Årsmøte 2023

  Fra Wikimedia Norge

  Tid: Lørdag 4. februar kl. 15-17.30

  Sted: Deichman Bjørvika i Oslo eller den digitale møteplattformen Zoom

  Innkalling

  Styret i Wikimedia Norge ønsker velkommen til årsmøte, hvor man kan delta fysisk eller digitalt. Tid og sted kunngjøres i henhold til vedtak på styremøte 28. oktober 2022 og i overensstemmelse med gjeldende vedtekter. Årsmøtet 2023 holdes tidlig på året, slik at medlemmenes innspill og vedtak kan innarbeides i neste søknad om driftsmidler fra Wikimedia Foundation. Årsmøtet følger foreningens retningslinjer for inkluderende møter.

  Påmelding og stemmerett

  Frist for PÅMELDING er mandag 30. januar. Alle påmeldte vil motta praktisk informasjon per e-post, inkludert møtelenke for digitale deltagere. Alle interesserte kan melde seg på. Kun medlemmer som ved møtestart har betalt kontingent for 2023, og som har vært medlem i minst én måned, har stemmerett.

  Fremme saker for årsmøtet

  Årsmøtet skal som et minimum behandle

  • årsmelding og regnskap revidert av revisor
  • innkomne saker
  • budsjett og kontingent
  • valg

  Stemmeberettigede medlemmer kan fremme saker til og med fredag 20. januar 2023. Sakene sendes til styret per e-post styre@wikimedia.no. En sak må ha støtte fra minst fem stemmeberettigede medlemmer før den kan behandles.

  Kandidater til verv

  Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt og kan kontaktes på valgkomiteen@wikimedia.no. Kandidater informeres om at konstituerende styremøte holdes søndag 5. februar kl. 10-12 på Sentralen i Oslo. Det vil også være mulig å delta digitalt.

  Avklaringer

  Spørsmål om årsmøtesaker kan rettes til styreleder Marie Nicolaisen på marie@wikimedia.no. Praktiske spørsmål rettes til daglig leder Elisabeth Carrera på elisabeth@wikimedia.no eller tlf. 48 92 48 92.

  Vel møtt til årsmøtet!

  Saksliste

  Velkommen

  1. Valg av møteleder, referent, tellekorps, redaksjonskomité og to personer til å skrive under landsmøteprotokollen.

  2. Godkjenning av innkalling og saksliste

  Innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes.

  3. Årsmelding for 2022

  Se også kontrollkomiteens rapport for 2022 Innstilling: Årsmeldingen tas til etterretning.

  4. Regnskap for 2022

  Se også resultatrapport for bevilgningsperioden juli 2021-juni 2022.
  Innstilling: Årsregnskapet 2022 tas til etterretning.

  5. Forslag om vedtektsendring: § 4 bokstav f

  Innstilling: Vedtektenes § 4 bokstav f fjernes fra vedtektene, og dagens bokstav g gis bokstav f.

  6. Strategiplan for 2023-2028

  Innstilling: Den foreslåtte strategiplanen vedtas.

  7. Handlingsplan for 2023-2024

  Innstilling: Den foreslåtte handlingsplanen vedtas.

  8. Fastsettelse av kontingent for 2024

  Kontingenten for 2023 er 100 eller 200 kr, etter hvert enkeltmedlems ønske.
  Innstilling: Kontingentsatsene bevares uendret i 2024.

  9. Budsjett for 2023-2024

  Innstilling: Det foreslåtte budsjettet vedtas.

  10. Valg

  Valgkomiteens innstilling
  Styrets innstilling til ny valgkomité

  Øvrige saksvedlegg


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo