kr 36 000.

Ellers, når det kommer til en mulig videreføring av prosjektet ble flere forhold nevnt:

Det ble påpekt at prosjektet som er gjennomført genererte skriving av artikler da det ble motivert med penger, men at dette ikke har gitt betydelig antall skribenter videre. Pr i dag er det hovedsakelig én aktiv bidragsyter.

Mange av artiklene har til dels svært dårlig språk, gramatisk og i setningsoppbygging.

En mulighet er å prøve å rekruttere i særskilte miljø, som f.eks. lærere. En nøkkel må være å få de samiske miljøene til å legge inn en betydelig innsats selv ut fra egenmotivasjon.

En annen mulighet er å velge å forfølge to eller et mindre antall hovedspor, f.eks. å få opp et høyt volum små artikler samt velge ut felt hvor det finnes dedikerte fagfolk innen samisk kultur.

Mulige kontakt og felles kurs med finske miljø kan tas gjennom Trond Trosterud.

Ellers tar vi saken videre til neste styremøte, intet vedtak dette møtet.


4) Oppsummering og konklusjoner fra Wikipedia Academy.
 • Fremlagt ved Jarle.
 • Beste Academy så langt, veldig bra!
 • Noe mangelfull kommunikasjon med presse, neste gang bør vi ha en person med særlig mediaansvar.

Til dette ble det det innvendt at vi hadde en avtale med Go Open om at de skulle ta håndteringen av media, noe vi kan revurdere neste gang, men avtalen fungerte etter forholdene greit. Vi var på NRK dagsrevyen, TV2 og flere andre større aktører. Ikke alltid så godt å kontrollere hva som dekkes, men i volum var ikke dekningen dårlig. Academy’et havnet midt i saken om Breiviks redigering på Wikipedia, dette måtte bli en sak uansett.

Som et element å ta med videre kan mer bevisst håndtering av media neste større arrangement. Vi kan også tenke på å gå på mindre aktører, som fagblader og ukeblad innen særlige felt.

Økonomisk er Wikipedia Academy er nå i positiv balanse, alt vel der.


6) Samarbeidsprosjekt Norge - Danmark - Sverige
 • Framlagt av Jarle.

Holger har lagt ned betydelig arbeid som ser sterkt ut.

 • Regnskapsdelen er kanskje noe overdimensjonert og ikke veldig fleksibelt, men ellers bra. Inntil videre fungerer Excel like greit for oss.
 • Medlemssystemet er kjempebra og meget lovende.

Vedtak ble at vi tar kontakt med Holger for å videreføre dette arbeidet langs de to forannevnte punkt.

Angående årboka; Erlend leverer stoff til denne, Wikipedia Sverige gjør boka ferdig ellers.


7) Wiki Loves Monuments
 • Framlagt av Jarle.

Kjetil har sendt rundt epost med beskrivelse av ståa, supplert og utdypet av Harald.

 • Mulige kandidater for å ta et lederansvar videre ble luftet.
 • Har vært kontakt med Riksantikvaren om å gjøre det lettere å inkludere bilder og fotografier, dette ser ut til å gå bra. Det tekniske ved WPLM bør bli stadig enklere.
 • Det som må følges opp bedre er premiering og kommunikasjon om WPLM.

Generelt ble det overnevnte ikke vurdert som uoverkommelig, med litt målrettet innsats burde vi få dette gjennomført på en bra måte. En viss innsats må dog legges inn, og dette gjør ikke seg selv.

En mulighet er at vi fremmer WPLM som et samarbeidsprosjekt med andre wikier og særskilte miljøer, som f.eks. lokalhistoriegrupper og lignende. Dette ble bifalt av styret generelt som en glimrende idé.

Vedtak: Harald og Marianne tar saken videre, og utarbeider et forslag til en samarbeidsavtale. Herfra tas arbeidet videre, med intensjon om ferdigstillelse av en standardavtale i løpet av juli.

Det må også informeres om at Wikimedia Norge vil kunne stille med premiebeløp for kroner 1000 per måned til konkurranser, i tråd med tidligere vedtak. Generelt bør det unngås at samme person vinner førstepremie gjentatte ganger.

Det hadde også vært bra om vi kunne fått pressedekning, enten gjennom fotoblader og/eller gjennom at det blir kombinert med annonser fra sponsorene i disse bladene. Lokalaviser kan også kontaktes, slik som i fjor.


8) Søknad Kulturrådet og Kulturdepartementet.
 • Begge punkt framlagt av Erlend:

Angående Kulturrådet:

 • Det er avholdt møter med Kulturrådet, og det er flere ønsker på bordet. Dette er nå såpass omfattende at det kan trenges en prosjektleder videre.
 • Kursholdervirksomheten som er planlagt er betydelig og meget lovende.
 • Det er også interesse for Wikipedian-in-recidense fra tre aktører, og seks interesserte wikipedianere. Møte om dette 5. juni hos Kulturrådet.
 • Vi er også bedt om å lage et kursopplegg, også med en nettvariant.
 • Det hadde også vært ønskelig med filmer om redigering i denne forlengelsen.

Dette er et generelt et lovende fremstøt. Kulturrådet synes også å henvende seg stadig oftere til oss, og har skjønt at vi ikke har store økonomiske midler men betydelig og viktig kompetanse. Det bør bli etablert en gruppe på dette i løpet av sommeren.

Harald har kompetanse på videobiten, og kan legge inn innsats på dette. Anne meldte seg til å bli med på manusforfatting. Marianne meldte at hun også har interesse og kontakter til dette miljøet.

Det ble innvendt at kanskje Kulturrådet selv kan komme med en prosjektleder, heller enn oss, og gjerne flere fra Kulturrådet i en slik gruppe. I så fall bør vi få med noen av folka fra Kultur- og Naturminnereise, disse er drevne.

Vedtak: Harald lager en skisse til interaktivt kurs, og vi tar opp dette punktet i sin helhet senere.


Angående Kulturdepartementet:

Det har blitt sondert litt rundt, og vi har fått signaler om at det ikke var godt kjent i Kulturdepartementer at Allkunne har fått støtte. Hvis vi skal sende en søknad, er spørsmålet hvordan vi skal formulere oss i tilnærmingen. Vi mener Kulturdepartementet har satt seg selv i en vanskelig situasjon, som vi ikke bør gjøre verre, men som vi fremdeles bør forsøke å nyttiggjøre oss på en hensiktsmessig måte.

Et sentralt element er å ikke legge opp en søknad på en slik måte at det blir en krigserklæring mot nynorskmiljøene.

Et annet viktig spørsmål er hva pengestøtten i så fall skal gå til? Ansatte til kursholding er en opplagt mulighet.

En mulig tilnærming er å ikke forfølge dette langs en konfliktlinje mot Allkunne, men heller tilpasse en søknad til de retningslinjene som er lagt i den støtteordningen som Allkunne har fått penger gjennom. I så fall må vi ha med de mest sentrale bidragsyterne fra nynorsk Wikipedia i denne prosessen, noe som uansett bør gjøres.

Vedtak: Erlend, Harald og Knut utarbeider utkast til søknad, i samråd med Hogne og andre i nynorskmiljøet.


9) Eventuelt

Marianne ønsker å lage et notat på samarbeidsformer mellom fagwikier og generelle Wikipedia-versjoner, både versjonene på bokmål og nynorsk.

Dette ble bifalt av styret.


10) Neste styremøte

Onsdag 27. juni kl 17.00 – det kan bli forandringer, men vi prøver denne datoen.