Årsmøte 2013/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge

Referat fra årsmøte 7. april 2013

Årsmøtet ble avholdt hos Norsk lokalhistorisk institutt (NLI) i Oslo. Møtet startet kl. 17.00.

1. Konstituering

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden. Godkjent.

1.2 Godkjenning av medlemmers stemmerett

Tretten medlemmer var tilstede under møtet, hvorav to medlemmer hadde fullmakter fra medlemmer som ikke kunne være til stede.

1.3 Valg av møteleder

Styret hadde foreslått Jon Harald Søby og Kjetil Ree som ordstyrere.

Vedtak (enstemmig): Kjetil Ree ble valgt til møteleder.

1.4 Valg av referent

Vedtak (enstemmig): Jon Harald Søby ble valgt til referent.

1.5 Valg av to protokollunderskrivere

Fra salen ble Hans-Petter Fjeld og Anne-Sophie Ofrim foreslått som protokollunderskrivere.

Vedtak (enstemmegi): Hans-Petter Fjeld og Anne-Sophie Ofrim ble valgt som protokollunderskrivere.

2. Årsmelding og orienteringer

2.1 Styrets beretning

Nestleder Erlend Bjørtvedt orienterte om arbeidet som var gått og la fram styrets årsberetning 2012–2013.

Ole Anders Flatmo påpekte at medlemskap i Studieforbundet næring og samfunn kan brukes til å registrere kursaktivitet, hvilket kan gjøre det mer attraktivt å delta på kurs.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet er tilfreds med beretningen.


2.2 Valg- og kontrollkomiteens beretning

Valg- og kontrollkomiteens leder Ole Anders Flatmo la fram valg- og kontrollkomiteens årsmelding 2012–2013.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet er tilfreds med beretningen.

2.3 Revisors rapport

Erlend Bjørtvedt gikk gjennom revisorerklæringen.

Vedtak (enstemmig): Erklæringen tas til etterretning.

3. Budsjett og kontingent for 2012

3.1 Regnskap

Kasserer Kjetil Ree orienterer om regnskapet for 2012.

Lars Åge Kamfjord kom med en kommentar om at vi burde vurdere å bytte bank eller kontotype for å unngå så mange bankgebyrer.

3.2 Styrets budsjettforslag for 2013

Erlend Brjøtvedt orienterer om styrets budsjettforslag for 2013–2014. Det er lagt fram to budsjetter, ett for 2013 og ett for juli 2013–juli 2014, sistnevnte fordi det er krav fra Wikimedia Foundation om budsettering etter amerikansk regnskapsår.

Samiskprosjektet er utelatt fra budsjettet fordi det regnskapsføres separat.

Vedtak (enstemmig): Etter noe debatt angående enkeltposter i budsjettet ble budsjettet vedtatt som foreslått, mens styret for tillatelse til å omrokkere budsjettposter ved behov.

3.3 Vedtektsendringer

Det var kommet inn ett endringsforslag, som gikk ut på å endre §7b til å si at valg- og kontrollkomiteen må ha minst to medlemmer (tidligere tre).

Vedtak: Etter en kort debatt ble forslaget trukket av forslagsstiller.

3.4 Andre forslag

3.4.1 Strategi 2011–2015

Styret forkret og vedtok i 2011–2012 en strategi for 2011–2015 som fungerer som styrets forslag til arbeidsplan. Styret forbeholder seg muligheten for å legge fram en mer utfyllende arbeidsplan i tillegg til denne.

Erlend Bjørtvedt orienterer om arbeidsplanen, og forteller at planen er kort fordi den skal anses som prioriteringer og ikke detaljerte føringer. Hogne Neteland kommenterer at planen også bør ha mål om økt leserandel på norskspråklige Wikipedia-utgaver i Norge (kontra engelsk).

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet vedtar planen, med ytterligere anmodning om innarbeiding av mer markedsføring og (leser)statistikk.

3.4.2 (ekstrapunkt) Uttalelse om lokale og tematiske grupper og WMNO

Styret fremmet forslag om å vedta en uttalelse om lokale og tematiske gruppers relasjon til Wikimedia Norge. Uttalelsen gjelder bruk av WMNOs navn i lokale/tematiske grupper eller annen uttalt tilknytning til Wikimedia Norge.

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet vedtar uttalelsen

4. Valg

4.1 Valg av nytt styre (valg- og kontrollkomiteens innstilling)

Ole Anders Flatmo orienterer om valg- og kontrollkomiteens innstilling. Komiteen hadde ikke klart å finne kvinner som ville stille til styret, men ønsket at årsmøtet likevel skulle velge inn kvinner dersom aktuelle kandidater var tilgjengelige. Følgende innstilling ble lagt fram av komiteen:

 • Jon Harald Søby – leder
 • Erlend Bjørtvedt – nestleder
 • Jarle Vines – styremedlem
 • Knut Hjelleset – styremedlem
 • Trond Trosterud – styremedlem
 • Claes Tande – styremedlem
 • Hogne Neteland – varamedlem
 • Harald Groven – varamedlem
 • Dan Michael Heggø Olsen – varamedlem

I tillegg ble det stilt benkeforslag om Anne C. Martens som ekstra styremedlem.

Vedtak (enstemmig): Valg- og kontrollkomiteens forslag, samt Anne C. Martens kandidatur, ble vedtatt. Følgende personer ble valgt inn i det nye styret:

 • Jon Harald Søby – leder
 • Erlend Bjørtvedt – nestleder
 • Knut Hjelleset – styremedlem
 • Anne C. Martens – styremedlem
 • Claes Tande – styremedlem
 • Trond Trosterud – styremedlem
 • Jarle Vines – styremedlem
 • Harald Groven – varamedlem
 • Hogne Neteland – varamedlem
 • Dan Michael Heggø Olsen – varamedlem

4.2 Valg av revisor

Lars Åge Kamfjord og Hans-Petter Fjeld stiller som revisorer.

Vedtak (enstemmig): Lars Åge Kamfjord og Hans-Petter Fjeld velges

4.3 Valg av valg- og kontrollkomité

I tillegg til innstillingen foreslås Kjetil Ree som ekstra valg- og kontrollkomitemedlem.

Vedtak (enstemmig): Innstillingen pluss Kjetil Rees kandidatur vedtas. Følgende personer ble valgt inn i komiteen:

 • Ole Anders Flatmo – komitemedlem
 • Lars Åge Kamfjord – komitemedlem
 • Kjetil Ree – komitemedlem
 • Nikolai Sandved – komitemedlem

5. Takk for oppmøtet

Nyvalgt styreleder Jon Harald Søby takket for årsmøtet og året som var gått, og snakket om planene framover.

Årsmøteprotokoll bekreftet og signert av valgte protokollunderskrivere

Hans-Petter Fjeld: Atluxity (diskusjon) 12. jun 2013 kl. 08:20 (CEST)

Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 13. jun 2013 kl. 00:04 (CEST)