Styremøte 2015 - 21. mai

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 21. mai 2015 kl 18:30 - 21:30


  Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
  Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
  Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillghetshuset
  Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
  Neste: 16. juni 2015 kl 18:30(Frivillghetshuset/Skype)

  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent
  2. Økonomi, se punkt 3 i referatet fra forrige møte
  3. Søknad til Foundation
  Hogne informerer.
  4. Eventuelt
  5. Neste møte og møteplan

  De neste møtene er bestemt etter hva styret har svart på doodle:

  • 16. juni kl 18-1930
  • 25. august kl 18-1930

  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guro Faller (Nestleder) X
  Harald Groven X (delvis)
  Knut Hjelleset X
  Trond Trosterud X
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen X (Espen)
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) Delvis

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent: Espen fra kontrollkomiteen er valgt som referent.
  2. Økonomi
  Hogne orienterer om tilbud om lån fra Foundation. Styret beslutter å takke nei til lån.
  Styret ser behov for umiddelbar opprydding i økonomi og drift, med periodiske regnskap, og at dette skal være daglig leders første og prioriterte oppgave.
  Styret beslutter å tilby Astrid Carlsen kontrakt fram til 1. september, med mulighet for fast stilling etter dette, hvor tilbud om fast stilling betinger videre støtte fra Foundation. Hogne vil utarbeide kontraktsforslag, og sende forslag til styret for godkjenning.
  Guro har utarbeidet forslag til stillingsinstruks for daglig leder. Forlaget gjennomgås, og mindre endringer blir utført før en endelig utarbeidelse blir vedtatt som godkjent av styret.
  3. Søknad til Foundation
  Hogne orienterer om praksis for andre søkere for midler fra Foundation, samt om tilbakemeldinger fra Foundations. Tilbakemeldingene er gjennomgått av Hogne, Guro og Tore, og det er foreslått følgende:
  • Wikimedia Norge må få bedre orden på økonomi og regnskap
  • Strategi må følges bedre opp
  • Wikimedia Norge må bli bedre på å legge til rette for større engasjement av frivillige (medlemmer og partnere av Wikimedia Norge)
  • Wikimedia Norge må forbedre rapportering til Foundation
  4. Eventuelt
  Det blir stilt spørsmål rundt valg av regnskapsbyrå, med fokus på pris og muligheter for valgfri periodisering av regnskapsføringen. Det blir foreslått å se på muligheten for budsjettering på halvårsplan.
  5. Neste møte og møteplan
  Neste møte er planlagt til 16. juni kl. 18.00. Møteinnkalling vil bli utarbeidet.