Årsmelding 2020/nb

Fra Wikimedia Norge

Wikimedia Norge sitt arbeid i 2020

I 2020 har Wikimedia Norge arbeidet videre med å forankre organisasjonens mål om å inkludere kunnskap og stemmer som ennå ikke er representert på Wikimedia-prosjektene. Det betyr at arbeid med mangfold og likestilling var innfallsvinkelen til organisasjonen når det gjelder valg av prosjekter og søknader om finansiell støtte, samarbeidspartnere, tilbudet av støtteordninger til frivillige og prioriteringen av ressursene som Wikimedia Norge rår over. Dette arbeidet var i tråd med Wikimedia Norges strategi og det internasjonale strategiarbeidet blant alle aktører i Wikimedia-miljøet. I 2020 startet arbeidet med å prioritere og implementere anbefalinger fra det internasjonale strategiarbeidet. Wikimedia Norge ønsket i 2020 å være en enda mer synlig støttespiller for arbeidet med mangfold på Wikimedia-prosjektene, blant bidragsytere og i omlegging av organisatoriske strukturer i ulike Wikimedia-organisasjoner.

Wikimedia Norges sitt arbeid skjedde i 2020 i skjæringsfeltet mellom frivillige bidragsyteres ønsker og innspill, strategiske føringer, de internasjonale strategiske føringene, samt målene i samarbeidsprosjektene vi hadde med andre aktører. Under paraplyen "mangfoldsarbeid" kunne Wikimedia Norges sekretariat forene disse ulike innfallsvinklene.

Wikimedia Norges visjon er å være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. Sekretariatets oppdrag er å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som ønsker å bidra på Wikimedia-prosjektene eller til fri kunnskap generelt. I organisasjonens strategi er følgende fire mål listet opp for organisasjonens arbeid:

 • Wikimedia Norge vil støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
 • Wikimedia Norge vil øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på prosjektene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
 • Wikimedia Norge vil øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
 • Wikimedia Norge vil øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

Disse målene var gjenspeilet i handlingsplanen og budsjettet de ansatte i Wikimedia Norge jobbet etter i 2020. Handlingsplanen er konsentrert rundt tre temaer:

 • Støtte opp om frivillig aktivitet: ved hjelp av ulike støtteordninger og initiativ jobber vi for å støtte opp om frivillige bidragsyteres og samarbeidsorganisasjoners innsats på Wikimedia-prosjektene.
 • Innhold på Wikimedia-prosjektene: Gjennom ulike samarbeidsavtaler og sammen med frivillige bidragsytere jobber vi for å legge til innhold som er underrepresentert på Wikimedia-prosjektene.
 • Fremme fri kunnskap: Vi jobber for å fremme alles tilgang til fri kunnskap og å ønske nye bidragsytere velkommen til Wikimedia-prosjektene.


Mer informasjon om organisasjonens arbeid og rapportering på måloppnåelse og ressursbruk i 2020 kan leses i detalj her:

 • Årsrapport på engelsk for perioden juli 2019–juni 2020 kan leses her
 • Halvårsrapport på engelsk for perioden juli 2020–desember 2020 kan leses her


Støtteordninger Wikimedia Norge tilbyr

Wikimedia Norge har tilbudt en rekke støtteordninger for frivillige bidragsytere i løpet av 2020. På grunn av den pågående pandemien har disse støtteordningene blitt brukt mindre enn tidligere år. Disse støtteordningene omfattet wikistipend (stipend tildelt frivillige bidragsytere og arrangører), dekking av reiseutgifter (reiseutgifter til wikitreff, wikidata-workshop og årsmøte), søking om presseakkreditering (til Wikimedia Commons-fotografer), fordeling av tilgang til Retriever (5 tilganger høst og vår 2019), tilgang til bokhylla.no fra utenlandske IP-adresser (søkt på vegne av frivillige bidragsytere), sponsing av en rekke premier ved skrive- og fotokonkurranser (for eksempel Wiki Loves Monuments, en parallell skrive- og fotokonkurranse), og organisering av wikitreff. En mer uoffisiell støtte ble også gitt per epost eller i møter når frivillige bidragsytere ville ha innspill, drøfte noe eller diskutere konfliktsituasjoner. De ansatte har satt stor pris på at de har blitt kontaktet gjennom hele året!

Wikimedia Norge har kontor i Oslo og mange av aktiviteten våre har derfor skjedd her. På grunn av pandemien i 2020 har vi måttet flytte aktiviteten våre til digitale flater, også årsmøter. Når smitterestriksjoner blir opphevet vil Wikimedia Norge gå tilbake til å holde årsmøte og arrangement knyttet til årsmøte i en annen by enn Oslo annethvert år. Styret i Wikimedia Norge har representanter fra hele landet. Organisasjonen tilbyr refusjon av reiseutgifter til arrangement, og wikistipend som kan brukes til å arrangere lokale treff eller brukes som reisestipend til konferanser. Wikimedia Norge bistår mer enn gjerne med å legge til rette for arrangement utenfor Oslo om frivillige bidragsytere eller samarbeidspartnere tar kontakt om det.

