Hopp til innhold

Styremøte 2016 - 22. september

Fra Wikimedia Norge
Sted Frivillighetshuset, 7. etasje, konferansesal 2
Dato 22. september kl 14:30-16:57


Forrige: 24. august 2015 kl 18:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 21. september kl 19:00 (Skype)
Forrige: 26. oktober kl 19:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 27. januar kl 18:30 (Skype)
Forrige: 22. februar kl 18:00 (Skype)
Forrige: 3. mars kl 18:30 (Skype)
Forrige: 7. april kl 17:00 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 7. april (nytt styre) kl 20:30 (Frivillghetshuset/Skype)
Forrige: 25. mai kl 15:30 (Frivillghetshuset)

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og referat
2. Regnskap og budsjett
Astrid sender ut papirer i forkant av møtet
Budsjett og kvartalsrapporter er publisert her
Styret svarer på kommentarene fra Kontrollkomiteens møte den 15.9.2016 på diskusjonssiden til møtereferatet.
3. Rapportering til Wikimedia Foundation

28. september skal WMNO levere sin årsrapport for perioden juli 2015-juni 2016 til WMF. Den skrives fortløpende her

4. Styreinstruks
5. WMNO sitt bidrag til finansiering av The EU public policy initiative / Free Knowledge Advocacy Group EU
6. Orientering fra ansatte
Orientering er publisert her
7. Dato for neste styremøte
8. Eventuelt
-Årets Wikipedianer
-Møte med Wikimedia Chapter styreledere
-Verving av flere medlemmer
-Vedtektene er oversatt til nynorsk og engelsk tidligere. De siste oppdateringene er ikke med i oversettelsene. Det må gjøres. Vedtektene er også oversatt til nordsamisk, denne oversettingen kan vi vurdere å fjerne?

Etter det ordinære styremøte, fra kl 17:30-19:30, avholdes en workshop for styrets medlemmer fasilitert av Jan Ainali.

Tilstede

Medlemmer Tilstede Fraværende
Hogne Neteland (Styreleder) X
Guro Faller (Nestleder) X
Harald Groven X
Andrea Hegdahl Tiltnes X
Trond Trosterud (Kasserer) delevis
Tore Sætre (Sekretær) X
Daglig leder ( Astrid Carlsen) X
Kontrollkomiteen X
Observatør fra de ansatte ( Jon Harald Søby) X

Referat

1. Godkjenning av innkalling og referat

Innkalling og referat ble godkjent.


2. Regnskap og budsjett

Budsjett og kvartalsrapporter er publisert her.

Regnskap for 2015-2016 ble gjennomgått.

Merknader på på store avvik føres inn i regnskapsrapportene (pdf-filene) som publiseres på Wikimedia.no sine sider.

Fra 2016-2017 er utgifter splittet i driftsutgifter og prosjektutgifter (prosjekt 1-4).

Det er en risiko å leie lokaler i en gammel bygning. Uforutsette utgifter kan påløpe og det er det tatt høyde for i budsjettet.


3. Rapportering til Wikimedia Foundation

28. september skal WMNO levere sin årsrapport for perioden juli 2015-juni 2016 til WMF. Den skrives fortløpende her.

Rapporten ble diskutert av styret.

Alle styremedlemmer oppfordres til å lese igjennom og eventuelt korrigere. Innspill om å få med innhold i rapporten (infographics) som også kan brukes på blogg og i sosiale medier.

Rapporten leveres 28. september og deles på Facebook med oppfordring om å komme med kommentarer på diskusjonssiden til rapporten.


4. Styreinstruks

Guro har sendt ut en styreinstruks som var oppdatert, men ikke fullt revidert. Jan Ainali fortalte om Wikimedia Sverige sin erfaring.

Vedtak: En ny instruks utarbeides på grunnlag av de andre chapterne sine og ut fra hvordan rollene i Wikimedia Norge er fordelt. Den skrives i første omgang på engelsk. Et utkast leggees frem på neste styremøte. Ansvar: Guro


5. WMNO sitt bidrag til finansiering av The EU public policy initiative / Free Knowledge Advocacy Group EU

Bidraget ble diskutert.

Vedtak: Wikimedia Norge støtter med 2300 Euro som finansieres av medlemsavgifter og norske sponsorer, ikke av WMF-midler siden det er restriksjoner på dem. Midlene føres fra post 7610 i budsjettet i kvartal 4 2016. En bloggpost skrives om støtten som er innvilget. Ansvar: Daglig leder.


6. Orientering fra ansatte

Orientering er publisert her

Orienteringen ble gjennomgått og innspill notert. Sak til neste styremøte blir å se aktiviteter så langt (juni–november) opp mot strategien vår.


7. Dato for neste styremøte

Dato for neste styremøte ble satt til lørdag 26. november. kl 15:30, ca 4t møte og deretter en julebordsmiddag for styret og de ansatte.


8. Eventuelt
-Årets Wikipedianer:

Styret ber om nominasjoner på Tinget/samfunnshuset/Torget. Hogne legger ut post om å få forslag.

Tillegg: Neste årsmøte er satt til Trondheim. Astrid legger frem et forslag på neste styremøte. Skal være i kombinasjon med annet arrangement for wikipedianere.

-Møte med Wikimedia Chapter styreledere

Hadde et møte, og i etterkant har det blitt levert en "statement" hvor det bes om å arrangere wikimania hvert år fremfor annet hvert år som har blitt foreslått. Tyskland og Nederland har laget et kurs for styremedlemmer. Verdt å være med på det om det skal arrangeres på nytt. WMF sin strategiprosess har det også blitt diskutert og informert om. Det ble også diskutert hvordan andre chapters øker medlemstallet sitt. F.eks. avslutte donasjonsprosess ved å informere om "nærmeste" chapter. Undersøke mulighet for å gjøre noe med "donasjonslisten".

-Verving av flere medlemmer

Se over. Blir også arbeidet med gjennom ny nettside som er rettet mot eksterne. Ønsker at det blir inkludert i kurs eller arrangementer hvordan man blir medlem. Spesielt som et krav til arrangementer som vi støtter. Bør også være noe grafisk som kan vises, ikke bare "muntlig".

-Vedtektene er oversatt til nynorsk og engelsk tidligere. De siste oppdateringene er ikke med i oversettelsene. Det må gjøres. Vedtektene er også oversatt til nordsamisk, denne oversettingen kan vi vurdere å fjerne?

Hogne kan oversette til nynorsk. Jon Harald kan oversette til engelsk. Nordsamisk fjernes, da vi prioriterer andre ting i forbindelse med nordsamisk Wikipedia enn å ha vedtektene oversatt.

Etter det ordinære styremøte, fra kl 17:30-19:30, avholdes en workshop for styrets medlemmer fasilitert av Jan Ainali.