Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 9. januar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 9. januar 2013 kl 17:00
Forrige: 30. mai 2012
Forrige: 4. juli 2012
Forrige: 14. august 2012 (Skype)
Forrige: 4. september (arbeidsmøte)
Forrige: 14. november (Skype)
Forrige: 14. desember (Oslo)
Neste: 7. februar (Skype)


Dagsorden kl 1700

Inkalling sendt 7. januar klokka 21:30, dato satt i forrige styremøte og avtalt på mail.


Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling


Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
Orienteringssak. Erlend og Kjetil.


Sak 2 - Samisk-prosjektet
Oppfølgingssak. Bruk av restbevilgningen. Erlend.


Sak 3 - Status iht Strategi 2011-2015
Hver enkelt ansvarlig orienterer dersom det er ny utvikling på fokusområdene:
 • Analyseprosjekt (Harald)
 • Grunnlovsjubileet 2014 (Harald)
 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt (Anne)
 • Videre samarbeid med Kulturrådet (Erlend)
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd (Erlend)
 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner (Erlend)


Sak 4 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Diskusjon foran møtet med NB 17.januar. Anne.


Sak 5 - Søknad kulturdepartementet
Diskusjonssak. Harald.


Sak 6 - Digit-utvalgets høring
Diskusjonssak. Jarle.


Sak 7 - Økt synlighet i mediene og debatter
Diskusjonssak. Jarle.


Sak 8 - Eventuelt


Sak 9 - Neste møte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Kjetil Ree X
Knut Hjelleset (X)
Marianne Wiig X
Kristian Vangen X
Trond Trosterud X
Anne C Martens X
Harald Groven X
Erik Fløan X
Kontrollkomiteen X

Referat

Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling

Innkalling og dagsorden ble godkjent.


Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
Erlend orienterte.
 • Julebord avholdt. Uavklart om vi kan søke om støtte til det fra WMF.
 • 5000,- har kommet inn for å ha holdt kurs.
 • Den økonomiske situasjonen er god. Vi har > 50.000 kr på konto.
 • 35.000 brukt på WLM2012 + julebord. Inntekter på dette fra Kulturrådet og evt WMF.
 • Erlend fører og sender ut rekneskap om nokre dagar.

Foundation krever annual reports og finansiell rapportering innen 4 mnd, regnskap på engelsk m.m. Dette må bli i henhold til int. Regelverk for at chapteret er kvalifisert til (store) prosjektmidler.


Sak 2 - Samisk-prosjektet
Trond orienterte.
 • Laptop gitt i støtte (ikke penger) til den mest aktive skribenten på samisk wikipedia.
 • I utgangspunktet bør vi videreføre prosjekt neste år, det er språkår i år. Viktig å styrke språket på SE-WP.
 • Diskusjon: Betaling for skriving er en blindgate. Heller kurse lærere i å bruke Wikipedia i undervisninga. Det vil trolig kreve at man ansetter noen for å få dette til å skje. Alternativt om vi kan lage noen kurs selv, kanskje i Tromsø? Det viktigste er å ha skribenter tidlig i prosessen.
 • Vedtak: Trond Trosterud går i dialog med Sametinget om eventuelt Fase 2 basert på innsats rettet mot skolen og lærere.


Sak 3 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Erlend orienterte.
 • Vi får møte med Nasjonalbiblioteket kl. 12-14 den 17.januar.
 • Erlend har invitert administratorkollegiet til å velje ein representant, for å involvere brukarmiljøet betre.
 • Trond Trosterud har arbeidet overfor NB med å gjøre ressursene i NB maskinlesbare for andre nettjenester.
 • Nasjonalbiblioteket uttryker på mail: "Hensikten med møtet vil være en prinsipiell diskusjon om rammene for samarbeid samt å planlegge en workshop mellom bibliotekarer og utviklere i NB med tilsvarende aktører i Wikipedia."
 • Vedtak: Erlend, Harald og Anne (?) pluss en administrator som Wiki-samfunnets administratorer selv velger.


