Styremøte 2013 - 7. april II

  Fra Wikimedia Norge

  {{Infoboks styremøte |sted= NLI, Oslo |dato=7. april 2013 kl 20:00 |løpenummer= |nummer= }

  Forrige: 9. januar (Oslo)
  Forrige: 7. februar (Skype)
  Forrige: 7. mars (Oslo)
  Årsmøte: 7. april (Oslo)
  Neste: 17. april (Skype)

  Styremøtet fant sted i NLI's lokaler i Oslo og avrundet årsmøtet i Wikimedia Norge, med konstituering av styret og diskusjon om .

  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Knut Hjelleset x
  Dan Michael O Heggø x
  Claes Tande x
  Trond Trosterud
  Anne C Martens x
  Harald Groven x
  NN
  Kontrollkomiteen x


  Referat

  Styret startet diskusjonene om arbeidsoppgaver, prioriteringer og ansvarsfordeling etter Årsmøte 2013.

  1. Brønnøysundregistrene, e-post
  Jon Harald og Jarle tar ansvar for utføring av endringsmelding og innsending av signerte papirer til Brønnøysund.
  Jarle tar kontakt med Lars Åge for å få ordnet oppsett av mailadresser til de nye styremedlemmene.
  2. Konstituering og ansvarsoppgaver
  Jon Harald Søby tiltrer som leder og chapter-kontakt overfor WMF, og har ansvar for styreinnkallingene.
  Erlend Bjørtvedt tiltrer som styrets nestleder og kasserer, og har ansvar for regnskapsføringen.
  Knut Hjelleset tiltrer som styrets sekrtetær med ansvar for referat, korrespondanse, osv.
  Det ble fordelt arbeidsoppgaver på kort sikt: Hogne og Knut tar ansvar for å opprette postboks, samt starte sonderingen om lokaler til leie.
  3. Ansettelsesprosess
  Det må utarbeides stillingsbeskrivelse/r og startes utarbeiding av utlysning/er, Anne M påtar seg å lage utkast.
  Det vil trenges ent styremedlem som har ansvar for arbeidslederrollen og hovedkontakten med de ansatte. Jarle påtar seg å arbeide med dette.
  • Det ble diskutert lokasjoner og det var bred enighet om at de/n ansatte må være fysisk lokalisert i Oslo, av hensyn til styrekontakt, praktiske oppgaver, og ekstern kontakt.
  • Det var enighet om å ta kontakt med Wikimedia Sverige og reise til Stockholm for å undersøke hvordan svenskene har organisert og bemannet sitt sekretariat.
  • Det må arbeides videre med å definere og plassere arbeidsgiverrollen, samt praktiske oppgaver knyttet til operativ arbeidsledelse, lønn, osv.
  4. GLAM-sektoren
  Det var diskusjon og enighet om å gå videre med partnere i kultursektoren for å arrangere Wikipedia Academy sammen med Kulturrådet, presumptivt høsten 2013.
  5. Neste styremøte
  17. april 2013.


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo