Styremøte 2022 - Tirsdag 05. april

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 05. april 2022 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Styremøte 2022 - Tirsdag 15. mars
Neste: Styremøte 2022 - Onsdag 27. april

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Kort introduksjon av nytt styre
3. Konstituering av nytt styre og gjennomgang av styreinstruks
4. Arbeidsfordeling i styret
5. Møteplan 2022
6. Orientering ansettelseutvalg
7. Eventuelt

Referat

  • Til stede: Marie, Sigrun, Trond, Fredrik, Mali og Astrid
  • Frafall: Stian og Naomi
1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkallingen.

2. Kort introduksjon av nytt styre

Styret og de ansatte presenterte seg selv.

3. Konstituering av nytt styre og gjennomgang av styreinstruks

Styreleder og nestleder er valgt av årsmøtet. Ut over dette konstituerer styret seg slik det neste året:

  • Trond er kasserer
  • Sigrun er styrets sekretær

Styret gikk gjennom Styreinstruks for Wikimedia Norge. Det var ingen konkrete endringsforslag, men styret er enige om å se på om rollen som kasserer skal endres før neste årsmøte, og det ble lagt vekt på at styret skal informere åpent om sitt arbeid, med mindre tungtveiende og begrunnede hensyn taler mot det.

4. Arbeidsfordeling i styret

Styret gikk gjennom Styrets årshjul. Styreleder vi oppdatere denne i samråd med daglig leder og sende ut forslag til styret.

5. Møteplan 2022

Styret er enige om to styremøter før sommeren:

  • digitalt møte onsdag 27/4
  • fysisk møte i Oslo i forbindelse med strategisamling 17/6

Møteplan for resten av året blir vi enige om på møtet i juni.

6. Orientering ansettelsesutvalg

Tore er fremdeles leder av ansettelsesutvalget, og Marie har gått inn som styrets representant. Hogne er også fortsatt med i utvalget. Marie orienterte om prosessen. Utvalget håper å kunne presentere en innstilling for styret på møtet 27. april. Styreleder og daglig leder har ansvar for å planlegge overlapping og oppfølging av ny daglig leder.

7. Eventuelt
7.1 Medlemsøkning

Styret bør på neste styremøte sette ned et utvalg som skal se på medlemsøkning, i tråd med vedtak på årsmøtet. Utvalget bør ha representanter fra styret, aktive brukere/medlemmer, ansatte og eventuelt andre. Før neste møte bør styrets medlemmer tenke gjennom hvor mange som bør delta i et slikt utvalg, og foreslå kandidater. Vi bør også tenke på hva som skal vere mandatet til dette utvalget. Styret skal holde i prosessen, har ansvar for å sette ned utvalget, og bør være representert i utvalget, gjerne med mer enn en person. Det er samtidig viktig at styret ikke tar styringen over arbeidet i utvalget, men heller oppfordrer andre til å ta en aktiv rolle.

7.2. Forankring av mangfoldsarbeid

I forkant av styremøtet etterlyste et av styremedlemmene forankring i styret og organisasjonen av mangfoldsprosjekter knyttet til budsjettet for 2022, siden det ikke er et formelt vedtak på dette. Det er ikke enighet i styret om denne forståelsen og dette ble drøftet. Det ble blant annet trukket fram at

  1. inntekter som er knyttet til måltall for mangfold også er med å bygge opp under annen wiki-aktivitet, formål skissert i vedtekter og mål i strategiplanen, slik at det blir feil å si at vi utelukkende jobber med mangfold.
  2. det at ansatte har føringer som gjør at de jobber mye med mangfold, betyr ikke at de frivillige i organisasjonen har det, og at
  3. diskusjoner og prioriteringer i styremøter, årsmeldinger og årsplaner vedtatt på årsmøter og dialog med medlemmer og styret via e-post og på wikien gir forankring for arbeidet gjort og valg tatt i organisasjonen.

Diskusjon og innspill ble tatt til orientering og styreleder vil gå gjennom styrets historikk.