Styremøte 2022 - Tirsdag 15. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted digitalt
Dato 15. mars 2022 klokken 19.30-21.30.

Forrige: Ekstra styremøte, onsdag 2. mars 2022

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021
3. Orientering fra ansettelseskomiteen
4. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Styret godkjente innkallingen. Noen av styremedlemmene ønsket å legge en protokolltilførsel til referatet fra styrets møte 2. mars. Kommer.

2. Planlegging av saker til Årsmøte 2021

Styret stilte seg bak utkastet til årsberetning 2021. Rapporten mangler tall fra årsregnskapet og dette vil bli levert styret til signering i løpet av de kommende dagene.

Styret stilte seg bak forslaget til budsjett, og ønsket samtidig å ha muligheten til å komme tilbake til budsjettet etter å ha sett og signert regnskapet.

Styret stiller seg bak den foreslåtte handlingsplanen.

  • Gjennomgang av årsregnskap, signeringsprosess

Styret utsatte gjennomgang av årsregnskap og signering av dette til hele styret har sett regnskapet.

  • Gjennomgang innkommende saker

Det var innen fristen kommet inn én sak til årsmøtet. Forslagsstillerne er Ulf Larsen, Trygve Nodeland, Anne-Sophie Ofrim, Fredrik Ljone og Tore Sætre. De foreslår følgende sakt til årsmøtet: "Årsmøtet ber styret opprette et særskilt prosjekt for en vesentlig utvidelse av WNMOs medlemstall". Styret er positive til forslaget fra forslagsstillerne. Saken vil bli forelagt årsmøtet.

  • Praktisk og valg

Forslag til møteleder og referent: Kjetil Ree er foreslått som møteleder, med en person fra sekretariatet som referent. Styreleder Sigrun legger fram årsmeldingen Kasserer Trond legger fram regnskap og budsjett Daglig leder Astrid legger fram handlingsplanen Ordstyrer introduserer den innkomne saken

Valg av ny valgkomite: En av valgkomiteens medlemmer trer ut, og styremedlem Hilde er spurt og er villig til å stille. Styret ønsket å ha muligheten til å komme med andre kandidater, og det settes en frist til torsdag 17. mars med å komme med andre kandidater til valgkomite.

  • Sosialt

Det planlegges flere sosiale aktiviteter i tilknytning til årsmøtet.

3. Orientering fra ansettelseskomiteen

Komiteens leder Tore orienterte om komiteens arbeid og ba alle om å bidra til å spre ordet om det utlyste vikariatet for daglig leder.

4. Eventuelt

Styremedlem Tore tok opp om det bør sendes en e-post direkte til alle betalende medlemmer med innkalling til årsmøtet. De ansattes representant på møtet, Jon Harald, sier at sekretariatet har planlagt å gjøre dette.