Sak 4 - Status iht Strategi 2011-2015
 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt.
  • Anne ikke tilstede under styremøtet, saken tas opp på neste styremøte.
 • Videre samarbeid med Kulturrådet. Erlend orienterte.
  • Påfølgende kursvirksomhet i samarbeid med Kulturrådet har det ifølge Erlend ført til stor økning i nye brukere.
  • Veksten i antall nye artikler har avtatt. Dette er et paradoks, kan skyldes at erfarne storbrukere har brukt mye tid på kurs og aktiviteter, mens en del av de nye ikke har stor aktivitet.
  • Kulturrådet ønsker å søke penger internt til prosjekt i 2013, f.eks til viderekommende kursing av ABM-ansatte. Kurs på nivå 2 er en mulighet. for mer videregående. Betydelig interesse fra instutisjoner videre ned i systemet under Kulturrådet.
  • Vi har derfor vurdert en kurspakke 2,for mer videregående. Betydelig interesse fra instutisjoner videre ned i systemet under Kulturrådet.
  • Diskusjon: Kan vi få Wikipedia til å bli en mer integrert del av institusjonenes regulære virksomhet? Er det en mulighet at kurs på nivå 2 kan skreddersys for forskjellige behov, enten mer teknisk orientert eller organisasjonsmessig integrering? Kan det være andre ting vi kan inkludere - f.eks legge mer fra fotobasene inn på Commons? Vil vi bare holde kurs ett år til, eller gjøre noe mere?
  • Vedtak: Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Kulturrådet i 2013. Styret vil involvere Wikipedia- og Commons-samfunnet bedre for å rekruttere frivillige med engasjement for samarbeidet.
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd (Erlend)
  • WMNO har i oppdrag fra Nordic Chaptermøte å undersøke muligheten for å få finansiering fra Nordisk råd for prosjektstilling av WLM.
  • Vedtak: Knut Hjelleset tar kontakt med Nordisk Råd og sonderer muligheter og søknadsformalia. Harald Groven assisterer.
 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner (Erlend)
  • Diskusjon: Forrige Academy skapte en del kontakt med folk, dette er bra i seg selv. Bra PR og en fin boost for oss, særlig siden vi fikk Jimmy Wales og andre på besøk. Veldig mye jobb. Hvis vi kan få Kulturrådet til å ta vesentlige deler av selve jobben er det enda mer interessant. En mulighet er å kjøre arrangementet langs to spor, enten parallelt tidsmessig eller i to løsrevne arrrangement. Det kan f.eks være en strøm med foredrag og en med hackaton, hvor wikipedianere møtes og hvor GLAM-deltakerne kan komme med og lære og løse problemer på et høyere nivå. Kanskje noe utfordringer eller konkurranser som gjør det hele mer spennende. Må gjøre det interessant for wikipedianere ved at vi inkluderer læringselementer av høyt faglig nivå.
  • Vedtak: Vi sonderer med Kulturrådet om å arrangere akademiet i Oslo sammen med dem. Dersom Friprogsenteret arrangerer et relevant opplegg i Tromsø så vil vi også vurdere å samarbeide med dem på et lavere ambisjonsnivå.


Sak 5 - Søknad Kulturdepartementet
Harald orienterte.
 • Pengesøknader vil i utgangspunktet bli videresendt til Kulturrådet. Unntaksvis gir departementet selv bevilgninger. Allkunne fikk tidligere bevilgninger over departementets budsjett, samtidig som statsråd Huitfeldt var opptatt av å sidestille SNL og Wikipedia. I siste statsbudsjett endret departementet støtten til Allkunne, til en annen post som gjelder Det norske Samlaget. En mulighet er å søke prosjektmidler forå styrke formidlingen via nynorsk Wikipedia. Kulturdepartementet har en egen digitaliseringsstrategi. Det kan være smart å koble seg opp mot konkrete hendelser eller markeringer. Grunnlovsjubileumet er en mulighet, men dette ligger egentlig under Stortinget og litt vrient å bruke. Jubileumet for kvinnelig stemmerett er også en anledning.
 • Det er sentralt at vi har et godt konsept, at selve prosjektet er bra og noe vi tror på. En mulighet er å satse opp mot nynorsk Wikipedia. Litt snevert men kan være momentum i forbindelse med at Allkunne får midler. Vi vil antakelig trenge en kandidat fra nynorskmiljøet som potensiell prosjektleder.
 • Vedtak: Harald og Erlend skriver utkast til prosjekt og sølnad i løpet av januar og februar. Fremlegges for styret.


