Styremøte 2015 - 21. september

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype / Lync
  Dato 21. september 2015 kl 19:00 - 19:26
  Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
  Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
  Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
  Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
  Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
  Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
  Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
  Neste: 26. oktober kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)

  Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Valg av referent
  2. Økonomi
  Astrid/Trond rapporterer fra regnskapet.
  Guro informerer Astrid legger fram forslag til budsjett som debatteres og vedtas
  Søknader/Finanisering:
  - WMF
  - Altibox
  - http://www.naeringogsamfunn.no
  Forsikringer
  3. Informasjon fra Foundation
  Hogne /Astrid informerer.
  Årsrapport til Foundation 28. september: Astrid og Hogne presenterer. Her er skjema for årsrapporten. Dette er Wikipedia Sveriges rapport fra mars 2015.
  Møte med Garfield Byrd fra Wikimedia Foundation 14.-15. september.
  4. Saker fra medlemmene
  prosjekt om statistikk fra bidragsyter Jeblad.
  WLM 2015
  5. Informasjon fra de ansatte
  Jorid informerer
  6. Medlemsregisteret
  Hogne Informerer
  7. Strategi
  Opprette komite for strategi
  SWOT-analyse
  Spørreundersøkelse
  8. Eventuelt
  Kontrollkomiteen
  Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få momsreduksjon.
  9. Neste møte og møteplan
  Forslag fra daglig leder over høstens møter:
  • 26. oktober kl 1830-2000
  • 23. november kl 1830-2000

  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guro Faller (Nestleder) X
  Harald Groven X
  Knut Hjelleset X
  Trond Trosterud X
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen X
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  Innkalling godkjent. Skype var nede så møtet ble utført over Lync. Kun Tove, Tore og Hogne kom på. Styret er vedtaksdyktig.
  Hogne er referent
  2. Økonomi
  Regnskap i henhold til budsjett
  Altibox, Astrid skal skrive til Altibox sitt kundemagasin som skal leveres 23. oktober. Astrid redegjør for samarbeidet med Altibox på neste styremøte.
  Styret vedtar at Wikimedia Norge skal inngå de forsikringer WMF krever for å gi oss bevilgningen i januar 2016.
  3. Informasjon fra Foundation
  Styret gikk gjennom oppsummeringen etter besøket fra WMF. Styret tar dette til etterretning.
  4. Saker fra medlemmene
  Utsettes til neste styremøte.
  5. Informasjon fra de ansatte
  Jorid hadde frafall fra møtet.
  6. Medlemsregisteret
  Hogne tar kontakt med Svensk Wikimeda og presenterer et forslag til medlemsregister på neste styremøte.
  7. Strategi
  Samfunnet har besvart SWOT analysen. SWOT-analyse
  Svarene tas med i Strategi-arbeidet. Styret må også hente inn informasjon fra andre chapters for strategi-arbeidet.
  Tove skal til Oslo 25. november og Hogne kaller inn Tove, Tore og Harald (og Guro) til Strategi arbeid denne dagen. Tove og Hogne utarbeider forslag og opplegg til dette møtet som de sender ut i god tid før møtet.
  8. Eventuelt
  Kontrollkomiteen har fått et nytt medlem. Styret må komme med en vedtaksendring til neste årsmøte om å skille valgkomiteen fra kontrollkomiteen.
  Melde oss inn i Frivillighetsregisteret (mail fra regnskapsfører Hege Engen) for å kunne få momsreduksjon..
  Styret vedtok å melde Wikimedia Norge inn i Frivillighetsregisteret. Daglig leder melder oss inn. Husk å melde oss som interessert i grasrotandelen.


  9. Neste møte og møteplan
  Forslag fra daglig leder over høstens møter:
  • 26. oktober kl 18:30-19:30
  • 23. november kl 18:30-20:00