Årsmelding 2019

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge sitt arbeid i 2019

I 2019 har Wikimedia Norge arbeidet videre med å forankre organisasjonenes mål om å inkludere kunnskap og stemmer som ennå ikke er representert på Wikimedia-prosjektene. Det betyr at arbeid med mangfold er innfallsvinkelen til organisasjonen når det gjelder valg av prosjekter og søknader om finansiell støtte, samarbeidspartnere, tilbudet av støtteordninger til frivillige og prioriteringen av ressursene som Wikimedia Norge rår over. Dette arbeidet er i tråd med Wikimedia Norges strategi og det internasjonale strategiarbeidet blant alle aktører i Wikimedia-miljøet. I 2020 starter arbeidet med å prioritere og implementere anbefalinger fra det internasjonale strategiarbeidet. Wikimedia Norge ønsker å være en synlig støttespiller for arbeidet med mangfold på Wikimedia-prosjektene, blant bidragsytere og i omlegging av organisatoriske strukturer i Wikimedia-organisasjoner. Wikimedia Norge har gjennom daglig leder vært tungt involvert i det internasjonale strategiarbeidet et siste året.

Wikimedia Norges arbeid skjer i skjæringsfeltet mellom frivillige bidragsyteres ønsker og innspill, strategiske føringer, de internasjonale strategiske føringene, samt målene i samarbeidsprosjektene vi har med andre aktører. Under paraplyen "mangfoldsarbeid" kan Wikimedia Norge sekretariat forene disse ulike innfallsvinklene.

Wikimedia Norges visjon er å være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Sekretariatets oppdrag er å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som ønsker å bidra på Wikimedia-prosjektene eller til fri kunnskap generelt. I organisasjonens strategi er følgende fire mål listet opp for organisasjonens arbeid:

 • Wikimedia Norge vil støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
 • Wikimedia Norge vil øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på prosjektene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
 • Wikimedia Norge vil øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
 • Wikimedia Norge vil øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

Disse målene er gjenspeilet i handlingsplanen og budsjettet de ansatte i Wikimedia Norge jobbet etter i 2019. Handlingsplanen er konsentrert rundt tre temaer:

 • Støtte opp om frivillig aktivitet: ved hjelp av ulike støtteordninger og initiativ jobber vi for å støtte opp om frivillige bidragsyteres og samarbeidsorganisasjoners innsats på Wikimedia-prosjektene.
 • Innhold på Wikimedia-prosjektene: Gjennom ulike samarbeidsavtaler og sammen med frivillige bidragsytere jobber vi for å legge til innhold som er underrepresentert på Wikimedia-prosjektene.
 • Fremme fri kunnskap: Vi jobber for å fremme alles tilgang til fri kunnskap og å ønske nye bidragsytere velkommen til Wikimedia-prosjektene.


Mer informasjon om organisasjonens arbeid i 2019 kan leses i detalj her:


Støtteordninger Wikimedia Norge tilbyr

Wikimedia Norge har tilbudt en rekke støtteordninger for frivillige bidragsytere i løpet av 2019. Disse støtteordningene omfatter wikistipend (stipend tildelt frivillige bidragsytere og arrangører), dekking av reiseutgifter (reiseutgifter til wikitreff, wikidata-workshop og årsmøte), søking om presseakkreditering (til Wikimedia Commons-fotografer), fordeling av tilgang til Retriever (5 tilganger høst og vår 2019), tilgang til bokhylla.no fra utenlandske IP-adresser (søkt på vegne av frivillige bidragsytere), sponsing av en rekke premier ved skrive- og fotokonkurranser (for eksempel Wiki Loves Monuments, en parallell skrive- og fotokonkurranse), bistand ved organisering av wikitreff, samt arrangering av Wikidata-workshops. En mer uoffisiell støtte gis også per epost eller i møter når frivillige bidragsytere vil ha innspill eller drøfte noe. Det setter de ansatte stor pris på!

Med jevne mellomrom rettes det kritikk mot Wikimedia Norge fra frivillige bidragsytere om at mye av arbeidet vi gjør er Oslo-basert. Det stemmer, og dette er en kritikk vi tar til oss. Wikimedia Norge holder derfor årsmøte og arrangement knyttet til årsmøte i en annen by enn Oslo annethvert år. Styret i Wikimedia Norge har representanter fra hele landet. Organisasjonen tilbyr refusjon av reiseutgifter til arrangement, og wikistipend som kan brukes til å arrangere lokale treff eller brukes som reisestipend til konferanser. Wikimedia Norge bistår mer enn gjerne med å legge til rette for arrangement utenfor Oslo om frivillige bidragsytere eller samarbeidspartnere tar kontakt om det.