Sak 6 - Digit-utvalgets høring
Diskusjonssak. Harald orienterte.
 • Utvalget foreslår endel konkrete forslag og tiltak. I kapitel 4 skrives det mye om opphavsretten. Utvalget harmerkelig nok ikke kommet med forslag om å fremme fribrukslisenser (CC) i kultursektoren. Vi bør arbeider for en preferansepolitikk her for offentlig støttede kulturprodukter, eksempelvis bokverk fra primært offentlige etater, forskningsresultater, osv. I kapitel 7 skrives det endel om bruk av data. Harald har skrevet endel punkter til høringsinnspill.

Dette er mest relevant for Wikipediasamfunnet:

 • Rebalansering av opphavsrett (kapittel 4,5). De fleste endringer i opphavsretten siste tiår har gjort opphavsretten mer restriktiv og forskjøvet fram i tid allmenningrettigheter til innhold. Arbeide for kortere vernetid, flere unntak fra restriktive opphavsretter slik at ikke-kommersielle prosjekter kan benytte innhold uten å begå lovbrudd.
 • Bedre deling av offentlige data. (kapittel 7.4) Utvalget ønsker frislipp av kartdata, dette vil kunne gjøre geografisk informasjon på Wikipedia og en rekke andre nettjenester mye bedre.
 • Utvalget roser kravene til at offentlige virksomheter deler data de eier som ble innført i 2011 og etableringen av data.norge.no. Men det er få kommuner, fylker og etater som etterlever dette fordi de er usikre på hva offentlige data egentlig er. Forslag fra Wikimedia: (?) Sørge for at en kan klage over manglende etterlevelse dersom en har fått avslag om tilgang til offentlige data til for eksempel Fornyingsdepartementet. I dag kan en offentlig organisasjon nekte å utlevere uten å risikere noe som helst.
 • Digitutvalget ønsker å likebehandle digitale kulturutrykk og kulturprodukt med analoge i moms og støtteordninger.
 • Digitutvalget nevner ikke hvilken verdiskaping arbeid for å gi offentlig støttet kultur fribrukslisens (Creative Commons) det er et paradoks at bokprosjekter, forskningsprosjekter og musikkinnspillinger kan få en svært stor andel av intektene sine over skatteseddelen, men uten av de som har finansiert disse kan få kostnadsfri tilgang. Dette hemmer gjenbruk i skole- og nettdugndsprosjekter som Wikipedia. Forslag: Når det offentlige støtter skaping av kulturelt innhold, bør det vurderes om at vilkår for støtte er at sluttproduktet skal tilbys med fribrukslisens som CC-BY-SA. Digitutvalget forenkling av rettighetsklarering for å bidra til mer verdiskaping, men den beste forenklingen er om behovet for rettighetsklarering bortfaller ved at verket stilles tilgjengelig for bruk.
 • Vedtak: Vi tar forslagene til diskusjon på Tinget og Samfunnshuset. Harald legger det ut.


Sak 7 - Økt synlighet i mediene og debatter
Diskusjonssak.
 • Vedtak: Utsettes til neste styremøte, forutsatt at Jarle kan delta.


Sak 8 - Eventuelt
Det ble diskutert hvordan vi kan utvide perspektivet med mer input fra styret, for eksempel fra Lokalhistoriewiki. Styremedlemmene ble utfordret på at flere bringer sine ønsker og engasjemter inn på dagsorden i styremøtene.
Kristian drar i januar til Australia og kommer ikke tilbake i styreperioden. Styret diskuterte supplering av et nytt styremedlem inn.
 • Årsmøtet ble diskutert med mulig tidspunkt tidlig i april, før de internasjonale chaptermøtene. Da må kunngjøringen ut på tilsvarende tid i februar. Neste styremøte må avholdes slik at vi kan diskutere kunngjøringen innen to måneder før årsmøtet.
 • Vedtak: Styret tar kontakt med Kontrollkomiteen og får til en supplering av styret.


Sak 9 - Neste møte
 • Vedtak: Mandag 4. februar. klokka 17.00 (med ett lite forbehold; det er ønskelig å få med Jarle)


Møtet ble avslttet kl 2000.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo