Styremøte 2020 - 11. februar

  Fra Wikimedia Norge
  Sted Greenhouse, Schweigaards gate 34 c, 6. etasje, møterom Hesten
  Dato 11. februar 2020 klokken 15:00-17:00.
  Forrige: 28. november 2019 klokken 15:00-17:00
  Neste: 14. mars 2020, konstituerende styremøte rett etter årsmøtet

  Agenda

  1. Godkjenning av innkalling og referat
  2: Strategi

  Styret diskuterer strategi-anbefalingene. Ved styreleder.

  3: Økonomi

  Regnskap for juli 2019–desember 2020 kan leses i halvårsrapport, se avsnitt for Revenues og Spendings. Gjennomgang av kvartalsrapport for oktober-november-desember. Ved daglig leder

  4: Konferanse høsten 2020

  Søknad om finansiering kan leses her. Ved daglig leder

  5: Informasjon fra de ansatte

  Ved ansattes representant. Les orienteringen her.

  6: Årsmøte 2020

  Gjennomgang av utkast til budsjett og handlingsplan for 2020–2021 og årsberetning 2019. Ansvarsdeling og praktisk gjennomføring av møtet. Ved daglig leder

  7: Risikoanalyse

  Styret går gjennom innspel til risikoanalyseverktøy. Ved styreleder

  8: Retningslinjer for miljø/bærekraft

  Styret går gjennom forslag til miljøretningslinjer, og blir enige om veien videre.

  9: Wikimania 2020

  Denne vert gjennomført 5. til 9. august i Bangkok. Kven frå organisasjonen kan og bør delta.

  10: Eventuelt

  Referat

  1. Godkjenning av innkalling og referat

  Styret godkjenner innkalling til møtet og referat fra styremøtet 28. november 2019 uten kommentarer.

  2: Strategi

  Styret diskuterte strategi-anbefalingene. Styret mener at Wikimedia Norge har tilpasset og posisjonert oss godt gjennom spissinga de siste årene, og er nok en av avdelingene som er best rusta for endringene skissert i forslaget til ny Wikimedia-strategi.

  3: Økonomi

  Styret tar halvårsrapport Regnskap for juli 2019–desember 2020 og kvartalsrapport for oktober-november-desember til orientering. Det er ingen større avvik.

  Styret er svært fornøyd med at Wikimedia Norge i 2019 nådde målet som ble satt for få år siden om at 30% av vår finansiering skal være norske midler.

  4: Konferanse høsten 2020

  Wikimedia Norge har søkt om finansiering til å arrangere en mangfoldskonferanse i Oslo høsten 2020. Styret håper dette kan være en av flere mangfoldskonferanser, med et spesielt fokus på de europeiske Wikimedia-avdelingene.

  5: Informasjon fra de ansatte

  Styret ble informert om de ansattes aktiviteter i perioden. Det har vært stor aktivitet både på prosjekter og i administrasjonen. De første månedene i året går mye tid til rapportering og søknadsskriving.

  En viktig seier i denne perioden er at visningsnavnet for Wikipedia på bokmål endelig har blitt til «Norsk bokmål» igjen. Problemet med de norske språkkodene har vært oppe i flere styremøter tidligere, og ser nå ut til å være løst.

  6: Årsmøte 2020

  Årsmøtet skal arrangeres i Oslo lørdag 14. mars. Daglig leder presenterte utkast til budsjett, årsberetning 2019 og handlingsplan for 2020–2021 for styret. To store arrangementer i denne perioden blir potensielt mangfoldskonferansen i Oslo høsten 2020 og Celtic knot-konferansen i Tromsø i juni/juli 2021.

  Årsregnskapet vil bli klart og sendt ut til signering i god tid før årsmøtet.

  7: Risikoanalyse

  Styret diskuterte videre risikofaktorer i organisasjonen og er i gang med å lage et risikoanalyseverktøy. Dette blir fulgt opp i neste styreperiode.

  8: Retningslinjer for miljø/bærekraft

  Styret vedtok nye miljøretningslinjer for Wikimedia Norge.

  9: Wikimania 2020

  Styret mener at både ansatte og frivillige bør være representert på Wikimania 2020 i Bangkok 5. til 9. august.

  10: Eventuelt