Årsmelding 2018

Fra Wikimedia NorgeWikimedia Norge sitt arbeid i 2018

Wikimedia Norge støttet i 2017 opp om den nye strategiske retningen arbeidet frem av Wikimedia Foundation. De to hovedpunktene i denne retningen er "Knowledge as a service" og "Knowledge equity". Denne nye strategiske retningen og Wikimedia Norges egen strategi handler om å inkludere kunnskap og stemmer som ennå ikke er representert på Wikimedia-prosjektene.

Wikimedia Norge sin visjon er å være en synlig forkjemper for kunnskapsdeling og åpen tilgang til informasjon. De ansattes oppdrag er å støtte opp om bidragsytere på Wikimedia-prosjektene. Dette kan være enkeltpersoner, organisasjoner eller institusjoner som ønsker å bidra på Wikimedia-prosjektene eller til fri kunnskap generelt. I Wikimedia Norges strategi er følgende fire mål listet opp for organisasjonens arbeid:

 • Wikimedia Norge vil støtte opp om og styrke det store og entusiastiske samfunnet av frivillige, lesere og bidragsytere som Wikimedia-prosjektene har
 • Wikimedia Norge vil øke kvaliteten på innholdet i Wikimedia-prosjektene, med særlig vekt på prosjektene på bokmål, nynorsk og nordsamisk
 • Wikimedia Norge vil øke mangfoldet blant bidragsyterne på Wikimedia-prosjektene
 • Wikimedia Norge vil øke bidraget til fri informasjon fra myndigheter og sivilsamfunnet

Disse målene er gjenspeilet i handlingsplanen og budsjettet de ansatte i Wikimedia Norge jobbet etter i 2018. Handlingsplanen er konsentrert rundt fire temaer:

 • Støtte opp om frivillig aktivitet: ved hjelp av ulike støtteordninger og initiativ jobber vi for å støtte opp om frivillige bidragsyteres innsats på Wikimedia-prosjektene.
 • Innhold på Wikimedia-prosjektene: Sammen med ulike kultur- og utdanningsinstitusjoner jobber vi for å legge til innhold, tekst og bilder, på Wikimedia-prosjektene.
 • Mangfold på Wikipedia: Sammen med ulike samfunnsaktører jobber vi for å få flere kvinner til å bidra på Wikipedia og med å støtte opp om nordsamiske Wikipedia.
 • Fremme fri kunnskap: Vi jobber for å fremme alles tilgang til fri kunnskap og for å øke kunnskapen om frie lisenser og bruken av frie lisenser, både i Norge og gjennom internasjonale nettverk.


Mer informasjon om organisasjonens arbeid i 2018 kan leses her:


Støtteordninger Wikimedia Norge tilbyr

Wikimedia Norge har tilbudt en rekke støtteordninger for frivillige bidragsytere i løpet av 2018. Disse støtteordningene omfatter wikistipend (stipend tildelt frivillige bidragsytere og arrangører), dekking av reiseutgifter (reiseutgifter til wikitreff, wikidata-workshop og årsmøte), søking om presseakkreditering (til Wikimedia Commons-fotografer), fordeling av tilgang til Retriever (5 tilganger høst og vår 2018), tilgang til bokhylla.no fra utenlandske IP-adresser (søkt på vegne av frivillige bidragsytere), sponsing av en rekke premier ved skrive- og fotokonkurranser (for eksempel Wiki Loves Monuments, en parallell skrive- og fotokonkurranse), bistand ved arrangering av wikitreff og dronesafari, samt arrangering av to Wikidata-workshops.

Wikimedia Norge sine prosjekter

I løpet av 2018 har organisasjonen samarbeidet med en rekke institusjoner. Sentrale samarbeidspartnere har vært Nasjonalbiblioteket, Riksarkivet, Nobels Fredssenter, Sveriges ambassade i Oslo, Samisk Hus i Oslo, Riksantikvaren, Forskningsrådet, Human Rights Foundation / Oslo Freedom Forum og OsloMet - storbyuniversitetet. Prosjektene til Wikimedia Norge er i tråd med både den internasjonale strategien til Wikimedia-bevgelsen og Wikimedia Norges strategi for økt mangfold i innhold på Wikimedia-prosjektene og mangfold blant bidragsytere.

Sammen med Nasjonalbiblioteket og OsloMet har Wikimedia Norge et prosjekt knyttet til Kvinner i rødt (prosjektside). Wikimedia Armenia, Wikimedia Norge og Riksarkivet har med støtte fra Kulturrådet arbeidet med digitalisering og transkribering av Bodil Biørns fotosamling (prosjektside), og sammen med blant annet Samisk Hus i Oslo har vi i 2018 arbeidet med å øke samisk innhold på Wikimedia-prosjektene (prosjektside). Alle disse tre prosjektene videreføres i 2019.

Wikimedia Norge har i 2018 holdt 6 kurs i Wikipedia-redigering på høyere utdanningsinstitusjoner.

Wikimedia Norge inngikk i 2018 et partnerskap med UNESCO for året 2019 knyttet til Det Internasjonale året for urfolksspråk. Fra før har Wikimedia Norge partnerskap med organisasjonene NetBlocks og Whose Knowledge?.

