Styremøte 2013 - 28. mai

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype
  Dato 28. mai 2013 kl 19:00


  Forrige: 9. januar (Oslo)
  Forrige: 7. februar (Skype)
  Forrige: 7. mars (Oslo)
  Årsmøte: 7. april (Oslo)
  Forrige: 7. april 2013 (Oslo)
  Forrige: 17. april 2013 (Skype)
  Neste: 3. juli 2013 (Skype)


  Dagsorden

  Følgende dagsorden ble avtalt og utsendt fra styreleder, med tillegg, 27. mai 2013:

  1. Innkalling og referat
  2. Økonomi og regnskap
  3. KUD-søknad
  4. Ansettelser
  5. Kontorer
  6. Besøk hos WMSE
  7. Wiki Loves Monuments 2013
  8. Eventuelt


  Tilstede

  Medlemmer På møte Via Skype Forhindret
  Jon Harald Søby x
  Jarle Vines x
  Erlend Bjørtvedt x
  Hogne Neteland x
  Knut Hjelleset x
  Dan Michael O Heggø x
  Claes Tande x
  Trond Trosterud x
  Anne C Martens x (tekn. probl.)
  Harald Groven x x (kun 1. sak)
  NN
  Kontrollkomiteen x

  Referat

  Innkalling og referat fra forrige møte

  Innkalling til styre kom i tide og var i orden. Det var innmeldt en tilleggssak fra Jarle Vines (WLM 2013).

  Det ligger ikke innkalling og referat fra de siste tre styremøtene på nettsidene. Det er tatt initiativ for å få fram referatene og styrke rutinene på dette punktet. Den som har hatt ansvar for referat har hatt gyldig fravær en stund og styret vil meget snart få rutinen i gang igjen.


  Økonomi

  Det er lagt fram regnskap til og med april, og det er ingen ny situasjon siden forrige utsending av regnskap til styre og kontrollkomite.


  KUD-søknad

  Styret vil lansere diskusjonen om søknad på Tinget/Torget/Samfunnshuset, og evt sende til admin-gruppa i tillegg. Jon Harald bør lede diskusjonen på vegne av styret. Trond og deretter (onsdag) Hogne ser på språk, målet er å sende denne uka (dvs i mai).


  Ansettelser

  Styret avventer vedtak om støtte i WMF-styret som faller 1.juni. Fra tidligere styremøte har Anne M fått oppgaven med å lede utlysningsarbeidet, mens Jarle V har sagt seg villig til å arbeide dedikert med arbeidsgiverrollen.


  Kontorer

  Det har ikke vært mulig å innhente status fra kontorprosjektet siden den ansvarlige er i fødselspermisjon.

  Erlend påtar seg å opprette ny postboks for WMNO i denne uken.


  Besøk hos WMSE

  Erlend blir med 8-9.juni, Trond og Hogne har ikke anledning. Det er flere styremedlemmer som har meldt seg tilgjengelige på Doodle, Erlend tar kontakt med disse. Målet er å samle flest mulig fra styret til å delta.


  Eventuelt

  Ingen saker meldt.


  Neste møte

  Det var enighet om å få innkalt nytt styremøte i juni, for å forberede konkrete saker som skal håndteres i sommer.


  Styremøtet ble avsluttet kl 19:45.


  Wikimedia Norge
  c/o Sentralen
  Postboks 183 Sentrum
  0102 Oslo