Hopp til innhold

Styremøte 2013 - 28. mai

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 28. mai 2013 kl 19:00


Forrige: 9. januar (Oslo)
Forrige: 7. februar (Skype)
Forrige: 7. mars (Oslo)
Årsmøte: 7. april (Oslo)
Forrige: 7. april 2013 (Oslo)
Forrige: 17. april 2013 (Skype)
Neste: 3. juli 2013 (Skype)


Dagsorden

Følgende dagsorden ble avtalt og utsendt fra styreleder, med tillegg, 27. mai 2013:

  1. Innkalling og referat
  2. Økonomi og regnskap
  3. KUD-søknad
  4. Ansettelser
  5. Kontorer
  6. Besøk hos WMSE
  7. Wiki Loves Monuments 2013
  8. Eventuelt


Tilstede

Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
Jon Harald Søby x
Jarle Vines x
Erlend Bjørtvedt x
Hogne Neteland x
Knut Hjelleset x
Dan Michael O Heggø x
Claes Tande x
Trond Trosterud x
Anne C Martens x (tekn. probl.)
Harald Groven x x (kun 1. sak)
NN
Kontrollkomiteen x

Referat

Innkalling og referat fra forrige møte

Innkalling til styre kom i tide og var i orden. Det var innmeldt en tilleggssak fra Jarle Vines (WLM 2013).

Det ligger ikke innkalling og referat fra de siste tre styremøtene på nettsidene. Det er tatt initiativ for å få fram referatene og styrke rutinene på dette punktet. Den som har hatt ansvar for referat har hatt gyldig fravær en stund og styret vil meget snart få rutinen i gang igjen.


Økonomi

Det er lagt fram regnskap til og med april, og det er ingen ny situasjon siden forrige utsending av regnskap til styre og kontrollkomite.


KUD-søknad

Styret vil lansere diskusjonen om søknad på Tinget/Torget/Samfunnshuset, og evt sende til admin-gruppa i tillegg. Jon Harald bør lede diskusjonen på vegne av styret. Trond og deretter (onsdag) Hogne ser på språk, målet er å sende denne uka (dvs i mai).


Ansettelser

Styret avventer vedtak om støtte i WMF-styret som faller 1.juni. Fra tidligere styremøte har Anne M fått oppgaven med å lede utlysningsarbeidet, mens Jarle V har sagt seg villig til å arbeide dedikert med arbeidsgiverrollen.


Kontorer

Det har ikke vært mulig å innhente status fra kontorprosjektet siden den ansvarlige er i fødselspermisjon.

Erlend påtar seg å opprette ny postboks for WMNO i denne uken.


Besøk hos WMSE

Erlend blir med 8-9.juni, Trond og Hogne har ikke anledning. Det er flere styremedlemmer som har meldt seg tilgjengelige på Doodle, Erlend tar kontakt med disse. Målet er å samle flest mulig fra styret til å delta.


Eventuelt

Ingen saker meldt.


Neste møte

Det var enighet om å få innkalt nytt styremøte i juni, for å forberede konkrete saker som skal håndteres i sommer.


Styremøtet ble avsluttet kl 19:45.


Wikimedia Norge
c/o Sentralen
Postboks 183 Sentrum
0102 Oslo