Hopp til innhold

Styremøte 2015 - 24. august

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset / Skype
Dato 24. august 2015 kl 18:30 - 20:00
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
Neste: 21. september kl. 18:00 (Frivillghetshuset/Skype)

Dagsorden

1. Godkjenning av innkalling og referat
Valg av referent
2. Økonomi
Hogne rapporterer fra regnskapet.
Oppstart med Oslo regnskapsbyrå.
Guro informerer Astrid legger fram forslag til budsjett som debatteres og vedtas
Valg av Kasserer.
Søknader/Finanisering:
- WMF
- Altibox
- http://www.naeringogsamfunn.no
Kontrakten til Åsa / Forsikringer
3. Informasjon fra Foundation
Hogne informerer.
Årsrapport til Foundation 28. september: Astrid og Hogne presenterer. Her er skjema for årsrapporten. Dette er Wikipedia Sveriges rapport fra mars 2015.
årsrapport - statistikk
Møte med Garfield Byrd fra Wikimedia Foundation 14.-15. september. Her er oversikt over dagsorden for møtet.
4. Saker fra medlemmene
prosjekt om statistikk fra bidragsyter Jeblad.
WLM 2015
Artistportretter fra Oslo-festivaler (Tore)
5. Informasjon fra de ansatte
Jorid informerer
 • Oppstart av The Wikipedia Library
 • Fritt ord /Finansmarkedsfondet. prosjektrapportering
 • Hjemmeside
 • nytt utstyr
 • Annet
6. Medlemsregisteret
Hogne Informerer
7. Strategi
Opprette komite for strategi
SWOT-analyse
Spørreundersøkelse
8. Eventuelt
Kontrollkomiteen
Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få momsreduksjon.
9. Neste møte og møteplan
Forslag fra daglig leder over høstens møter:
 • 21. september kl 1830-2000
 • 26. oktober kl 1830-2000
 • 23. november kl 1830-2000

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Knut Hjelleset X
Trond Trosterud X
Tove Eivindsen X
Tore Sætre (Vara) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

Referat

1. Godkjenning av og innkalling
Innkalling ble godkjent.
Valg av referent: (samskriving)
2. Økonomi
Hogne rapporterer fra regnskapet.
OK likviditet. Penger fra WMF innkommet.
Oppstart med Oslo Regnskapsbyrå.
Best mulig regnskap til 14. september.
Mye jobb - en del å rydde opp i. Utgiftene til regnskap kan øke.
Paperless er regnskapssystemet, det er også et dokumenthåndteringssytem. Økonomiske dokumeter bør ligge her i tillegg til i Dropbox.
NOBOARDS er gratis og backuprutiner ivaretas av Foundation. Men er tungvint å benytte. Vurderes avviklet.
Budsjett:
Føringen for dette budsjettet:
 • Budsjettet er satt opp etter en gjennomgang av alle banktransaksjoner i 2015 så langt
 • Budsjettet er satt opp og gjennomgått av regnskapsfører Hege Engen slik at vi følger norsk regnskapslovgivning
 • Postene er prioritert etter instrukser fra WMF og FDC om hvilke grep vi må ta for at de skal utbetale resten av støtten vi er innvilget i januar 2016
 • Prosjektmidlene fra Fritt Ord og Finansmarkedsfondet er holdt utenfor dette driftsbudsjettet. De føres som egne separate budsjett og regnskap.
 • Annen støtte er så usikker at den ikke skal føres som inntekt i budsjettet.
Forandringer i budsjettering fra tidligere år:
Økte kostander:
 • Wikimedia Foundation og FDC forlanger at vi vi bruker penger på ekstern regnskapsføring. Det er en ny høy kostnad for oss. Satt av 115 000.
 • Reisebudsjettet er økt: Både styrerep, ansatte og frivillige bør delta på Wikimedia Conference i Berlin og Wikimania. Men også reisebudsjett for å bruke på frivillig innsats
 • Ny post: Stipendpost på 80 000. Vi foreslår at vi oppretter en stipendordning for frivillige og frivillige og institusjoner i samarbeid.
Lavere kostnader:
 • Lønnskostnader er lavere. 40 %-stilling er kuttet. Åsa lønnes utelukkende av andre prosjektmidler.
 • Arrangementposten er kuttet og Wikipedia-akademiet. Akademiet kan og bør organiseres uten at vi bruker 50 000-75 000.

