Styremøte 2018 - 3. september

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Tøyen Startup Village
  Dato 3. september 2018 klokken 17.30-20.30
  Forrige: 3. juni 2018 klokken 10:00-15:00
  Neste: 29. november 2018 klokken 17:30-20:30

  Deltakere

  Fraværende

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat.

  Referat:


  2. Strategi


  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for april-mai-juni publisert her.

  Regnskap for avvikende regnskapsår, juli 2017-juni 2018 er publisert her.

  Daglig leder orienterer.


  4. Gjennomgang av Handlingsplan 2018–2019 opp mot strategi.

  Daglig leder orienterer.


  5. Nordeuropeisk arbeidsmøte i Stockholm 5.-7. oktober

  De ansatte deltar. Styret avklarer hvem fra styret som drar. Styreleder orienterer om arbeidet med programmet.


  6. Besøk fra Wikimedia Foundation i oktober

  Daglig leder orienterer om agenda for besøket. Wikimedia Foundation vil også møte så mange som mulig fra styret i løpet av besøket.


  7. Gjennomgå alle styringsdokumenter

  Under styrets årshjul er det satt opp at alle styringsdokumenter skal gjennomgås. De enkelte dokumentene gjennomgås.


  8. Varslingsrutine

  Daglig leder foreslår følgende varslingsrutine for organisasjonen


  9. Informasjon fra de ansatte

  Orientering fra de ansatte


  10. Neste styremøte

  Forslag til vedtak: Styremøte med påfølgende julebord fredag 30. november 2018 og styremøte søndag 20. januar 2019 vedtas.


  11. Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat.
  2. Strategi
  • Forslag til revidert strategi for WMNO legges frem av Andrea og Hogne.
  • Beslutning: Strategien ble vedtatt. Tore Sætre avstod fra å stemme med begrunnelse i at versjonen av strategien først ble presentert i styremøtet.
  3. Økonomi

  Kvartalsrapport for april-mai-juni publisert her.

  Regnskap for avvikende regnskapsår, juli 2017-juni 2018 er publisert her.

  Daglig leder orienterte.

  4. Gjennomgang av Handlingsplan 2018–2019 opp mot strategi.

  Daglig leder orienterte.

  5. Nordeuropeisk arbeidsmøte i Stockholm 5.-7. oktober

  De ansatte, Hogne og en bidragsyter fra Wikidata deltar. Styreleder orienterte om arbeidet med programmet.

  6. Besøk fra Wikimedia Foundation i oktober

  Daglig leder orienterte om agenda for besøket. Wikimedia Foundation ønsker å møte så mange som mulig fra styret i løpet av besøket.

  Styret tar et styremøte 9. oktober 20:00 på Skype for å forberede til besøket fra WMF. Agenda er forberedelser, tidspunkt for møter og annen støtte til et bra gjennomført besøk. Tidspunktet kan bli endret dersom WMF kommer før de har indikert.

  7. Gjennomgå alle styringsdokumenter

  Under styrets årshjul er det satt opp at alle styringsdokumenter skal gjennomgås. De enkelte dokumentene er gjennomgått som følger:

  For organisasjonens arbeid:

  • Vedtekter - ingen endringer i dokumentet. Det kan gjøres oppdatering av noen småfeil og språklig formuleringer. Sigrun lager et forslag som styret legger frem for Årsmøtet 2019.
  • Styreinstruks - vi hadde gjennomgang av nytt forslag til innstruks og vedtok at denne erstatter den forrige styreinnstruksen.

  Ansvarlig: styremedlem, Sigrun


  • Strategi 2016-2020 - se punkt 2 over
  • Kommunikasjonsplan, som inkluderer retningslinjer for kommunikasjonsarbeid. Det er gjort noen kosmetiske endringer tidligere i år. Ellers ingen endringer.

  Ansvarlig: styrets sekretær, Andrea


  • Daglig leders stillingsinstruks - denne ble endret en del i 2017. Ingen endringer i 2018.

  Ansvarlig: styrets nestleder, Guro


  Ansvarlig: daglig leder, Astrid


  • Denne rutinen for oppgavefordeling i styret
  • Kontrollkomiteens retningslinjer, i samarbeid med kontrollkomiteen. Vedtektene bør oppdateres slik at de sier noe om hvordan kommiteen kan suppleres mellom årsmøtene.
  • Retningslinjer for valgkomiteen, i samarbeid med valgkomiteen. Vedtektene bør oppdateres slik at de sier noe om hvordan kommiteen kan suppleres mellom årsmøtene.

  Ansvarlig: styrets leder, Hogne

  8. Varslingsrutine

  varslingsrutine ble vedtatt av styret (se kommentar i punkt 7 over)

  9. Informasjon fra de ansatte

  Jorid orienterte om arbeidet fra de ansatte

  10. Neste styremøte

  Vedtak: Styremøte torsdag 29. november 2018 og Sigrun koordinerer å finne en dato for møte i januar. Møtet i januar har et påfølgende julebord.

  11. Eventuelt

  Styret og de ansatte diskuterte utfordringene med kommunikasjon internt i styret.