Styremøte 2015 - 26. oktober

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Skype / Lync
  Dato 26. oktober 2015 kl 18:30
  Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
  Forrige: 23. mars kl. 20 (Skype)
  Forrige: 17. april kl. 15 (forrige styre) Frivillighetshuset
  Forrige: 29. april kl. 20 (Skype)
  Forrige: 21. mai kl. 18:30 (Skype)
  Forrige: 16. juni kl. 18:00 (Frivillighetshuset)
  Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
  Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
  Neste: 23. november kl 18:30-20:00 (Frivillghetshuset/Skype)


  Styremøte 2015 - 26. oktober

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2. Økonomi, kvartalsrapport
  • Daglig leder orienterer
  3. Wikimedia Foundation
  • Letter of Intent med frist 1. november 2015
  • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september

  Daglig leder orienterer

  4. Strategi
  • Hogne presenterer SWOT-resultat.
  • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald, Guro
  5. Medlemsregister
  • Hogne presenterer Drupal CiviCRM.
  6. Informasjon fra de ansatte
  • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 sendes styret i forkant av møtet
  7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
  • Daglig leder legger frem forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
  8. Eventuelt
  9. Neste møte
  • 23. november kl 18:30-20:00


  Tilstede

  Medlemmer Tilstede Fraværende
  Hogne Neteland (Styreleder) X
  Guro Faller (Nestleder) X
  Harald Groven X
  Knut Hjelleset X
  Trond Trosterud X
  Tove Eivindsen X
  Tore Sætre (Vara) X
  Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
  Kontrollkomiteen X (Ved Erlend)
  Ansattrepresentant ( Jorid Martinsen) X

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  • Godkjent.


  2. Økonomi, kvartalsrapport
  • Daglig leder orienterte
   • Regnskap er i forhold i budsjett
   • Revisjon / regning - regning kommer neste kvartal
   • Faktura fra regnsskapsbyrået er som forventet
   • Kontrollkomiteen skal også ha tilgang til regnskapsrapporter.
  3. Wikimedia Foundation
  • Daglig leder orienterte:
   • Intensjonsbrev, Letter of Intent, må sendes WMF innen 1. november. Dette skal inneholde søknadssum for kommende søknad.
  • Vedtak: Astrid skriv framlegg til intensjonsbrev etter retningslinene diskutert på møtet.
  • Her må vi melde kva beløp vi kjem til å søke om. Dette heng saman med valet av strategi.


  • Krav fra Wikimedia Foundation, Garfield Byrd, etter besøk 14.-15. september
  • Daglig leder orienterte
  • Krav fra Foundation:
   • Splitte valg- og kontrollkomiteen
   • Budsjettere etter prosjekt
  • Astrid sender referat fra Garfield til valg- og kontrollkomiteen
  4. Strategi
  • Styreleder presenterte SWOT-resultat.
  • Strategimøte 25. November, Tove, Hogne, Harald,
   • Astrid og Jorid kommer med et innspill til strategiarbeidet innen 18. november.
  5. Medlemsregister
  • Styreleder skulle presentere Drupal CiviCRM men hadde ikke lyktes installere det.
  • https://civicrm.org/

  Harald og Hogne installerer Drupal CiviCRM til neste møte. Forslag om å bruke samme server som Wikipedia.no ligger på.


  6. Informasjon fra de ansatte
  • Skriftlig oversikt august-oktober 2015 ble sendt styret fredag.
  7. Tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
  • Daglig leder la fram forslag til tildelingskriterier for Wikipedia-stipend
   • Styret ønsket en versjon som var mindre byråkratisk og med eksempler. Viktig at dette ikke gjelder å skrive artikler.


  8. Eventuelt
  • Hvem skal på Wikimedia Conference i Berlin: Jorid, Astrid, Guro, Harald og Hogne.
  • Hvem skal til Wikimania 2016 (Det kan være mulig å søke om reisebudsjett fra WMF for dette.) Alle i styret oppfordres til å reise. (Jorid har også litt lyst)
  • WMNO bør bidra med foredrag til Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) http://www.nkul.no/ frist for forslag om foredrag 6. nov. 2014.


  9. Neste møte
  • 23. november kl 18:30-20:00