Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 7. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 7. februar 2013 kl 17:00
Forrige: 30. mai 2012
Forrige: 4. juli 2012
Forrige: 14. august 2012 (Skype)
Forrige: 4. september (arbeidsmøte)
Forrige: 14. november (Skype)
Forrige: 14. desember (Oslo)
Forrige: 9. januar (Oslo)
Neste: 7. mars (Skype)
Neste: 7. april (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)


Dagsorden kl 1700

Inkalling sendt 5. januar, dato satt i forrige styremøte og avtalt på mail.


Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling


Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
Orienteringssak. Erlend og Kjetil.
Regnskap og rapporter er levert til WMF for Wikipedia Academy 2012, Nordic Chapter Meeting, og Julebord 2012.


Sak 2 - Årsmøte 2013
Dato, kunngjøring, ansvarsoppgaver.


Sak 3 - Suplering av styret
Diskusjonssak. Kristian Vangen har flyttet til Australia og kan suppleres av styret.
Basert på vedtak i forrige møte: Styret tar kontakt med Kontrollkomiteen og får til en supplering av styret.


Sak 4 - Samisk-prosjektet
Oppfølgingssak. Diskusjon om en eventuelt Fase 2 basert på vedtak i forrige møte: (Trond Trosterud går i dialog med Sametinget om eventuelt Fase 2 basert på innsats rettet mot skolen og lærere.)


Sak 5 - Status iht Strategi 2011-2015
Oppfølgingssak med fokus på utvikling innenfor fokusområdene:
 • Grunnlovsjubileet 2014 (Harald)
 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt (Anne)
 • Videre samarbeid med Kulturrådet, basert på vedtak i forrige møte: Vi ønsker å videreføre samarbeidet med Kulturrådet i 2013. Styret vil involvere Wikipedia- og Commons-samfunnet bedre for å rekruttere frivillige med engasjement for samarbeidet. (Erlend)
 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd. Basert på vedtak i forrige møte: Knut Hjelleset tar kontakt med Nordisk Råd og sonderer muligheter og søknadsformalia. Harald Groven assisterer. (Knut)
 • Wiki Loves Monuments / Riksantikvaren. Status etter møte med Riksantikvaren 28. januar. (Marianne, Knut)
 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner. Basert på vedtak i forrige møte: Vi sonderer med Kulturrådet om å arrangere akademiet i Oslo sammen med dem. Dersom Friprogsenteret arrangerer et relevant opplegg i Tromsø 5. mars så vil vi også vurdere å samarbeide med dem på et lavere ambisjonsnivå. (Erlend)
 • Nobelmuseet. Inviterer oss til et edit-a-thon 4.april på museet. (Erlend)


Sak 6 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Orientering etter møtet med NB 17. januar. Anne.


Sak 7 - Søknader om støtte
Diskusjons- og vedtakssaker;
 • Kulturdepartementet. Basert på vedtak i forrige møte: Harald og Erlend skriver utkast til prosjekt og sølnad i løpet av januar og februar. Fremlegges for styret. (Harald)
 • Sparebankfondet, frist 15.feb (Erlend)
 • Wikimedia Foundation (Erlend)


Sak 8 - Digit-utvalgets høring
Oppfølgingssak. Status basert på vedtak i forrige møte: Vi tar forslagene til diskusjon på Tinget og Samfunnshuset. Harald legger det ut. (Harald)


Sak 9 - Økt synlighet i mediene og debatter
Diskusjonssak. (Jarle)


Sak 10 - Eventuelt


Sak 11 - Neste møte


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jarle Vines
Erlend Bjørtvedt x
Kjetil Ree x
Knut Hjelleset
Marianne Wiig
Kristian Vangen
Trond Trosterud
Anne C Martens x
Harald Groven x
Erik Fløan
Kontrollkomiteen


Referat

Sak 0 - Godkjenning av referat og innkalling
Ingen kommentarer.Sak 1 - Økonomi og regnskap, oppdatering
God status, vi har fått dekket alle prosjekter i 2012 fra WMF, inklusive julebordet.

Finansene er dermed uendret siden i høst, det har vært noen innmeldinger i høst og vinter, litt færre enn i 2011. Vi ligger godt an ift å kvalifisere oss til store grants fra WMF (driftsmidler, stillinger), og har prioritert dette kvalifiseringsarbeidet i vinter.


Sak 2 - Årsmøte 2013

Tentativ dato: Søndag 7. april. Dette er innen 2. mnd frist ihht vedtektene. Forespør Jarle om han kan ordne lokaler. Erlend annonserer gjennom mail overfor medlemmer og på Tinget/Samfunnshuset.


