Hopp til innhold

Styremøte 2010 – 20. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 20. mars 2010, kl. 12.00
Løpenummer - Dette året 2010-01
Forrige: Styremøte 2010 – 20. januar
Neste : Styremøte 2010 - 19. april

Styremøte

Sted: Skype 20. mars 2010, kl. 12.00

Faste punkt

 1. Konstituering av møte, valg av møteleder og referent.

Oppfølging

 1. Utkast til Plan 2010: - Hva vil vi? Hva er mulig å få til? Innspill?
 2. Styrets arbeid: - Roller og oppgaver til styremedlemmene og synliggjøring av hvem som har ansvar for hva i styret. Innspill? Er dette en sak for styret eller årsmøte?
 3. Skattefritak på gaver til Wikimedia Norge - arbeidsdokument, søknad fritak for gaver til frivillige organisasjoner, søknad fritak for gaver til vitenskapelige organisasjoner.
  Dette må sees på i samarbeid med Wikimedia Fundations program og om vi skal delta der da det vil ha innvirkning på om vi kommer inn under reglene. Det er planer om et internasjonalt møte i mai der noen fra Wikimedia Norge bør delta slik at vi kan få en avklaring. Forslag: Vi venter med å sende søknad til dette er avklart.

Nye punkt

 • Oppgaver og prosjekter: status må klargjøres før årsmøte.
 • Orientering om bevaring og muligheter for opplasting av innhold fra SNL.

Eventuelt

 1. Orientering om sendt søknad til Populus - studieforbundet folkeopplysning [1]
 2. Orientering om sendt søknad til Innovation Forum Norway [2]
 3. Orientering om sendt søknad til Movation Forum [3]
 4. Orientering om sendt søknad til IKT-Norge [4]
 5. Behandling av forberedt søknad til Frivillighet Norge [5]

Tilstede

Sett inn i listen hvem som er tilstede og når.

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Nina Aldin Thune x
John Erling Blad x
Philip Gabrielsen
Lars Åge Kamfjord x
Trond Trosterud x (må gå 12.35)
Herman Ferre
Jon Harald Søby
Finn Bjørklid

Referat

Faste punkt

Møtet satt kl 12:10 med Nina (møteleder), John (referent), og Trond

Oppfølging

Utkast til Plan 2010
Litt løst diskutert, styresammensetning, hva skal varsles når, hva trenger vi å annonsere forut for årsmøtet. Vi må avklare om noe må tas opp som setter føringer for datoen til neste styremøte.
Styrets arbeid
Diskusjon om alternative løsninger, noen av Lars Åges varianter er diskutert. Møterett for komitéen synes vanskelig. Alle på møtet er for nedlegging av komitéen, antatt å være det mest radikale forslaget men det er ikke gitt at noe slikt får flertall. Diskutert hvordan vi kan synliggjøre hvem som gjør hva i styret, og hvordan prosjekter skal drives. Dette er en mellomløsning som er mer sannsynlig. Avgjørelse utsatt til et senere møte.
Skattesaken
Søknad om skattefritak til Skatt Vest for gaver gitt til organisasjonen utsettes til det er avklart hvordan fremtidige fundraisere skal organiseres. Disse forutsetter overføring av midler fra lokale innsamlinger, men dette kan bli vanskelig på grunn av norske skatteregler. Dette må avklares. Det er sendt en orientering til komitéen.

Nye punkt

Sametinget
John og Trond skriver en statusrapport.
Store Norske
Rekkevidden av lisensen til SNL er uklar og noen offisiell import av artiklene merket "fri lisens" avventes inntil innholdet i lisensen er avklart. Det er en ekstern kontakt som vil komme med en subjektiv (ikke juridisk) vurdering av lisensen.
Den eksterne parten vurderer dette slik: «Min KLARE anbefaling er: Ikke benytt noe av innholdet før det har fått den lisensen Wikipedia ønsker! Jeg vil anbefale at man får skriftlig bekreftelse på at hele SNL blir lisensiert under CC-BY-SA før man eventuelt kan ta det i bruk.»

Eventuelt

Punkt 1-4 om søknader
Orientering gitt, svar kommet på punkt 4.
Punkt 5
Ikke avklart om vi skal sende søknad.