Styremøte 2019 - 23. mai

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten
  Dato 23. mai 2019 klokken 15:00-17:00. Kl 18-20, wikitreff på Litteraturhuset
  Forrige: 9. mars 2019 klokken 15:00-16:00
  Neste: 27. august 2019 klokken 15:00-18:00

  Deltakere

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat


  2: Strategi

  Oppdatering om internasjonalt strategiarbeid, ved daglig leder Astrid


  3: Økonomi

  Rapport for 1. kvartal 2019, ved daglig leder Astrid


  4: Risikoanalyse

  Som avtalt under punkt 4 på styremøte 22. januar 2019, ved styreleder Hogne


  5: Oppgavefordeling

  Gjennomgang av oversikt over oppgavefordeling mellom styrets medlemmer, i tråd med valg av nytt styre under årsmøte 9. mars 2019, ved styreleder Hogne


  6: Personvern i Wikimedia Norge

  Som avtalt under punkt 9 på styremøte 22. januar 2019, ved daglig leder Astrid


  7: Styret i Wikimedia Foundation

  Avgjøre Wikimedia Norge sin stemme ved valg av representant til styret i Wikimedia Foundation, ved styreleder Hogne


  8: Wikimania

  Hvem deltar på Wikimania i Stockholm 14. til 18. august 2019, ved styreleder Hogne


  9: Norsk - norsk (nynorsk)

  Språkkoder på Wikipedia, ved styreleder Hogne


  10: Informasjon fra de ansatte

  Rapport kan lese her, ved ansattes representant Åsa


  11: Dato for styremøter i 2019

  Dato, sted og klokkeslett vedtas, ved styrets sekretær Sigrun

  Forslag er:

  • Tirsdag 27. august kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C
  • Torsdag 28. november kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C
  • Tirsdag 4. februar kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C


  12: Retningslinjer for miljø/bærekraft

  Bør vi ha en tiltaksplan eller retningslinjer for reise, innkjøp, avfallshåndtering etc.? Ved styrets nestleder Andrea


  13: Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Innkalling og referat ble godkjent uten merknader.

  2: Strategi

  Daglig leder orienterte om internasjonalt strategiarbeid. Wikimedia Norge deltar i en arbeidsgruppe som jobber med mangfold. Et utkast til anbefalinger fra gruppene blir presentert på Wikimania i august. Wikimedia Norge har de siste årene jobbet godt med tematisk vinkling, spissing og satsing av vårt arbeid, blant annet innenfor området mangfold, noe som har gitt positive resultat. Vi har fått støtte både nasjonalt og internasjonalt, og det har blitt enklere å samarbeide med andre.

  3: Økonomi

  Daglig leder presenterte rapport for 1. kvartal 2019. Det er ingen betydelige avvik i budsjettet, og Wikimedia Norge har fått innvilget prosjektmidler fra Kulturrådet, Unesco, Fritt ord og NUUG Foundation.

  4: Risikoanalyse

  Styret diskuterer behovet for et verktøy for risikoanalyse i Wikimedia Norge. Styreleder følger opp dette ved å ta kontakt med Wikimedia Foundation for å be om tips og råd. Dette blir tatt opp igjen på et senere styremøte.

  5: Oppgavefordeling

  Endringsforslag til oppgavefordeling mellom styrets medlemmer:

  1. Andre kulepunkt i andre avsnitt, kapittel 1: Flytte til første avsnitt, og endre ansvaret for møteledelse på styremøtene til styreleder, Hogne.
  2. Nytt kulepunkt i fjerde avsnitt, kapittel 1: Reservere møterom og ordne med andre praktiske ting før styremøtet.
  3. Første kulepunkt i fjerde avsnitt, kapittel 1: «Gjøre sakspapirer for de sakene hun er ansvarlig for tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte»
  4. Nytt avsnitt, kapittel 1: «Gjøre sakspapirer tilgjengelig minst 5 arbeidsdager før styremøte, og presentere saken på styremøtet». Ansvar: Den som melder inn eller har ansvar for saken
  5. Første avsnitt, kapittel 2: Rette styremedlem til styrets sekretær. Legge til «I samråd med ansatte og resten av styret.»
  6. Tredje avsnitt, kapittel 3: Flytte kulepunkt om stillingsinstruks til andre avsnitt, og endre ansvaret for dette til styrets nestleder, Andrea.

  Styrets sekretær, Sigrun, tek ansvar for at endringane vert oppdaterte på wikien.

  6: Personvern i Wikimedia Norge

  Daglig leder presenterte tiltak som er gjort for å sikre personvern og persondata i Wikimedia Norge. Det viktigste er å ha oversikt over hva vi har av persondata. Daglig leder jobber videre med dette.

  7: Styret i Wikimedia Foundation

  Wikimedia Norge stemmer slik ved valg av representant til styret i Wikimedia Foundation:

  1. Douglas Scott - Sør Afrika
  2. Nataliia Tymkiv - Ukraina & Shani Evenstein – Israel
  3. Christophe Henner - Frankrike & Richard Knipel - USA
  4. Yuri Astrakhan Russik – USA
  5. Reda Kerbouche Kultur management Afrika
  6. Kayode Yussuf – UG Afrika
  7. Taweetham Limpanuparb - Thailand.
  8. Maor Malul Venesuela - Israel
  9. Gerald Shields USA
  8: Wikimania

  Alle de ansatte skal delta på Wikimania i Stockholm 14. til 18. august 2019. Fra styret skal Hogne delta. 3 har søkt om reisestipend.

  9: Norsk - norsk (nynorsk)

  Hogne orienterte om arbeidet med å rydde opp i språkkodene for bokmål og nynorsk på Wikipedia. Det vert jobba vidare med dette.

  10: Informasjon fra de ansatte

  Ansattes representant Åsa presenterte orientering fra de ansatte.

  11: Dato for styremøter i 2019

  De tre neste styremøtene blir:

  • Tirsdag 27. august kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C
  • Torsdag 28. november kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C
  • Tirsdag 4. februar kl 15-18 på Greenhouse Oslo, Schweigaardsgate 34C
  12: Retningslinjer for miljø/bærekraft

  Styret mener det er en god ide for Wikimedia Norge å ha retningslinjer for miljø/bærekraft. Retningslinjene bør på sikt gjennomsyre resten av organisasjonen. Andrea forbereder en sak om dette til neste styremøte.

  13: Eventuelt