Wikimedia Norge sine prosjekter

I løpet av 2019 har organisasjonen samarbeidet med en rekke institusjoner. Sentrale samarbeidspartnere har vært Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Nobels Fredssenter, Sveriges ambassade i Oslo, Samisk Hus i Oslo, Forskningsrådet, Human Rights Foundation / Oslo Freedom Forum, OsloMet - storbyuniversitetet, Norges Arktiske Universitet UiT, Vardobáiki språksenter, Samisk Høgskole og Norsk Folkemuseum. Prosjektene til Wikimedia Norge er i tråd med både den internasjonale strategien til Wikimedia-bevegelsen og Wikimedia Norges strategi for økt mangfold i innhold på Wikimedia-prosjektene og mangfold blant bidragsytere.

Sammen med Nasjonalbiblioteket og OsloMet har Wikimedia Norge et prosjekt knyttet til Kvinner i rødt (prosjektside). Wikimedia Armenia, Wikimedia Norge og Riksarkivet har med støtte fra Kulturrådet arbeidet med digitalisering og transkribering av Bodil Biørns brevsamling (prosjektside), og sammen med blant annet Samisk Hus i Oslo har vi i 2018 arbeidet med å øke samisk innhold på Wikimedia-prosjektene (prosjektside). Alle disse tre prosjektene videreføres i 2019.

Wikimedia Norge har i 2019 holdt en rekke kurs i Wikipedia-redigering, deltatt på flere internasjonale og nasjonale konferanser og arrangement og avholdt en rekke arrangement alene eller sammen med samarbeidspartnere som Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Girl Geek Dinners, Sveriges ambassade i Oslo og Samisk Hus i Oslo mfl. Wikimedia Norge bidro med utforming av programmet til konferansen Wikimania 2019 i Stockholm på ulike vis. Sammenlignet med 2018 har Wikimedia Norge søkt å redusere flyreiser og antall konferansedøgn. Dette er i tråd med organisasjonens miljøretningslinjer som ble utarbeidet på tampen av 2019.

Wikimedia Norge inngikk i 2018 et partnerskap med UNESCO for året 2019 knyttet til Det Internasjonale året for urfolksspråk 2019. I 2019 inngikk Wikimedia Norge et partnerskap med Wikitongues. Dette var et resultat av arbeidet i 2019 knyttet til Det Internasjonale året for urfolksspråk. Fra før har Wikimedia Norge partnerskap med organisasjonene NetBlocks og Whose Knowledge?.


Informasjonsarbeid

Organisasjonen arbeider etter en egen kommunikasjonsplan som er publisert her. De ansatte foretar en enkel måling av kommunikasjonsarbeidet i forkant av hvert styremøte (kvartalsvis, som kan leses her. Kommunikasjonplanen lister disse tre målene:

 1. Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia
 2. Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere
 3. Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement

Det har vært en økning i pressesaker hvor både frivillige og ansatte har blitt intervjuet. Facebook er den prioriterte kanalen for jevnlig deling av innhold. Bloggen på hjemmesiden hadde i 2018 en rekke gjesteskribenter som skrev bloggposter, herunder alle som mottok wikistipend.

Wikimedia Norge sender ut ca 4 nyhetsbrev i året per e-post og på wiki med informasjon om arbeidet vårt. De ansatte mottar en rekke e-poster hver uke fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Tema for de fleste henvendelsene er hovedsakelig hvordan man bidrar på Wikipedia og hvordan innholdet kan gjenbrukes. Det er en prioritert oppgave for de ansatte å svare raskt på alle henvendelser.

I 2019 har både bildene og teksten på nettsiden wikimedia.no blitt oppdatert for å tydelig gjenspeile Wikimedia Norge sitt arbeid. Wikimedia.no skal være en nettside som på en god måte formidler hva Wikimedia Norge er og jobber med. Det er gjentakende forvirring knyttet til Wikimedia/Wikipedia-begrepsbruken og forhåpentligvis kan rebranding-arbeidet som er satt i gang bedre denne situasjonen. Teksten på hjemmesiden er tilgjengelig på nordsamisk, bokmål, nynorsk og engelsk. Organisasjonen har i 2019 hatt økte utgifter til å oversette tekst til nordsamisk. Oversettelse til engelsk og nynorsk gjøres av de ansatte.