Sak 3 - Supplering av styret

Kristian Vangen flytter til utlandet. Suppleringsvalg foreslått, men forslag trekkes fordi det er for kort tid opp mot årsmøtet da nytt styre skal velges.

Sak 4 - Samisk-prosjektet

Utsatt. Trondtr oppdateres i neste møte.

Sak 5 - Status iht Strategi 2011-2015
Grunnlovsjubileet 2014. Stortingets presidentskap organiserer jubileumsmarkering. Frist for samarbeid med NFR-forskningsprosjekt ifm jubileum utløpt, innmelding av Wikipedia/Commons-innhold for profilering gjennom digitalt læremiddel om grunnlovsjubileet fortsatt mulig (www.minstemme.no). Riksarkivet har stillinger øremerket for formidlingsvirksomhet ifm jubileet, dette bør utnyttes til å dele innhold mellom Riksarkivet og Wikipedia/Commons. Vetdak: Erlend tar kontakt med Riksarkivet for å undersøke gjenopptakelse av av Wikipedian-in-residence.

Vår posjektside [http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/Grunnlovsjubileet_2014

 • Kvinnelig stemmerett-prosjekt.

BLD utlyser midler med søknadsfrist 18. februar. Vedtak: Kjetil kladder søknad om konkurranse for artikler innen stemmerettjubileet, sender ut til styre. Det må undersøkes hvilken type premiering som være passende å søke om, og for hvilke stemmeretts- og kvinnehistorierelaterte artikler.

 • Videre samarbeid med Kulturrådet.

(SETT INN STIKKORD)

 • Wiki Loves Monuments / Nordisk råd.

utsatt, Knut mangler

 • Wiki Loves Monuments / Riksantikvaren.

Det er satt av penger i RA's budsjett til et WP-prosjekt. Prosjektgruppen håper å ha en prosjektplan klar til begynnelsen av mars, med prosjektet knyttet opp mot WP og vurderer wikipedian-in-residence-prosjekt, slik Riksantikvarieämbetet i Sverige har. Prosjektgruppen vurderer også å arrangere kurs/seminar for RA's ansatte.

Følger opp saken for å sikre at WLM blir en del av prosjektet....

 • Wikipedia Academy / samarbeidspartner.

Kort tidsfrist mht. arrangement i Tromsø. Harald og eve. Trondtr tar kontakt med wikipedianere i Troms.

 • Nobelmuseet.

(SETT INN STIKKORD)

Sak 6 - Samarbeid med Nasjonalbiblioteket

17. januar var det møte om samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og WMNO. Erlend, Harald, Anne og Danmichaelo møtte for WMNO. Nasjonalbiblioteket skulle ta kontakt for fremtidig workshop om konkrete samarbeidsprosjekt. Erlend sender ut referat fra møtet. Harald skriver wikiside med liste over de samarbeidsprosjekterer som ble drøftet under møtet.

Sak 7 - Søknader om støtte

15. februar søknadsfrist Sparebankstiftelsen. Erlend skriver søknad om prosjektstilling.


Foundation grants WMNO er nå "eligible" sammen med italia, Australia mfl. Frist 1. mars. søknad om stilling og lokaler finansiert av WMF. Strategi og regnskap har vært klar. Vårt satsingsområde ifm strategien er ABM. Erlend og Kjetil skriver søknad.


Sak 8 - Digit-utvalgets høring

NOU-rapporten om hindre for digital verdiskaping sendt ut på høring. Videre debatt på Tinget i januar stoppet opp. Svarfrist 22. april 2013. Harald legger ut sak på Tinget/Samfunnshuset i mars/april med forslag til svar som kan sendes inn på vegne av WMNO. Wikipedianere med sterke meninger om opphavsrett, offentlige data og digital kulturpolitikk kan hjelpe til med forbedringer i på wikisiden.


Sak 9 - Økt synlighet i mediene og debatter

utsatt, Jarle ikke tilstede.


Sak 10 - Eventuelt

Høring åndsverkslov. Høsten 2011 var endringer i åndversklov ute på høring. Forslagene omhandlet virkemidler for rettsforfølgelse av fildelere. Tiltak for å gi muligheter for å stenge ned tilgang til utenlandske nettsteder som inneholder opphavsrettsbeskyttet materiale, vil kunne være en trussel mot dugnadsdrevne nettsteder som Wikipedia. Håkon Wium Lie har sendt mail om dette. Vi undersøker om det kan kjøres debatt på Tinget og Samfunnshuset om konsekvenser av dette med formål å påvirke behandlingen av saken i Kulturdepartementet.


Sak 11 - Neste møte

7. mars, hvis ikke annet avtales på mail.Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo