Styremøte 2018 - 3. juni

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Wikimedia Norge sine lokaler
  Dato 3. juni 2018 klokken 10.00-15.00
  Forrige: 3. mars 2018 klokken 10:00-15:00
  Neste: 3. september 2018

  Deltakere

  Fraværende

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat.

  Referat:


  2. Strategi

  Hogne orienterer fra Wikimedia Conference Berlin og strategiarbeidet der. Dokumentasjon fra Berlin kan leses her.

  Revidering av vår strategi: Hva gjenstår av arbeid og hvordan skal det gjennomføres? Utkast med foreslåtte endringer kan leses her
  . Forslag til vedtak: kasserer i styret og daglig leder får ansvaret for å sluttføre revideringen av strategien.


  3. Økonomi

  Til orientering er kvartalsrapport for januar-februar-mars publisert her.
  Kvartalsrapport er tidligere sendt ut til styret og kontrollkomiteen per e-post.


  4. Rutiner for arbeidet til styret og årshjul

  Et utkast for oppgavefordeling for styrets arbeid er publisert her.

  Forslag til vedtak: Utkastet vedtas som rutine for styrets arbeid.


  5. Varslingsrutine

  Wikimedia Norge har ikke en varslingsrutine.

  Forslag til vedtak: Daglig leder legger frem en varslingsrutine for neste styremøte.


  6. Nordisk møte i Stockholm

  Møtet blir fra fredag kveld 5. oktober til søndag ettermiddag 7. oktober. Søknad om finansiering kan leses her.

  Forlag til vedtak: x fra styret skal dra og styret har x innspill til Hogne som er del av programkomiteen.


  7. Datoer for styremøter og årsmøte

  Styrets sekretær legger frem forslag til møtedatoer for september, november, januar og årsmøte 9. mars 2019 i Tromsø.

  Forslag til vedtak: Følgende foreslåtte datoer x ble vedtatt for styremøter og årsmøte 2019.


  8. Informasjon fra de ansatte

  Orientering fra de ansatte er postet her.


  9. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat.

  Ansatte kunne ikke stille, kun fire av sju styremedlemmer kunne stille. Ingen fra kontrollkomiteen stiller. Styreleder var forsinket. Bør forbedre rutinene for å sikre et bedre møte neste gang. Referat: Referat fra styremøtet før årsmøtet må gjennomgås.

  2. Strategi

  Hogne orienterte fra Wikimedia Conference Berlin og strategiarbeidet der. Ønske om å i større grad bli en bevegelse som også jobber politisk med å kjempe for fri kunnskap. Stort ønske om å bevege oss videre på det tekniske for å møte en ny generasjon som i større grad er vant til å ha ting tilgjengelig via få klikk og i større grad video og bilder. Vår infrastruktur er 15 år gammel. Dokumentasjon fra Berlin kan leses her.

  Revidering av vår strategi: Hogne og Andrea går gjennom strategien og ser på språk. Foreslår å vedta strategien med eventuelle språklige endringer på styremøtet i september.


  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for januar-februar-mars tatt til orientering.


  4. Rutiner for arbeidet til styret og årshjul

  Styret vedtok utkastet til årshjul og oppgavefordeling for styrets arbeid: her.
  Epost er hovedkommunikasjonskanal, i tillegg opprettes en chat på Facebook for uformell kommunikasjon mellom styremøtene.


  5. Varslingsrutine

  Styret vedtok at daglig leder legger frem et utkast til en varslingsrutine på neste styremøte.


  6. Nordisk møte i Stockholm

  Styret vedtok at så mange som mulig fra styret deltar på Nordisk møte i Stockholm 5.-7. oktober, og styremedlemmer kommer med innspill til Hogne som er del av programkomiteen i løpet av juni.


  7. Datoer for styremøter og årsmøte

  Styret vedtok å ha neste styremøte 3. september i Oslo og årsmøte 9. mars 2019 i Tromsø. Andrea dobbeltsjekker datoforslag for møtene i november og januar med Astrid og sender ut forslag på disse på epost før neste møte.


  8. Informasjon fra de ansatte

  Orientering fra de ansatte er postet her. Styret ønsker seg linker til presseoppslag i neste orientering. Liste "Wikimedia i media" med oversikt over oppslag hvor Wikimedia blir omtalt bør vurderes på nettsidenen våre. Styret setter stor pris på at ansatte stiller i media og synes de gjør en meget god jobb.

  9. Eventuelt

  Bør vi i styret jobbe i større grad enn i dag med andre ting enn å holde hjulene i gang i organisasjonen? Styret diskuterer dette i uformelle kanaler og setter det opp som agendapunkt på neste møte.