Styremøte 2013 - 7. mars

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 7. mars 2013 kl 17:00
Forrige: 30. mai 2012
Forrige: 4. juli 2012
Forrige: 14. august 2012 (Skype)
Forrige: 4. september (arbeidsmøte)
Forrige: 14. november (Skype)
Forrige: 14. desember (Oslo)
Forrige: 9. januar (Oslo)
Forrige: 7. februar (Skype)
Neste: 7. april (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)


Dagsorden kl 1700

Inkalling sendt med dokumenter i ulike mail i februar, dato satt i forrige styremøte 7. februar.


Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling


Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
 • Orienteringssak. Erlend og Kjetil. Erlend har sendt ut forslag til regnskap for 2012 med disposisjoner. Styre, kontrollkomite og revisorer har fått dette.


Sak 2 - Årsmøte 2013
 • Dato, kunngjøring, ansvarsoppgaver.
 1. Lokaler, diskusjon og vedtak.
 2. Regnskap 2012, diskusjon og vedtak.
 3. Revisjon, det er lagt ut bilag osv på noboards for revisorene.
 4. Budsjett 2013, diskusjon og vedtak (forslag til årsmøtet). Utkast er sendt til styret.
 5. Budsjett 2013-2014, diskusjon og vedtak (forslag til årsmøtet). Utkast er sendt til styret.
 6. Arbeidsplan for 2013-2014. Diskusjon og arbeidsfordeling.
 7. Vedtektsendringer. Diskusjon om styreforslag, arbeidsfordeling.


Sak 3 - Orientering fra Valg- og kontrollkomiteen
 • Mulighet for orientering om arbeidet, eller diskusjon med styret, f.eks om hvem i dagens styre som ønsker gjenvalg.


Sak 4 - Arrangementer og møter før årsmøtet
 • Diskusjon og vedtak rundt planer fram til årsmøtet.
 • Nobels Fredssenter i Oslo, 4.april kl 1700.


Sak 5 - Oppfølgingssaker
 • Korte orienteringer om status og videre skritt:
 • Samisk-prosjektet (Trond)
 • Samarbeid med Kulturrådet (Erlend)
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd. (Knut)
 • Riksantikvaren. (Marianne, Knut)
 • Wikipedia Academy. (Erlend)


Sak 6 - Søknader om støtte
 • Orienteringer og oppfølging:
 • Kulturdepartementet. (Harald)
 • Sparebankfondet (Erlend).
 • Wikimedia Foundation (Erlend). Det er sendt søknad og denne er i kommentarfasen fram til 31. mars. Foundation vurderer den 8. april, og i tilfelle godkjenning skjer tildelingen i juni-juli. Diskusjon om hva søknaden innebærer og videre oppfølgingsbehov.


Sak 7 - Samarbeid med Lokalhistoriewiki
 • Forslag om samarbeid rundt flerkulturell historie er sendt ut til styret 7. februar. (Marianne)


Sak 8 - Eventuelt


Sak 8 - Neste møte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset x
Marianne Wiig x
Kristian Vangen x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan x
Kontrollkomiteen x


http://piratepad.net/uyhL83P24p

Referat

Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling

Til stede: Erlend, Marianne, Knut og Harald. Fra KK Hogne Status: Akkurat vedtaksdyktig (over halve nåsittende styre)

Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering

Styret er slutter seg til forslag om budsjett med mindre endringer, men endelig vedtak utsettes i neste møte, og styremedlemmer som ikke kan delta på årsmøte gi svar på mail.

Regnskap vedtas, ink. avskriving av en tapspost.

Støtte fra WMF vil kreve at vi går over til både kalenderårsbudsjett og sommer-til-sommer-budsjett. Norske myndighetskrav om kalenderårsbudsjett, foundation-krav om sommer-til-sommerbudsjett. Dette krever at WMNO budsjetterer for 1 1/2 år.

Sak 2 - Årsmøte 2013
 1. Lokaler, diskusjon og vedtak.

Marianne undersøker om NLI kan stille lokale for årsmøtet.

