Styremøte 2015 - 13. februar

Fra Wikimedia Norge
Sted Skype
Dato 13. februar 2015 kl 20:00 - 20:45:


Forrige: 11. juni 2014 (Skype)
Forrige: 2. juli 2014 (Skype)
Forrige: 13. august 2014
Forrige: 9. september 2014 (Skype)
Forrige: 9. oktober 2014 (Skype)
Forrige: 9. november 2014 (Skype)
Forrige: 3. desember 2014 (Skype)
Forrige: 8. januar 2015 (Skype)
Neste: 18. februar kl. 20 (Skype)


Dagsorden

Erlend sendte ut innkalling til styremøte 6.februar 2015.

STYREMØTE OM PERSONALSAKER PÅ SKYPE,

FREDAG 13. FEBRUAR KL 2000-2200.

Sakskart:

1) Budsjett for videre ansettelser 2014-2015.
2) Ansettelser og sekretariat 2014-2015
3) Personalledelse og -ansvar
4) Ansvarsforhold og arbeidsdeling mellom ansatte og styre


Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Jarle Vines X
Erlend Bjørtvedt X
Hogne Neteland X
Astrid Carlsen Ikke innkalt
Trond Trosterud X
Knut Hjelleset X
Ole Anders Flatmo X
Harald Groven (Vara) X
Kontrollkomiteen (ved Kjetil Ree) Ikke innkalt
Ansattrepresentant Ikke innkalt


Referat

Referent: Erlend

Ekstraordinært styremøte i Wikimedia Norge, 13. februar 2015.

Sakskart var sendt ut 6. februar 2015. Ansatterepresentantene ble ikke innkalt til møtet, siden samtlige saker gjaldt ansatteforhold og videre engasjement av ansatte. Jarle Vines meldte skriftlig på SMS at han er sykemeldt til 8.mars, etter en operasjon. Han er dermed permittert fra styret til 8.mars.

Til stede: Erlend Bjørtvedt, Trond Trosterud, Ole Flatmo, Harald Groven. Styret var vedtaksdyktig.


REFERAT

Møtet startet klokken 20:00.

1) Budsjett for videre ansettelser 2014-2015.

- Erlend orienterte om den økonomiske situasjonen. Det er ikke nok midler til å videreføre alle engasjementene utover mai. - Budsjettforslaget som framlagt i innkallingen 6. februar, ble lagt til grunn for den videre diskusjon om ansettelser. - Budsjettforlaget ble ikke formelt vedtatt, men ligger til grunn for sak 2-4.

2) Ansettelser 2014-2015

Styreinnstruks 5.4: Tungtveiende hensyn, herunder hensyn til forretningshemmeligheter, personvern eller ansatte, gir styret anledning til å unnta informasjon fra offentligheten.

3) Arbeidsgiverrollen

- Hogne overtar Jarles rolle som ansvarlig for arbeidsgiverdelen (lønn, arbeidstid, ferie, HMS, arbeidsmiljø, osv). - Erlend viderefører sin rolle som ansvarlig for prosjektdelen (arbeidets innhold, retningen i prosjektene, osv).

4) Ansvars- og arbeidsoppgaver.

- Organisasjonspraksis er helt klart, og trenger ingen formell skriftlighet to måneder før årsmøtet. - Det er styret som bestemmer i en organisasjon, og dette trenger ingen skriftlig presisering utover det som følger av normal organisasjonsparksis, vedtekter, og arbeidsavtaler med ansatte. - Ikke nødvendig å skriftliggjøre verken en selvsagt styringsstruktur, eller å avvikle en normal styringspraksis. - STyret uttrykte enighet i at det nå er såpass nær opp til årsmøtet, at et skriftlig ansvarsdokument for de ansatte ikke er naturlig. Dette bør nytt styre fastsette for eventuelt nye stillinger etter årsmøtet. - Vedtak: Vi går ikke videre med noen dokumenter nå.

Erlend orienterte avslutningsvis om at han og Hogne vil arrangere ansattemøte med de ansatte mandag 16. februar, og at de vil bli orientert angående vedtakene som ble fattet i dette møtet.

Møtet var ferdig klokken 2045.