Årsmøte 2020/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Årsmøtet i Wikimedia Norge fant sted 14. 03. 2020, kl 12.00 i virtuelt møterom, grunnet situasjonen med covid-19

Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden: Avtroppende styreleder ønsker velkommen.

Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig av årsmøtet.

Godkjenning av stemmerett til medlemmar

Valgkomiteen: 13 medlemmer var tilstede. 13 er medlemmer og har stemmerett.

Valg av møteleder

Kjetil Ree ble foreslått som møteleder. Vedtak: Kjetil Ree ble enstemmig valgt til møteleder.

Valg av referent

Åsa Paaske Gulbrandsen ble foreslått som referent. Vedtak: Åsa Paaske Gulbrandsen ble enstemmig valgt til referent.

Valg av to protokollunderskrivere

Astrid Carlsen og Jon Harald Søby ble foreslått som protokollunderskrivere.

Vedtak: Astrid Carlsen og Jon Harald Søby ble (enstemmig) valgt til protokollunderskrivere.

Årsmelding og orienteringer

Årsmeldinga ble gått gjennom av Sigrun.

Årsmøtet tar årsmeldinga til etterretning.

Orienteringer: Kontrollkomiteen ved Trygve Nodeland legger fram orienteringen. Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Regnskap for 2019

Regnskap for 2019 ble gått gjennom av Trond Trosterud.

Årsmøtet tar regnskapet og revisormeldinga til etterretning.

Arbeidet til organisasjonen i 2020–2021

Dagleg leder gjekk gjennom Organisasjonens arbeid 2020–2021 Daglig leder orienterer om forbehold om at avvik og enkelte endringer vil kunne forekomme, som følge av håndteringen av covid-19.

Kommentar fra Trygve Nodeland til styret om å vurdere å sette samarbeidsmiljøet internt i prosjektene på dagsorden.

Årsmøtet tar orienteringa til etterretning.

Budsjett

5.1 Kasserer i styret, Trond Trosterud, orienterte om styrets budsjettforslag.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet enstemmig.

5.2 Kontingent årsavgift Avtroppende styreleder legger frem forslag om uendra sats.

Vedtak: Årsmøtet vedtar forslaget enstemmig.

Inkomne saker

Styret har ikke mottatt innkomne saker innen fristen.

Valg

1. Valg av nytt styre (innstilling)

Valgkomiteens forslag innebærer at ett eller to styremedlemmer velges kun for ett år, for å skape en bedre overlappsdynamikk.

Følgende medlemmer av styret er valgt for perioden 2019–2021, og står ikke på valg ved årsmøtet 2020:

 • Nestleder - Andrea Tiltnes

Som øvrige medlemmer i styret foreslås for årsmøtet:

 • Leder - Sigrun Espe (velges for 2020–2022)
 • Styremedlem - Tore Sætre (velges for 2020–2021)
 • Styremedlem - Trond Trosterud (velges for 2020–2021)
 • Styremedlem - Hilde Blix (velges for 2020–2022)
 • Vara - Hogne Neteland (velges for 2020–2021)
Vedtak: Enstemmig vedtatt

2. Valg av revisor. (Revisor vi bruker nå er: Plus Revisjon )

Vedtak: Enstemmig vedtatt

3. Valg av valgkomite (innstilling)

 • Helge Høifødt, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021
 • Anette Faksnes, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021
 • Jan-Tore Egge, velges som komitemedlem for perioden 2020–2021
Vedtak: Enstemmig vedtatt

4. Valg av kontrollkomite (innstilling)

 • Trygve Nodeland, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021
 • Harald Groven, gjenvelges som komitemedlem for perioden 2020–2021
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Takk for oppmøte, ved leiar

Ny styreleder Sigrun Espe takker for tilliten og for årsmøtet.

Avtroppende styreleder Hogne Neteland takker for møtet og annonserer årets Wikipedianer: Yupik


Årsmøtet avsluttes kl 12.58.

Underskriven protokoll