Styremøte 2020 - 16. juni 2020

Fra Wikimedia Norge
Sted videomøte
Dato 16. juni 2020 klokken 20.00-21.30.
Forrige: 28. april 2020
Neste: 25. august 2020

Agenda

 1. Godkjenning av innkalling og referat
 2. Strategi
  Det internasjonale strategiarbeidet er avsluttet og kan leses her.
  Ved daglig leder
 3. Økonomi
  Gjennomgang av økonomi per juni 2020 og Wikimedia Norge sine inntektskilder.
  Ved daglig leder
 4. Informasjon fra de ansatte, lenke til rapport
  Ved ansattrepresentant
 5. Ansattrepresentant i styret
  Hva er ansattrepresentantens rolle, og hvor ofte bør denne møte i styret?
  Ved daglig leder og styreleder
 6. Workshop for organisasjonsutvikling
  De ansatte skal gjennomføre workshops i mai/juni. Dette kan også være aktuelt for styret. Orientering og diskusjon.
  Ved daglig leder og styreleder
 7. Identitetsbygging i Wikimedia Norge
  Hvilken type organisasjon er Wikimedia Norge, og hvordan ønsker vi å fremstå? Diskusjon. (Informasjon blir sendt ut til gjennomlesing før møtet)
  Ved styreleder.
 8. Risikoanalyse
  Oppfølging fra forrige styremøte.
  Ved styreleder
 9. Rebranding-prosess
  Oppdatering om utsettelse av prosessen.
  Ved daglig leder
 10. Styremøtedatoer høst 2020
  Forslag til møtedatoer høst/vinter: 15. eller 29. august, tirsdag 3. 10. eller 17. november og tirsdag 9. lørdag 13. eller tirsdag 16. februar 2021.
  Ved styreleder
 11. Eventuelt

Referat

 1. Godkjenning
  Styret godkjente innkalling og referat
 2. Strategiarbeidet
  Daglig leder orienterte om strategiarbeid i Wikimedia movement, og oppstart av implementeringsprosess i september 2020
 3. Økonomi
  Styret får en gjennomgang av økonomi og kommende inntektskilder fra daglig leder
 4. Informasjon fra de ansatte, lenke til rapport
  Ved ansattrepresentant
 5. Ansattrepresentant i styret
  Styret diskuterte hva ansattrepresentantens rolle er, og konkluderte med at denne bør være på minst ett styremøte i året, og eller avtaler med styreleder om behov for tilstedeværelse på øvrige møter
 6. Workshop for organisasjonsutvikling
  Daglig leder informerte om workshop med Ulrika Eklund gjennomført i juni 2020, og styret ønsket at styreleder og daglig leder legger fram et forslag til lingnende workshop for hele styret høsten 2020
 7. Identitetsbygging i Wikimedia Norge
  Styret startet en innledende diskusjon om hvilken type organisasjon Wikimedia Norge skal være, og hvordan vi ønsker å fremstå
 8. Risikoanalyse
  Styreleder utarbeider et oppsummerende notat om arbeidet med risikoanalysen
 9. Rebranding-prosess
  Styreleder informerer om prosessen videre
 10. Styremøtedatoer høst 2020
  Styreleder sender ut forslag til møtedatoer høst/vinter
 11. Eventuelt
  Årsmøtet ønskes arrangert i Bergen rundt 8. mars