Organisasjonen påbegynte også arbeidet med å endre prosjektsider på wiki. Til nå har disse tjent som interne oversikter og grunnlag for å rapportere på tildelt finansiell støtte, men disse sidene må også være forståelige og inviterende for personer som er eksterne og kanskje leser om arbeidet til Wikimedia Norge for første gang. Arbeidet som er påbegynt kan leses her.

Organisasjonen har gjennom 2019 fått mange gode tilbakemeldinger på informasjonsarbeidet vi gjør og betydningen det har for å oppdatere omverden og samarbeidspartnere om arbeidet vårt. Vi ser derfor en god nytte av å bruke av de begrensede ressursene vi har på dette arbeidet.

Her er lenker til Wikimedia Norge sine informasjonskanaler: nettside, wiki, blogg, Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.

Organisasjonen

Frivillige og medlemmer

Wikimedia Norge hadde i 2019 112 medlemmer (103 i 2018, 81 i 2017 og 68 i 2016) og skiller i hovedsak ikke mellom støtte organisasjonen gir til medlemmer og til andre frivillige bidragsytere. De ulike støtteordningene Wikimedia Norge har brukes av både av frivillige og medlemmer.

Ansatte

Organisasjonen har i 2019 hatt 2,3 ansatte, og i tillegg en 0,5 % stilling i oktober og november 2019. En tidligere praksisstudent er tilknyttet Wikimedia Norge som frilanser og har gjennom 2019 hatt ansvar for å gjennomføre ulike kurs og arrangement. I 2020 kommer vi til å knyttet til oss flere frilansere som kan bistå med oppgaver de ansatte ikke har kompetanse eller tid til å gjennomføre, og som vi har eksterne prosjektmidler til å gjennomføre.

Arbeidsmiljøet i Wikimedia Norge er godt. Å ha få ansatte har opplagt både fordeler og ulemper. I 2020 vil et mål være å på ulike måter få de ansattes arbeidsfellesskap til å bestå av flere personer.

Styrets arbeid

Styrets leder deltok sammen med fire andre fra Wikimedia Norge på Wikimedia Northern Europe Meeting 2019

I perioden har styret hatt fem møter, møteagendaer og -referat kan leses her. Styret har satt opp en tentativ møteplan for hele styreperiode. Styret er godt fornøyd med arbeidet som blir utført av administrasjonen. Styret mener at samarbeidet mellom styret, administrasjonen, de frivillige og valg- og kontrollkomiteene har fungert godt i perioden. Styret har revidert oppgaver og dokumenter (oversikt over styringsdokumenter) i henhold til styrets årshjul. Styret har også startet opp arbeidet med en risikoanalyse for organisasjonen. Styrets leder deltok i 2019 på Wikimedia Conference i Berlin, Wikimania i Stockholm og på Wikimedia Northern Europe meeting i Tartu.

Økonomi

Budsjett for 2019 og kvartalsvise regnskapsrapporter for 2019 er publisert her. Årsregnskapet for 2019 viser et underskudd på kr 11 033. Via disse lenkene kan Årsregnskapet for 2019 og revisors beretning leses. Økonomien til Wikimedia Norge er stabil.

Finansieringen av Wikimedia Norge kommer fra ulike støtteordninger vi søker (hovedsakelig prosjektstøtte), donasjoner og medlemsavgifter og betaling for konsulentoppdrag de ansatte gjør for samarbeidspartnere. Ca 70 % av inntektene vi hadde i 2019 ble tildelt av Wikimedia Foundation. Søknaden om disse midlene kan leses her. Finansiering fra Wikimedia Foundation gis for perioden juli–juni. For perioden juli 2019–juni 2020 ble Wikimedia Norge innvilget kr 1 970 000, det samme beløpet som året før. Denne finansieringen fra Wikimedia Foundation kan komme til å endre seg de neste årene.

Wikimedia Norge har i 2019 blitt innvilget midler fra Sametinget, Kulturrådet, UNESCO Norge, NUUG Foundation og fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Organisasjonen er på god vei til å sikre at prosjektene vi gjør har nasjonal finansiering, mens midlene fra Wikimedia Foundation dekker driftskostnader. Ressursbruk knyttet til å søke og rapportere på innvilgende midler har økt i 2019.

Wikimedia Norge støttes også en del indirekte ved å få låne lokaler gratis, delta gratis på konferanser, få sponset premier til konkurranser på Wikipedia osv.

Kjønnsbalanse i Wikimedia Norge

Blant ansatte (inkludert frilans kursholder), styrets medlemmer og komiteer var det i 2019:

 • 7 kvinner og 7 menn