De månedlige wikitreffene har blitt holdt digitalt med ulike tema. Et av temaene som ble tatt opp høsten 2020 var samarbeidsklima på Wikimedia-prosjektene. Et forslag som kom opp da var at de ansatte skulle arrangere et eget møte for administratorene på Wikipedia. Dette møtet er under planlegging og vil skje mars 2021.

Wikimedia Norge sine prosjekter

I 2020 jobbet vi med to hovedprosjektene: Kjønnsubalanse på Wikipedia og det samiske prosjektet.
I prosjektet Kjønnsubalanse på Wikipedia har vi for eksempel jobbet med et undervisningsopplegg for OsloMet-studenter, deltatt på årets samling i museumsnettverk for kvinnehistorie på Kvinnemuseet på Kongsvinger med et kurs i Wikipedia-redigering, og sammen med blant andre Nasjonalmuseet utarbeidet rødlenke-lister (liste over biografier om kvinner som mangler på Wikipedia). I det samiske prosjektet har vi for eksempel jobbet med å tilgjengeliggjøre en bildesamling etter Reinbeitekommisjonen (1913) i samarbeid med Samisk arkiv og Riksarkivet og gjort et prosjekt på samiske stedsnavn fra Kartverket på Wikidata. Som del av dette prosjektet har Wikimedia Norge deltatt i arbeidet som resulterte i en versjon av Wikipedia på et nytt språk, enaresamisk Wikipedia og fått laget et nytt design for nordsamisk Wikipedia. Begge prosjektene finnes det informasjon om på dennes siden på Wikimedia Norge sin wiki. Vi har en rekke samarbeidspartnere innen både ABM- og utdanningssektoren i dette arbeidet. Eksempler på nasjonale samarbeidspartnere er OsloMet, UiT Norges Arktiske Universitet, Nasjonalbiblioteket, Arkivverket (ved Riksarkivet og Samisk arkiv). Eksempler på internasjonale samarbeidspartnere er Wikitongues og Art+Feminism. Et mål er å alltid sikre delt eierskap til dette arbeidet slik at Wikimedia Norge ikke alene skal sikre fremdriften. Vi har også i 2020 hatt en rekke årlige aktiviteter vi deltar i, men noen av disse måtte enten avlyses eller tilpasses på grunn av den pågående pandemien. Noen av disse var Wikinobel, Giellavakkhu (samisk språkuke), WikiGap og Forskningsdagene.

Vi har igjennom året fått nyttige erfaringer om hvilke aktiviteter vi tidligere har gjort fysisk som også fungerer digitalt, og hvilke som er mer utfordrende å gjennomføre. Disse erfaringene tar vi med oss i 2021, når vi prioriterer hvilke aktiviteter vi skal gjennomføre.

Wikimedia Norge fikk i 2020 innvilget et tilskudd fra Wikimedia Foundation til å gjennomføre konferansen Arctic Knot i juni 2021. Dette er en konferanse som fokuserer på små språk og Wikipedia og er en videreføring av konferanserekken Celtic Knot, arrangert av Wikimedia UK mfl. tidligere år.

Informasjonsarbeid

Organisasjonen arbeider etter en egen kommunikasjonsplan som er publisert her. De ansatte foretar en enkel måling av kommunikasjonsarbeidet i forkant av hvert styremøte (kvartalsvis, som kan leses her. Kommunikasjonplanen lister disse tre målene:

 1. Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia
 2. Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere
 3. Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement

Det har vært en økning i pressesaker hvor både frivillige og ansatte har blitt intervjuet. Facebook er den prioriterte kanalen for jevnlig deling av innhold i tillegg til bloggen på Wikimedia.no.

Wikimedia Norge sender ut ca 4 nyhetsbrev i året per e-post og på Wikipedia med informasjon om arbeidet vårt. De ansatte mottar en rekke e-poster hver uke fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Tema for de fleste henvendelsene er hovedsakelig hvordan man bidrar på Wikipedia og hvordan innholdet kan gjenbrukes. Det er en prioritert oppgave for de ansatte å svare raskt på alle henvendelser.

