Hopp til innhold

Styremøte 2018 - 3. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Tøyen Startup Village
Dato 3. september 2018 klokken 17.30-20.30
Forrige: 3. juni 2018 klokken 10:00-15:00
Neste: 29. november 2018 klokken 17:30-20:30

Deltakere

Fraværende

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat.

Referat:


2. Strategi


3. Økonomi

Kvartalsrapport for april-mai-juni publisert her.

Regnskap for avvikende regnskapsår, juli 2017-juni 2018 er publisert her.

Daglig leder orienterer.


4. Gjennomgang av Handlingsplan 2018–2019 opp mot strategi.

Daglig leder orienterer.


5. Nordeuropeisk arbeidsmøte i Stockholm 5.-7. oktober

De ansatte deltar. Styret avklarer hvem fra styret som drar. Styreleder orienterer om arbeidet med programmet.


6. Besøk fra Wikimedia Foundation i oktober

Daglig leder orienterer om agenda for besøket. Wikimedia Foundation vil også møte så mange som mulig fra styret i løpet av besøket.


7. Gjennomgå alle styringsdokumenter

Under styrets årshjul er det satt opp at alle styringsdokumenter skal gjennomgås. De enkelte dokumentene gjennomgås.


8. Varslingsrutine

Daglig leder foreslår følgende varslingsrutine for organisasjonen


9. Informasjon fra de ansatte

Orientering fra de ansatte


10. Neste styremøte

Forslag til vedtak: Styremøte med påfølgende julebord fredag 30. november 2018 og styremøte søndag 20. januar 2019 vedtas.


11. Eventuelt

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat.
2. Strategi
  • Forslag til revidert strategi for WMNO legges frem av Andrea og Hogne.
  • Beslutning: Strategien ble vedtatt. Tore Sætre avstod fra å stemme med begrunnelse i at versjonen av strategien først ble presentert i styremøtet.
3. Økonomi

Kvartalsrapport for april-mai-juni publisert her.

Regnskap for avvikende regnskapsår, juli 2017-juni 2018 er publisert her.

Daglig leder orienterte.

4. Gjennomgang av Handlingsplan 2018–2019 opp mot strategi.

Daglig leder orienterte.

5. Nordeuropeisk arbeidsmøte i Stockholm 5.-7. oktober

De ansatte, Hogne og en bidragsyter fra Wikidata deltar. Styreleder orienterte om arbeidet med programmet.

6. Besøk fra Wikimedia Foundation i oktober

Daglig leder orienterte om agenda for besøket. Wikimedia Foundation ønsker å møte så mange som mulig fra styret i løpet av besøket.

Styret tar et styremøte 9. oktober 20:00 på Skype for å forberede til besøket fra WMF. Agenda er forberedelser, tidspunkt for møter og annen støtte til et bra gjennomført besøk. Tidspunktet kan bli endret dersom WMF kommer før de har indikert.

7. Gjennomgå alle styringsdokumenter

Under styrets årshjul er det satt opp at alle styringsdokumenter skal gjennomgås. De enkelte dokumentene er gjennomgått som følger:

For organisasjonens arbeid:

  • Vedtekter - ingen endringer i dokumentet. Det kan gjøres oppdatering av noen småfeil og språklig formuleringer. Sigrun lager et forslag som styret legger frem for Årsmøtet 2019.
  • Styreinstruks - vi hadde gjennomgang av nytt forslag til innstruks og vedtok at denne erstatter den forrige styreinnstruksen.

Ansvarlig: styremedlem, Sigrun


  • Strategi 2016-2020 - se punkt 2 over
  • Kommunikasjonsplan, som inkluderer retningslinjer for kommunikasjonsarbeid. Det er gjort noen kosmetiske endringer tidligere i år. Ellers ingen endringer.

Ansvarlig: styrets sekretær, Andrea


  • Daglig leders stillingsinstruks - denne ble endret en del i 2017. Ingen endringer i 2018.

Ansvarlig: styrets nestleder, Guro


Ansvarlig: daglig leder, Astrid


  • Denne rutinen for oppgavefordeling i styret
  • Kontrollkomiteens retningslinjer, i samarbeid med kontrollkomiteen. Vedtektene bør oppdateres slik at de sier noe om hvordan kommiteen kan suppleres mellom årsmøtene.
  • Retningslinjer for valgkomiteen, i samarbeid med valgkomiteen. Vedtektene bør oppdateres slik at de sier noe om hvordan kommiteen kan suppleres mellom årsmøtene.

Ansvarlig: styrets leder, Hogne

8. Varslingsrutine

varslingsrutine ble vedtatt av styret (se kommentar i punkt 7 over)

9. Informasjon fra de ansatte

Jorid orienterte om arbeidet fra de ansatte

10. Neste styremøte

Vedtak: Styremøte torsdag 29. november 2018 og Sigrun koordinerer å finne en dato for møte i januar. Møtet i januar har et påfølgende julebord.

11. Eventuelt

Styret og de ansatte diskuterte utfordringene med kommunikasjon internt i styret.