Konferansebidrag
Wikimedia Norge deltok i 2018 på en rekke konferanser; Wikimedia Conference i Berlin, Celtic Knot i Wales, Wikimania i Cape Town, GLAMwiki i Tel Aviv og 15th Image and Research International Conference i Girona. Ansatte fra Wikimedia Norge har holdt presentasjoner på alle de nevnte konferansene, enten alene, sammen med kolleger fra andre Wikimedia-organisasjoner eller sammen med ansatte fra Riksarkivet. I forbindelse med den siste konferansen ble en artikkel skrevet i samarbeid mellom Wikimedia Norge og Riksarkivet. Artikkelen finnes tilgjengelig på nett her.

Wikimedia Norge har også deltatt med en markedsbod under Riddu Riđđu-festivalen og i festivalteltet til Nordland fylkesbibliotek under festivalen Márkomeannu. Organisasjonen har hatt mye reisevirksomhet i 2018 og vil i 2019 søke å redusere antall reisedøgn for å minske ressurser brukt på reise.

Informasjonsarbeid

Organisasjonen utarbeidet i 2017 en egen kommunikasjonsplan som er publisert her. De ansatte foretar en enkel måling av kommunikasjonsarbeidet i forkant av hvert styremøte, som kan leses her. Kommunikasjonplanen lister disse tre målene:

 1. Bidra til å øke kunnskapen om Wikimedia og Wikipedia
 2. Bidra til å få flere bidragsytere til Wikipedia og et større mangfold av bidragsytere
 3. Bidra til å få flere deltakere til konkurranser og arrangement

Det har vært en økning i pressesaker hvor både frivillige og ansatte har blitt intervjuet. Facebook er den prioriterte kanalen for jevnlig deling av innhold. Bloggen på hjemmesiden hadde i 2018 en rekke gjesteskribenter som skrev bloggposter, herunder alle som mottok wikistipend.

Wikimedia Norge sender ut ca 4 nyhetsbrev i året per e-post og på wiki med informasjon om arbeidet vårt. De ansatte mottar en rekke e-poster hver uke fra privatpersoner, bedrifter og organisasjoner. Tema for de fleste henvendelsene er hovedsakelig hvordan man bidrar på Wikipedia og hvordan innholdet kan gjenbrukes. Det er en prioritert oppgave for de ansatte å svare raskt på alle henvendelser.

Organisasjonen

Frivillige og medlemmer

Wikimedia Norge hadde i 2018 103 medlemmer (81 i 2017 og 68 i 2016) og skiller i hovedsak ikke mellom støtte organisasjonen gir til medlemmer og til andre frivillige bidragsytere. De ulike støtteordningene Wikimedia Norge har brukes av både av frivillige og medlemmer.

Ansatte

Organisasjonen har i 2018 hatt 2,3 ansatte, og i tillegg en 0,5 % stilling i september og oktober 2018. En tidligere praksisstudent er tilknyttet Wikimedia Norge som frilanser og har gjennom 2018 hatt ansvar for å gjennomføre ulike kurs og arrangement.

Styrets arbeid

I perioden har styret hatt åtte møter, møteagender og -referat kan leses her. Tre av disse har vært kortere online-møter. Styret har gått over fra å avtale nytt møte fra gang til gang, til å sette opp en tentativ møteplan for hele kommende styreperiode. Dette gir styret og medlemmer større forutsigbarhet. I perioden har styret ferdigstilt revisjonen av strategien for perioden 2018-2022, vedtatt en oppgavefordeling for styrets medlemmer, og sammen med daglig leder gjennomgått organisasjonens ulike styringsdokumenter. Styrets leder deltok i 2018 på Wikimedia Conference i Berlin og på styreledersamling i Praha.

Økonomi

Budsjett for 2018 og kvartalsvise regnskapsrapporter for 2018 er publisert her Årsregnskapet for 2018 viser et overskudd på 68 392. Økonomien til Wikimedia Norge er stabil.

Hoveddelen av finansieringen til Wikimedia Norge kommer fra midler organisasjonen søker Wikimedia Foundation om årlig. Denne søknaden kan leses her. Finansiering fra Wikimedia Foundation gis for perioden juli–juni. For perioden juli 2018–juni 2019 ble det innvilget kr 1 970 000. Wikimedia Norge har også blitt innvilget midler fra Kulturrådet, NUUG Foundation og fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. I tillegg har organisasjonen inntekter fra medlemsavgifter, donasjoner og kurshonorar.

Wikimedia Norge støttes også en del indirekte ved å få låne lokaler gratis, delta gratis på konferanser, få sponset premier til konkurranser på Wikipedia osv.

Wikimedia Norge byttet i 2018 kontor fra Frivillighetshuset i Kolstadgata 1 til Greenhouse i Schweigaardsgate 34 c og byttet regnskapssytem fra PaperLess til Visma eAccounting.

Kjønnsbalanse i Wikimedia Norge

Blant ansatte (inkludert frilans kursholder), styrets medlemmer og komiteer var det i 2018:

 • 7 kvinner og 8 menn
 • 8 kvinner og 9 menn om man teller med praksisstudentene fra OsloMet som Wikimedia Norge tar imot