 1. Regnskap 2012, diskusjon og vedtak.
 2. Revisjon.
 3. Budsjett 2013.
 4. Budsjett 2013-2014,.
 5. Arbeidsplan for 2013-2014.

Arbeidsplan bør vedtas på årsmøte. Dette for å gi strategiske mål og arbeidsmål for de (ny-)engasjerte medarbeiderne i WMNO. Utkast bør samskrives i styre. Hva bør arbeidsplanen inneholde, utover det som er spesifisert i strategien?

 1. Vedtektsendringer.

Forslag til vedtektsendringer: - konkretisere lokallag eller tematiske undergrupper. Bør det presiseres hvordan en organiserer lokallag under WMNO? Knut skriver forslag til vedtekstendringer ifm lokallag/undergrupper. Forslag sendes ut på mail.

Sak 3 - Orientering fra Valg- og kontrollkomiteen
Sak 4 - Arrangementer og møter før årsmøtet

4. april edit-a-ton med Nobels fredsenter. Knut tar på seg å hjelpe fredssenteret med arrangement.

Sak 5 - Oppfølgingssaker
 • Samisk-prosjektet (Trond)

Utgår. Trond ikke til stede.

 • Samarbeid med Kulturrådet (Erlend)

Kulturrådet ønsker samarbeid med kursing og Wikimedia Academy, men trenger noen uker med arbeidsforbedredelser for å konkretisere forslag.

 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd. (Knut)

Knut undersøker muligheter for søknad. Ved behov skaffer Harald bakgrunnsinformasjon. For å være støtteberettiget fra Nordisk råd må det være grenseoverskridende og ha aktivitet i flere nordiske land. Nordisk råd har lagt ut informasjon om støtteordningene sine på nettsidene sine

 • Riksantikvaren. (Marianne, Knut)

Riksantikvaren ønsket å engasjere en Wikipedian in residence (WIR). Tidligere kontaktperson i permisjon, ny kontaktperson Anja Heie. Det var planer om kurs og "bevisstgjøringsseminar". Vi bør ta kontakt for å gi dem gode ideer som de kan ta stilling til, i tilfelle de er usikker på hva som er praktisk å gjennomføre.

Forslag: Spørre Kulturrrådet og Riksantikvaren om å være medarrangører av Wikimedia Academy med kulturminnevern og ABM (eng: GLAM) som egne spor.

 • Wikipedia Academy. (Erlend)

Oppfordring om å undersøke foredragsholdere, spor og tema. Marianne: Kildekritikk og forskjeller mellom LW og WP bør være passende som spor.

Sak 6 - Søknader om støtte
 • Kulturdepartementet. (Harald)

Diskutert med Trond om å diskutere søknaden på Samfunnshuset før utsending for å sikre konsensus i nettsamfunnet. Siden det skal søkes støtte til prosjektmidler til kun nynorsk utgaven br det være full støtte på Samfunnshuet.

 • Sparebankfondet (Erlend)

Ingen søknadsfrist for nasjonale prosjekt. Utsatt til etter svar fra WMF

 • Wikimedia Foundation (Erlend)

Søknad sendt, er i kommentar/høringsfase med åpen kommentar. WMF nå er inne i kommentarfasen. Høringssvar på meta Bevilgninstidspunkt 1.juli eller 1. januar., vi søker på midler fra 1. juli.


Sak 7 - Samarbeid med Lokalhistoriewiki

Forslag til samarbeidsprosjekt mellom NLI/Lokalhistoriewiki og WM/Wikipedia flerkulturell lokalhistorie. Forslaget konkretiseres og "prosjektifiseres" av Marianne før neste møte.

Sak 8 - Eventuelt

Forslag fra Harald om å ta opp frigivelse av offentlige støttede termdatabaser slik at dette kan benyttes i artikkelarbeidet på Wikipedia, særskilt interwikilenker. Sak neste møte.

Oppfordring om å se etter kandidater til WIR, engasjement i WMNO (med forbehold om søknand), og WMNO-styret.

Sak 8 - Neste møte
 • 7. april, kl 1500 (?).


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo