Årsmøte 2018/Protokoll

Fra Wikimedia Norge

Referat fra årsmøtet i Wikimedia Norge 3. mars 2018. Årsmøtet fant sted på Samisk hus i Oslo. Møtet begynte kl. 11.00, og ble strømmet på YouTube.

Konstituering

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

Godkjenning av medlemmers stemmerett

14 stemmeberettigede medlemmer var til stede.

Valg av møteleder

Kjetil Ree ble foreslått som møteleder. Vadtak: Kjetil Ree ble enstemmig valgt til møteleder.

Valg av referent

Jon Harald Søby ble foreslått som referent. Vedtak: Jon Harald Søby ble valgt til referent.

Valg og protokollunderskrivere

Astrid Carlsen og Anne-Sophie Ofrim meldte seg som protokollunderskrivere.

Vedtak: Astrid Carlsen og Anne-Sophie Ofrim ble enstemmig valgt til protokollunderskrivere.

Årsmelding og orienteringer

Årsmeldinga ble orientert om av styreleder.

Tore Sætre kommenterer at arbeidsbelastningen innad i styret er ulikt fordelt.

Ulf Larsen kommenterer at initiativet med spørreundersøkelsen til de politiske partiene er en god idé, og at frekvensen på styremøter bør begrenses (mindre kvantitet, høyere kvalitet).

Årsmøtet tar årsmeldinen til etterretning.

Regnskap for 2017

Regnskap

Styreleder og daglig leder orienterer om regnskapet for 2017.

Revisorberetning

Revisorberetningen ligger på årsmøtesida, og ble ikke lest opp i sin helhet.

Årsmøtet tar beretningen til etterretning.

Kontrollkomiteens beretning

Kontrollkomiteens leder Trygve W. Nodeland orienterte om kontrollkomiteens årsmelding.

Årsmøtet tar beretningen til etterretning.

Valgkomiteens beretning

Valgkomiteen har ingen egen beretning.

Budsjett og kontingent for 2018

Styrets budsjettforslag for 2018–2019

Styreleder orienterer og budsjettforslaget.

Vedtak: Årsmøtet godtar styrets budsjettforslag.

Vedtektsendringer

Ingen innkomne forslag.

Andre forslag

Ulf Larsen orienterer om sitt forslag til årsmøtet.

Tore Sætre kommenterer at flere medlemmer vil kunne hjelpe til å skaffe mer kompetanse som trengs i organisasjon i perioder, og gjøre oss i stand til å gjøre flere ting vi ikke er i stand til å gjøre i dag.

Anne-Sophie Ofrim kommenterer at punkt 2 om automatisk trekk av medlemskontingent er viktig, og noe vi bør sjekke hvordan vi kan gjennomføre. Andrea Tiltnes sier seg enig på chat.

Harald Groven kommenterer til punkt 4 at WMNO ikke har søkt om penger til å utvikle det største leksikonet vårt (Wikipedia på bokmål og riksmål), kun til Wikipedia på nynorsk og nordsamisk, samt Wikimedia Commons. Ulf Larsen kommenterer at punkt 4 kan strykes, da det ikke er den viktigste delen.

Forslaget stemmes over punkt for punkt.

  • Pkt. 1: Vedtatt med god margin
  • Pkt. 2: Vedtatt med god margin
  • Pkt. 3: Vedtatt med flertall
  • Pkt. 4: Strykes

Forslaget i sin helhet vedtas med god margin.

Valg

Valg av nytt styre

Valgkomiteens representant Ole Anders Flatmo orienterer om valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Hogne Neteland leser opp presentasjon av Sigrun Espe, det nye medlemmet foreslått av valgkomiteen.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valg av revisor

Styret innstiller at vi fortsetter med Plus Revisjon AS v/Bent Wessel Eide.

Vedtak: Syrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valg av valgkomité

Vedtak: Det sittende styrets innstilling til valgkomité ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valg av kontrollkomité

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til ny kontrollkomité ble enstemmig vedtatt.

Takk for oppmøte, ved nyvalgt leder

Gjenvalgt styreleder, Hogne Neteland, takket for oppmøtet.