Organisasjonen har gjennom 2020 fått mange gode tilbakemeldinger på informasjonsarbeidet vi gjør og betydningen det har for å oppdatere omverden og samarbeidspartnere om arbeidet vårt. Vi ser derfor en god nytte av å bruke av de begrensede ressursene vi har på dette arbeidet. Vi har i 2020 meldt oss inn i VU Kompetanse for bli bedre i bruken av sosiale medier. Da så og si alt arbeidet vårt ble flyttet til digitale flater i mars 2020 ble innsatsen vår i sosiale medier enda mer viktig, siden vi ikke møter frivillige og samarbeidspartnere ved arrangement, konferanser eller møtevirksomhet. Wikimedia Norge hadde gode, og veletablerte, samarbeid ved inngangen til 2020. Det var en av grunnene til at vi forholdsvis enkelt kunne legge om arbeidet vårt da samfunnet ble snudd på hodet da pandemien startet i februar/mars 2020.

Her er lenker til Wikimedia Norge sine informasjonskanaler: nettside, wiki, blogg, Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.

Organisasjonen

Frivillige og medlemmer

Wikimedia Norge hadde i 2020 119 medlemmer (112 i 2019, 103 i 2018, 81 i 2017 og 68 i 2016) og skiller i hovedsak ikke mellom støtte organisasjonen gir til medlemmer og til andre frivillige bidragsytere. De ulike støtteordningene Wikimedia Norge har brukes av både av frivillige og medlemmer.

I 2020 gikk vi over til å bruke CRM-systemet Solidus for medlemshåndtering- og kommunikasjon. Med overgangen til Solidus har vi lagt til rette for at medlemsavgift og donasjoner kan betales via avtalegiro, kortbetaling, vipps og sms.

Ansatte

Organisasjonen hadde i 2020 3 ansatte, fordelt på 2,3 stillinger frem til august 2020, og 2,6 stillinger fra og med august 2020. I tillegg har vi leid ut en kontorplass til en ansatt fra Wikimedia Sverige fra og med mai 2020. På grunn innføring av hjemmekontor for Oslo har kontoret til Wikimedia Norge stått for det meste tomt siden mars 2020. Kontoret kunne benyttes noe i perioden august-oktober 2020.

Arbeidsmiljøet i Wikimedia Norge var godt i 2020. Å ha få ansatte har opplagt både fordeler og ulemper. Det er en utfordring med hjemmekontor, og de ansatte ser frem til å kunne møtes fysisk igjen. Hjemmekontor er en ekstra belasting for nyansatte. De ansatte bruker ulike digitale verktøy i det daglige arbeidet for å kompensere for at vi ikke kan møtes fysisk.

Styrets arbeid

I perioden har styret hatt seks møter, møteagendaer og -referat kan leses her. Med unntak av det første møtet i februar har alle styremøtene blitt gjennomført som videomøter. Det er utfordrende å ikke kunne treffes og diskutere innimellom, men vi har fått til gode digitale møter. Digitale møter har ført til mindre reising og har gjort det enklere å få med alle styremedlemmene på møter.

Samarbeidet mellom styret, administrasjonen, de frivillige og valg- og kontrollkomiteene har fungert godt i perioden. Styret har revidert oppgaver og dokumenter (oversikt over styringsdokumenter) i henhold til styrets årshjul. Styret har deltatt på en del digitale møter med det internasjonale nettverket i forbindelse med strategiarbeidet og utviklingen av organisasjonen.

Økonomi

Budsjett for 2020 og kvartalsvise regnskapsrapporter for 2020 er publisert her. Årsregnskapet for 2020 viser et overskudd på kr 432 253. Via disse lenkene kan Årsregnskapet for 2020 og revisors beretning leses. Økonomien til Wikimedia Norge er stabil.

Finansieringen av Wikimedia Norge kom i 2020 fra ulike støtteordninger vi søkte (hovedsakelig prosjektstøtte), donasjoner og medlemsavgifter, utleie av kontorplass, og betaling for konsulentoppdrag de ansatte gjorde for samarbeidspartnere. Ca 70 % av inntektene vi hadde i 2020 ble tildelt av Wikimedia Foundation. Søknaden om disse midlene kan leses her. Finansiering fra Wikimedia Foundation gis for perioden juli–juni. For perioden juli 2020–juni 2021 ble Wikimedia Norge innvilget kr 1 970 000, det samme beløpet som året før. Midlene fra Wikimedia Foundation dekker organisasjonens driftskostnader.

Wikimedia Norge fikk i 2020 innvilget midler fra Norsk Kulturfond, Fritt Ord, NUUG Foundation og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Wikimedia Norge ble også støttet en del indirekte ved å få låne lokaler gratis, delta gratis på konferanser, få sponset premier til konkurranser på Wikipedia osv. På grunn av den pågående pandemien har den indirekte støtten til Wikimedia Norge vært lavere i 2020 enn tidligere år.

Kjønnsbalanse i Wikimedia Norge

Blant ansatte (inkludert frilansere), styrets, valgkomiteens og konrollkomiteens medlemmer var det i 2020:

 • 7 kvinner og 9 menn