Ingen usikre inntekter er lagt inn Utgifret er økt på regnskap og reiseutgifter Tove foreslo å sette av penger til avvikling på en egen konto slik at dette ikke er med i kontantstrømmen

Styret vedtok budsjettet enstemmig

Valg av Kasserer.

Det kreves i vedtektene og Wikimedia Foundation, ved Garfield, har forventning om det. I praksis så klarer vi oss uten kasserer så lenge vi har daglig leder. Per nå har Hogne, Astrid og Guro tilgang til å registrere og å godkjenne andres registreringer i banken.

Trond Trosterud ble enstemmig valgt.

Søknader / Finanisering
- WMF
- Altibox - Møte er avtalt, Astrid har foreslått et rammeverk for langsiktig arbeid.

Altibox har vært i møte med WMF i San Fransisco.

http://www.naeringogsamfunn.no Jorid informeres om dette
Kulturdepartementet (språktiltak) Bedre sjanse i år? Harald og Trond ser på dette. Frist 1.9.2015
Contracts til Åsa / Forsikringer
Astrid orienterte. Alt er i orden.


3. Informasjon fra Foundation
Hogne informerer.
Årsrapport til Foundation 28. september: Astrid og Hogne presenterer. Her skjema for årsrapporten. Astrid og Hogne ser på dette. Astrid har dialog med WMF og andre for utformingen av rapporten. Astrid sender ut en disposisjon til styret via Google docs.
Årsrapport - statistikk Hogne fikser

Møte med Garfield Byrd fra Wikimedia Foundation 14th-15th of September. Dagsorden er avtalt med WMF.

4. Saker fra medlemmene
prosjekt om statistikk fra bidragsyter Jeblad. Tas på neste møte.
WLM 2015. Harald mener WLM-konseptet er utmerket, men oppbrukt på grunn av manglende fornyelse etter å ha vært kjørt på samme måte i flere år. Opplasting av bilder bør forbedres. Det bør undersøkes om noen andre lands wikimiljø har laget mer brukervennlige løsninger for opplasting og hvordan knytte kulturminneID til bilde. En mulighet for fornyelse er å utvide hva det kan tas bilder av innen konkurransen til også å omfatte 2. verdenskrigs kulturminner i Norge (RA kjører prosjekter for dette for tiden). Kan antall kulturminner økes (Riksantikvaren) Tidligere års konkurranse har vektlagt premie til vakreste bilder, men har ikke gitt egne priser til fotografer som bidrar med bilder av mange kulturminner. Premie til de som bidrar med mange illustrasjonsbilder. Astrid tar kontakt med Riksantikvaren.

Det må legges ut sak på Tinget/Samfunnshuset for å finne personer som vil hjelpe til med å arrangere konkurransen.

Artist Port Saver fra Oslo Festivaler (Goals)
5. Informasjon fra de ansatte
 • Oppstart av The Wikipedia Library
 • Fritt ord / Finansmarkedsfondet. prosjektrapportering
 • Hjemmeside. Spesifikasjon er sendt til Tore
 • Nytt utstyr er kjøpt inn med støtte.
 • Astrid skal møte student fra Karlstad Universitet om mulig praksisplass.


6. Medlemsregisteret
Wikmedia Sverige bruker Civicrm.org
Hogne tar kontakt med WMSE for å ta i bruk samme system.
7. Strategi
Opprette komite for strategiarbeid- Tove, Hogne, Harald
SWOT analysis
Hognes forslag legges på Tinget og Samfunnshuset
8. Eventuelt
Valg- og kontrollkomiteen. Trygve Nodeland har sagt seg villig til å bli med i valg- og kontrollkomiteen. Styret bifaller dette. Valg- og kontrollkomiteen velger selv nytt medlem.
Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få [1]
Styret vedtok enstemmig å melde seg inn i Frivillighetsregisteret.


9. Neste møte og møteplan
Forslag fra daglig leder over HØSTENS møter:
 • 21. september 21 kl 1830-2000
 • 26. oktober kl 1830-2000
 • 23 november kl 1830-2000

Astrid oppretter en Doodle med disse datoene.