Styremøte 2015 - 29. april (nytt styre)

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 29. april 2015 kl 20:00 - 21:30


  Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
  Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
  Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillghetshuset
  Neste: 21. mai 2015 kl 18:30(Skype)


  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent
  2. Konstituering
  Kort innledning ved nyvalgt styreleder
  Kort presentasjon av styremedlemmene
  Valg av kasserer og sekretær
  3. Økonomi
  Orientering fra gammelt styre.
  4. Wikipedia Academy 2015
  Arrangementkomiteen orienterer.
  5. Rapportering til Foundation
  Hogne og Astrid informerer. Arbeidsoppgaver fordeles.
  6. Søknad til Foundation
  Hogne og Astrid informerer.
  7. Altibox
  Astrid informerer.
  8. Prosjektstatus
  Jorid informerer
  9. Inforamsjon fra de ansatte
  Jorid informerer
  10. Eventuelt
  11. Neste møte og møteplan


  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guri Faller (Nestleder) X
  Harald Groven X
  Knut Hjelleset X
  Trond Trosterud (delvis)
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen X
  Ansattrepresentant (Jorid) X

  Referat

  referent Guro


  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Godkjent!
  Referent valgt til Guro
  2. Konstituering
  Sekretær velges til Astrid
  Kasserer foreslått, og sjekkes med kandidaten.
  3. Økonomi
  Kort introduksjon av Hogne. Orientering av Astrid på enkelte punkter på vegne av Erlend. Hogne har ikke fått tilgang til konti/oversikt på økonomi p.t., og kan ikke orientere utover budsjett-tall.
  Jorid løfter diskusjonspunkt rundt forlengelse kontrakter samt økonomisk usikkerhet m.t.p. Lønnsutbetalinger.
  Det ønskes som diskusjons-punkt på neste møte.
  Tove foreslår at styret innen neste (fysiske) møte, et forslag til å både avsette og løse usikkerheten ved de ansattforholdene. Kontantstrømmen må kontrolleres og sikres/prioriteres for å ivareta gode ansattforhold.
  4. Wikipedia Academy 2015
  Astrid orienterer angående avholdt Wikipedia Academy 2015, samt skriftlig kommentar fra Trond.
  Godt oppmøte, og gode foredrag hold.
  5. Rapportering til Foundation
  Astrid informerer om pågående rapport-skriving til kvartalsrapport. (Innen 8.mai kan språkvask gjøres).
  6. Søknad til Foundation
  Hogne, samt Astrid informerer om søknaden, prosessen videre og kort om ønsket resultat.
  Det oppgis lenke til søknad, tilfelle noen ønsker å kommentere, eller bare lese.
  7. Altibox
  Astrid har vært i kontakt med Altibox, som ønsket å støtte Wikimedia på et nasjonalt plan. De (repretentanter i san.fran.) informerte om Wikimedia Norge.
  Dialog om mulig økonomisk og rekrutterings-støtte fra Altibox. Dialogen fortsetter fremover og nye møter skal avholdes.
  8. Prosjektstatus
  Jorid informerer om avsluttede, pågående og fremtidige prosjekter. Prosjektplan for høsten er under arbeid.
  Jorid og Åse er veldig fornøyd med planen så langt.
  9. Informasjon fra de ansatte
  Jorid informerer om at det kommer ny praksis-student fra HIOA, som også skal skrive oppgave samtidig.
  Astrid orienterer om kommende Berlin-tur.
  10. Eventuelt
  Ingen saker meldt.
  11. Neste møte og møteplan
  Astrid sender ut «doodle»/innkallelse til kommende møter.
  Førstkommende møte blir i mai. Juni-møte bør inneholde en sommeravslutning. Planlegger også første møte for høsten.